Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 35981 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:114 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2305-A2021/052

  Klager verwijt de arts die werkzaam was op de huisartsenpost dat hij 1) zeer nalatig en onzorgvuldig heeft gehandeld, 2) zeer slecht heeft gecommuniceerd en hij geen inlevingsvermogen heeft laten zien. Klager heeft zich op geen enkel moment serieus genomen gevoeld en moest naar eigen zeggen aandringen op een verwijzing naar de SEH. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het doen van nader onderzoek had volgens de arts geen meerwaarde. Hij heeft klager zo spoedig mogelijk doorverwezen, alleen twijfelde hij over verwijzing naar de MDL-arts of de chirurg.Het college heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Nu het college niet heeft kunnen vaststellen hoe de communicatie tijdens het consult precies is verlopen, aangezien de lezing van partijen van elkaar verschilt, heeft het college niet kunnen vaststellen dat de arts klachtwaardig heeft gehandeld. Ook anderszins heeft het college niet kunnen vaststellen dat de arts klachtwaardig heeft gehandeld. De arts heeft klager onderzocht en hem daarna doorverwezen naar de SEH. De arts heeft op goede gronden betoogd dat het doen van nader onderzoek niet zinvol was.

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:74 Accountantskamer Zwolle 20/175 Wtra AK

  Klacht van een raadslid over de accountant die in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek heeft ingesteld over een langslepende kwestie die in het verleden heeft geleid tot het vertrek van een burgemeester en een wethouder. De Accountantskamer stelt vast dat betrokkene alleen de eerste, inventariserende en oriënterende fase van het onderzoek door middel van een rapport heeft afgerond en dat de opdracht voor de vervolgfase van het onderzoek is uitgebleven. Geen assurance-opdracht omdat de opdracht niet als assurance-opdracht is aangenomen en niet aan het stramien voor assurance-opdrachten is voldaan. De klachtonderdelen zijn vaak moeilijk te lezen en te begrijpen en veelal niet of onvoldoende onderbouwd en toegelicht. De accountant heeft een onderbouwd en gemotiveerd verweer gevoerd. De klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:115 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/3044

  Verweerster is werkzaam als huisarts en praktijkhoudster. Klaagster staat ingeschreven als patiënt bij een collega van verweerster. Klaagster is in 2016 driemaal gezien door twee verschillende huisartsen die als waarnemer in de praktijk van verweerster werkzaam zijn. Tegen deze waarnemers heeft klaagster ook tuchtklachten ingediend, met het verwijt dat zij de diagnose "sudden deafness" hebben gemist. Volgens klaagster heeft verweerster als praktijkhoudster een passieve houding aangenomen nadat zij bekend was geworden met de gemiste diagnose en de ernstige gevolgen daarvan. Volgens klaagster had verweerster stappen moeten ondernemen en nader onderzoek moeten (laten) verrichten (o.a. een calamiteitenmelding). Het college oordeelt dat verweerster niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Van een calamiteit is naar het oordeel van het college geen sprake, omdat de gebeurtenis geen betrekking had op de 'organisatie van de zorg'. Verweerster heeft de situatie van klaagster binnen de praktijk voldoende kenbaar gemaakt en besproken. Verweerster hoefde geen contact op te nemen met klaagster, omdat de behandelend artsen dit zelf al hadden gedaan.

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:75 Accountantskamer Zwolle 20/2253 Wtra AK

  Klaagster, wijlen haar echtgenoot en hun zoon waren vennoten in een vennootschap onder firma. In 2013 zijn klaagster en haar echtgenoot uitgetreden. Het kantoor van betrokkene heeft die uittreding begeleid, onder andere bij de waardering van het vermogen van de vof. Die waardering heeft ertoe geleid dat klaagster en haar echtgenoot een schuld aan hun zoon hadden. Klaagster meent dat bij de begeleiding door het kantoor van betrokkene fouten zijn gemaakt. De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond. Betrokkene had de opdracht de jaarrekening van de vof samen te stellen. Hij was niet betrokken bij de waardering van het vermogen van de vof en er bestond voor hem geen aanleiding nader onderzoek te doen naar de daaruit voortvloeiende schuld van klaagster en haar echtgenoot aan hun zoon. Betrokkene is niet vaktechnisch verantwoordelijk voor het handelen van zijn kantoorgenoot, die bovendien onder het tuchtrecht voor registerbelastingadviseurs (RB) valt. 

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:116 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2142

  Gynaecoloog wordt verweten dat zij - nadat afwijkingen waren geconstateerd op een echo - onvoldoende uitleg heeft gegeven aan de ouders en geen aanvullend onderzoek heeft verricht. De baby is een paar dagen later (voor de geboorte) overleden. Bij autopsie is een draaiing van de navelstreng gezien. Kennelijk gegrond.

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:76 Accountantskamer Zwolle 21/645 Wtra AK

  Betrokkene heeft in opdracht van de curator van een gefailleerde besloten vennootschap, waarvan klager bestuurder was, een bestandsvergelijking gemaakt van twee voorraadposities. Volgens klager heeft betrokkene zich bij het uitvoeren van zijn opdracht niet gehouden aan de relevante voorschriften. Ook klaagt klager erover dat betrokkene ten onrechte niet heeft vastgesteld dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen tijdens het door hem verrichte onderzoek. De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond, omdat betrokkene bij de uitvoering van de opdracht geen van de fundamentele beginselen van artikel 2 van de VGBA heeft geschonden. Klager heeft zijn stelling dat betrokkene de opdracht had om een opdracht tot het verrichten van specifieke werkzaamheden (Standaard 4400N), onvoldoende aannemelijk gemaakt. Klager heeft een persoonsgericht onderzoek, of althans een onderzoek met persoonsgerichte kenmerken verricht. Handreiking 1112 sluit toepasselijkheid van Standaard 4400N uit. Betrokkene was niet gevraagd om te onderzoeken of sprake was van onrechtmatigheden, maar alleen om de administratie van de voorraad te analyseren.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:117 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2218-A2021/014

  Klager verwijt zijn ex-huisarts dat zij onzorgvuldig en onbetrouwbaar heeft gehandeld. Zo heeft zij 1) in strijd met vrije artsenkeuze klager ingeschreven bij de praktijk van een collega, 2) ondanks de beëindiging van de behandelrelatie contact blijven houden met klager, 3) zonder instemming klager verwezen naar derden voor hulp, 4) ondeskundig een diagnose gesteld in haar verwijzing en 5) informatie verstuurd naar een foutief adres. Verweerster heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarbij zij wel reflecterend op haar handelen van mening is dat zij eerst contact had moeten opnemen met klager alvorens de verwijzing te versturen. Deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:118 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2165-2020/266

  Klagers hebben een klacht ingediend over de behandeling van wijlen hun moeder (patiënte) tegen meerdere artsen van de afdeling geriatrie. De klacht tegen verweerster houdt onder meer in dat 1) het te lang heeft geduurd voordat het behandelbeleid is gestart, 2) het postoperatieve beleid onvoldoende is gebleken en een verslechtering van de algemene toestand van patiënte tot gevolg heeft gehad, 3) behandelkeuzen niet werden bepaald op basis van de noodzaak voor patiënte, 4) het beleid teveel werd overgelaten aan de dienstdoende arts-assistenten, 5) sprake is geweest van een onzorgvuldig proces van versterving en 6) het medisch dossier bij het verweerschrift afwijkend is.Verweerster heeft primair een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van klagers, omdat het (aanvullend) klaagschrift niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet en de klacht meer het karakter heeft van een algemene klacht tegen het ziekenhuis dat later is omgewerkt tot een tuchtklacht.Het college heeft de klagers ontvankelijk verklaard in hun klacht, nu (net) voldoende duidelijk is wat klagers verweerster verwijten. Het college heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard, nu verweerster geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt omtrent de medische behandeling van patiënte. Daarnaast heeft het college een aantal verwijten niet kunnen vaststellen. Voorts is verweerster niet bij alles betrokken geweest en hoefde dat ook niet te zijn. Dat verweerster het medisch dossier ten gunste van zichzelf heeft aangepast, kan het college ook niet vaststellen.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:75 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/2029

  Huisarts wordt onder meer verweten dat hij te weinig heeft gedaan met de signalen en hulpvragen van de patiënt en zijn ouders en op het gebied van behandeling en begeleiding niet meer heeft gedaan om de suïcide van de patiënt te voorkomen. De huisarts heeft te weinig aandacht gehad voor onder meer de signalen van de ouders en de voortdurende verslechtering van de toestand van de patiënt in een relatief korte tijd. Daarmee heeft hij de ernst van de situatie niet voldoende zorgvuldig ingeschat. Hij heeft niet op doortastende wijze een passende behandeling ingezet. Op een gegeven moment had hij moeten inzien dat de behandeling van de patiënt ontoereikend was en het medicamenteuze beleid moeten aanpassen. De huisarts had doortastender moeten optreden richting de crisisdienst en psychologenpraktijk en nadrukkelijker moeten aandringen op een spoedbeoordeling. Ook is de huisarts tekortgeschoten in de bejegening ten opzichte van de patiënt en zijn ouders door onder meer onvoldoende nazorg te bieden aan de ouders. Klacht gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2021:40 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen GP2020/04

  Klacht tegen psycholoog. Beklaagde is als manager behandelzaken werkzaam in de tbs-kliniek waar klager verblijft. De klacht heeft betrekking op het intrekken van klagers verlof. Klager is ontvankelijk. Beklaagde is zorgvuldig te werk gegaan en heeft in alle redelijkheid tot de beslissing tot intrekking van het verlof kunnen komen. Klacht kennelijk ongegrond.