Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 35948 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:113 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/3178

  Klager heeft tijdens werkzaamheden een betonsplinter in zijn oog gekregen en zich in verband daarmee gewend tot de huisartsenpost. Verweerster was de dienstdoende arts daar en heeft samen met een AIOS naar het oog gekeken. Klager verwijt verweerster onder meer dat zij de AIOS zonder goede supervisie zijn oog heeft laten behandelen, dat zij het oog vervolgens ook zelf onzorgvuldig en niet volgens de NHG-standaard heeft behandeld alsmede dat zij hem niet direct heeft doorverwezen naar de oogarts. Deels gegrond. Waarschuwing. 

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:195 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-878/DB/LI/D

  Advocaat heeft meerdere facturen onbetaald gelaten, is niet bereikbaar voor de deken en onttrekt zich aan het toezicht van de deken. Naar het oordeel van de raad is het onder bovenvermelde omstandigheden niet verantwoord dat verweerster de praktijk als advocaat uitoefent. De raad zal het verzoek ex artikel 60ab Advocatenwet van de deken daarom toewijzen. Geen aanleiding om voorzieningen te treffen.Advocaat wordt op grond van het bepaalde in artikel 60 ab Advocatenwet met onmiddellijke ingang geschorst, verzoek wordt voor het overige afgewezen

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:196 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-879/DB/LI/D

  Aan een tuchtrechtelijke beoordeling van aan een verweerder verweten gedragingen ligt een andere maatstaf ten grondslag dan aan een strafrechtelijke beoordeling van diezelfde feiten/gedragingen. Dat in de strafzaak nog niet onherroepelijk is beslist staat niet in de weg aan een tuchtrechtelijke beoordeling van die feiten/gedragingen en een beslissing op het dekenbezwaar. Verzoek om aanhouding van verweerder totdat in de strafzaak onherroepelijk is beslist wordt daarom afgewezen.Verweerder heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2015 een bedrag van € 53.215,-  opgegeven als een storting van eigen kapitaal in plaats van winst uit onderneming en in zijn aangifte inkomstenbelasting 2016 verzuimd een bedrag van € 125.000,- als winst uit onderneming op te geven.Verweerder heeft als gemachtigde een bedrag van € 47.995,00 van de bankrekeningen van X op zijn rekening heeft overgeboekt. Hij heeft hierover in zijn strafzaak geen verklaring willen geven en in de tuchtrechtprocedure verklaard dat hij hiervan facturen zonder factuur heeft voldaan. Verweerder heeft in zijn hoedanigheid van testamentair-executeur een bedrag van €2.218,00 toebehorende aan de erfgenamen van X overgeboekt op zijn privérekening. Verweerder heeft in zijn strafzaak hierover tegenstrijdige verklaringen afgelegd.Verweerder is door de rechtbank voor voormelde feiten en gedragingen veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf , waarvan drie maanden voorwaardelijk.Gelet op de eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen van verweerder en hetgeen hem in deze zaak tuchtrechtelijk wordt aangerekend, is er naar het oordeel van de raad sprake van een zich herhalend patroon van onjuist althans onvolledig en daardoor misleidend infomeren en is de kans dat verweerder zich in de toekomst wederom schuldig zal maken aan dergelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, waardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad, dan ook geenszins ondenkbaar. Naar het oordeel van de raad is het onder die omstandigheden niet verantwoord dat verweerder de praktijk als advocaat uitoefent.Dekenbezwaar gegrond, schrapping

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:197 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-877/DB/LI/D

  Waar het gaat om de ontvankelijkheid van het verzoek van de deken, speelt naar het oordeel van de raad géén rol dat verweerder zich ná de indiening van het verzoek van het advocatentableau heeft laten uitschrijven. De stelling van verweerder dat zulks toewijzing van dat verzoek zou beletten, miskent dat de bedoeling van deze regelgeving is dat onder de omstandigheden als in artikel 60ab Advocatenwet bedoeld de belangen van de cliënten - zo veel, zo snel en zo effectief als mogelijk is - veilig gesteld moeten kunnen worden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die met zich brengen dat, ondanks een uitschrijving uit het advocatentableau op eigen verzoek van degene tegen wie het verzoek is gericht, nadat een verzoek ex artikel 60ab Advocatenwet bij de raad is ingediend, er sprake is van een dusdanig ernstig vermoeden van een handelen of nalaten van die op eigen verzoek uitgeschreven advocaat, waardoor enig in artikel 46 beschermd belang zeer ernstig is geschaad of dreigt te worden geschaad zoals bedoeld in art. 60 ab Advocatenwet, welk belang, niettegenstaande de uitschrijving van het advocatentableau, onmiddellijk optreden vergt. De raad verklaart de deken ontvankelijk in zijn verzoek.Verweerder heeft zichzelf van het tableau laten uitschrijven, het voormalige kantoor van verweerder heeft maatregelen getroffen om de belangen van de cliënten van verweerder veilig te stellen en per gelijke datum is op het dekenbezwaar beslist en aan verweerder de maatregel van schrapping opgelegd. Onder deze omstandigheden geen sprake van situatie die om onmiddellijk ingrijpen vraagt.Verzoek ontvankelijk; ex artikel 60ab afgewezen

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2021:139 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/8

  Gedeeltelijk gegronde klacht tegen een fysiotherapeut. Beklaagde heeft het destijds 4-jarige dochtertje van klaagster behandeld wegens urine incontinentie. Het college kan niet vaststellen dat beklaagde een of meerdere rectaal touchers heeft verricht. Van beklaagde had mogen worden verwacht dat zij een afkorting zoals RT in het dossier zou hebben toegelicht. Immers kan het gebruik van afkortingen zonder uitleg leiden tot misverstanden, zoals hier ook gebleken is. Het achterwege laten van die uitleg is echter onvoldoende om te kunnen vaststellen dat beklaagde een rectaal toucher heeft verricht. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Het sturen van een rekening voor een gesprek met de ouders had achterwege moeten blijven toen duidelijk was dat het om een klachtgesprek ging. Dit klachtonderdeel is gegrond. Overige klachtonderdelen ongegrond. Klacht gedeeltelijk gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:267 Raad van Discipline Amsterdam 21-612/A/A

  Klacht over de eigen advocaat gedeeltelijk gegrond. Het valt verweerder tuchtrechtelijk te verwijten dat hij namens klaagster een ingebrekestelling heeft verstuurd en bezwaar heeft gemaakt zonder toestemming van klaagster en dat hij de toevoegingen op naam van klaagster heeft geprobeerd te beëindigen. De raad acht het opleggen van de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2021:39 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen V2021/01

  Voordracht IGJ tot doorhaling in het Big-register van verloskundige vanwege o.a. alcohol- en persoonlijkheidsproblematiek. Hangende de procedure zijn er positieve ontwikkelingen. Zij heeft verschillende therapieën gevolgd en behandeling gezocht bij VNN. Zij is trouw in haar behandelafspraken. Het college volstaat met het verbinden van voorwaarden aan de beroepsuitoefening.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:268 Raad van Discipline Amsterdam 21-270/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:216 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210017

  Bekrachtiging beslissing raad. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door twee maal niet gelijktijdig met het inzenden van processtukken afschriften daarvan aan de (advocaat van de) wederpartij te zenden en in het geheel niet te reageren op het verzoek om een ontbrekende productie in een processtuk na te sturen. Waarschuwing. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:269 Raad van Discipline Amsterdam 21-362/A/NH

  Ongegrond verzet