Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 38150 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:147 Hof van Discipline 's Gravenhage 220181 220182 220183 220184

  Appelverbod. In het onderhavige beroep doen klagers een beroep op schending van het beginsel van hoor en wederhoor, omdat de raad een verzoek tot aanhouding niet heeft ingewilligd en de zaken inhoudelijk heeft behandeld zonder aanwezigheid van klager(s). Het hof overweegt dat de beslissing van de voorzitter om het aanhoudingsverzoek af te wijzen er blijk van geeft dat hij daarbij alle relevante feiten en omstandigheden heeft betrokken, zodat naar het oordeel van het hof geen sprake is van een schending van het beginsel van hoor en wederhoor. De slotsom is dat de hoger beroepen van klagers niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:210 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-954/AL/MN

  Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft zijn cliënt onjuist ingelicht over de ingebrachte stukken en hij heeft zeer gebrekkig met klager gecommuniceerd. Verweerder heeft voorts nagelaten om een beschikking van de rechtbank en de mogelijkheden van een eventueel hoger beroep met klager te (doen) bespreken. Verweerder heeft daarmee niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Gelet op de ernst van het handelen van verweerder en rekening houdend met verweerders zeer uitgebreide tuchtrechtelijke verleden, is de oplegging van een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van 4 weken passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:211 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-067/AL/NN

  Herstelbeslissing in verband met gewijzigd dictum.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:204 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-630/AL/OV

  De klachten van klaagster over het handelen en nalaten van verweerder in 2016 worden door de raad niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding op grond van artikel 46g lid 1 en lid 2 Aw. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:160 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1184

  Klacht tegen arts. Verweerder heeft in opdracht van de gemeente onderzocht of klager in aanmerking kwam voor trapondersteuning op zijn driewielfiets met handbediening. Verweerder heeft in zijn rapport geconcludeerd dat er geen medische indicatie is voor deze advisering. De klacht gaat over deze advisering. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:205 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-1036/AL/OV

  In de opdrachtbevestiging stond dat een toevoeging zou worden aangevraagd, terwijl klager later een declaratie ontving. Dat daardoor bij klager verwarring is ontstaan over de met verweerder gemaakte financiële afspraken wordt verweerder aangerekend. Verweerder is tekortgeschoten in zijn voorlichtende taak, temeer daar klager de Nederlandse taal niet goed machtig was. In zoverre is de klacht gegrond. Verweerder heeft zich na de ontstane vertrouwensbreuk op zorgvuldige wijze onttrokken. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:161 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1185

  Klacht tegen arts. De gemeente heeft een verzoek voor trapondersteuning op zijn driewielfiets met handbediening afgewezen. Naar aanleiding van het bezwaar van klager tegen die beslissing heeft verweerder klager bezocht en vervolgens advies uitgebracht. Verweerder heeft over de noodzaak van elektrische ondersteuning negatief geadviseerd. De klacht gaat over deze advisering. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:206 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-706/AL/OV

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:156 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-369/DH/RO

  Klacht ingetrokken. Raad beslist tot voortzetting van de klacht om redenen van algemeen belang.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:162 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2022/1241

  Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. De klacht betreft de, inmiddels overleden, tante van klaagster, hierna: patiënte. Klaagster heeft eerder een klacht over de behandeling van patiënte tegen verweerster ingediend maar de mentor van patiënte wilde die klacht destijds niet voortzetten en klaagster is daarom niet-ontvankelijk verklaard. Na het overlijden van patiënte heeft klaagster de klacht, inhoudelijk hetzelfde maar iets anders omschreven, nog een keer ingediend. Het Regionaal Tuchtcollege heeft klaagster opnieuw niet-ontvankelijk verklaard en ook het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat sprake is van bijzondere omstandigheden die ertoe leiden dat het uitgangspunt dat klaagster als nabestaande met haar huidige klacht de wil van patiënte uitdrukt in dit geval niet geldt. Het college verwerpt het beroep van klaagster en gelast publicatie van de beslissing.