Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 32075 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:76 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190252

  Klacht over eigen advocaat in een echtscheidingsprocedure. Bekrachtiging beslissing raad. Onzorgvuldig of ondeskundig handelen niet gebleken. Verweerster heeft wel aan kostenbesparing gedaan en klaagster geïnformeerd over het risico van intrekking van de toevoeging in het echtscheidingsgeschil. Klaagster heeft uitdrukkelijk ingestemd met de inzet van verweerster op betalende basis in een kort geding. Van excessief declareren is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:77 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190197

  Klacht tegen advocaat van de wederpartij over het meermalen in procedures onnodig grievend uitlaten door telkens te stellen dat klager een crimineel verleden zou hebben. De raad oordeelde de klacht gegrond, omdat verweerster dit ondanks stelselmatige ontkenning van klager telkens is blijven herhalen. Het hof vernietigt de uitspraak van de raad. Verweerster heeft in meerdere procedures bij verschillende rechters gedurende meerdere jaren drie maal melding gemaakt van het vermeend crimineel verleden van klager. Dat is niet stelselmatig. De uitspraak is bovendien gedaan in een bepaalde context en kan als functioneel worden beschouwd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2020:9 Kamer voor het notariaat Den Haag 19-17

  Klaagster verwijt de notaris dat zij heeft meegewerkt aan het passeren van de akte van levering op 4 december 2015

 • ECLI:NL:TNORDHA:2020:10 Kamer voor het notariaat Den Haag 19-73

  Klaagster blijft achter zonder spaartegoed en zonder enige reactie op de bij herhaling door haar (advocaat) gestelde vragen aan de notaris.

 • ECLI:NL:TNORAMS:2020:1 Kamer voor het notariaat Amsterdam 672376/NT 19-40

  Klacht over verlijden van een akte van verdeling nalatenschap en het herhaaldelijk laat of niet reageren van de oud-notaris. De kamer komt tot het oordeel dat klager in het eerste klachtonderdeel niet-ontvankelijk is (vervaltermijn). Het tweede klachtonderdeel is gegrond. De kamer legt de oud-notaris de maatregel van berisping op. In dat oordeel is meegewogen dat de oud-notaris geen inzicht heeft getoond in de laakbaarheid van zijn gedrag.

 • ECLI:NL:TNORAMS:2020:2 Kamer voor het notariaat Amsterdam 672375/NT 19-39 672403/NT 19-41

  Klacht over bejegening. Klagers verwijten de kandidaat-notaris dat hij zich in het gesprek dat hij op zijn kantoor met hen heeft gevoerd niet heeft gedragen zoals een notaris betaamt. Zij verwijten de notaris dat zij toen niet heeft ingegrepen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:70 Raad van Discipline Amsterdam 20-097/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop en deels kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:64 Raad van Discipline Amsterdam 19-582/A/A

  Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door als jurist namens de stichting met klager gesprekken te voeren die hebben geleid tot de opdrachtovereenkomst en vervolgens als advocaat/gemachtigde tegen klager is opgetreden in de procedure bij de rechtbank. Hiermee heeft verweerder de kernwaarde integriteit geschonden. Verder heeft verweerder zich in zijn conclusie van antwoord ongepast en onnodig grievend over klager uitgelaten en stemt de inhoud van de conclusie van antwoord die verweerder bij de rechtbank heeft ingediend niet overeen met de feitelijke gang van zaken. Aldoende heeft verweerder als advocaat gemachtigde van zijn cliënt voor wie hij eerder werkzaam was, de rechtbank bewust foutief geïnformeerd terwijl hij wist althans behoorde te weten dat het verweer van zijn cliënte in strijd was met de feitelijke gang van zaken. Voorwaardelijke schorsing van vier weken en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:69 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-528

  Voorzittersbeslissing. Verweerster is, na onttrekking van mr. Z wegens mogelijke belangenverstrengeling jegens klager, de opvolgend advocaat van de wederpartij van klager in een familiegeschil. Naar het oordeel van de voorzitter valt niet in te zien waarom verweerster niet zou mogen samenwerken met mr. Z of andere advocaten en hulpverleners in pilots. Niet is gebleken dat in het kader daarvan  door verweerster vertrouwelijke informatie over klager is gedeeld of dat zij zich anderszins zich jegens klager schuldig heeft gemaakt aan een handelen dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Daarnaast mocht zij als partijdig advocaat procedures jegens klager opstarten zoals gedaan. Niet is gebleken dat door de verstrekking van de BSN nummers van klager en haar cliënte aan overheidsinstanties verweerster daarmee derden heeft gemanipuleerd of op enigerlei wijze heeft misleid ten nadele van klager. Kennelijk ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:63 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-180

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij. Gedragsregel 21 lid 3. Verweerster mocht afgaan op het digitale roljournaal van de rechtbank. Daaruit blijkt niet dat de zaak al voor uitspraak stond op het moment dat verweerster haar akte bij de rechtbank indiende. Hoewel het beter was geweest als verweerster na ontvangst van het verzoek van klagers advocaat om haar akte in te trekken bij de rechtbank had geïnformeerd naar de stand van zaken en naar de mogelijkheid om nog stukken in te dienen, heeft verweerster, door dit na te laten, niet klachtwaardig gehandeld. Klacht ongegrond.