Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 81-90 van de 9949 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:56 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/313

  Klager dient een klacht in tegen een verzekeringsarts met het verwijt dat zij ten onrechte in het verslag van het beoordelingsgesprek heeft genoteerd dat hij is weggelopen uit de mediation met zijn werkgever. Volgens klager heeft het UWV naar aanleiding van die opmerking van verweerster nadelige beslissingen voor hem genomen. Verweerster stelt dat deze opmerking slechts een weergave is van hetgeen een bedrijfsarts tegen haar heeft gezegd, zuh daarnee geen waarde-oordeel over klager heeft willen geven en zij in het verslag ook heeft genoteerd dat klager juist van mening was dat het zijn werkgever is geweest die de mediation heeft gefrustreerd. Het college volgt het standpunt van verweerster en verklaart de klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:27 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19207

  Klacht ingediend door de Inspectie. Verwijt aan fysiotherapeut van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens twee patiënten tijdens de behandelrelatie. Daarnaast verwijt van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van beide patiënten en het niet overdragen van de behandeling van patiënten aan een collega in verband met seksuele handelingen naast behandeling. College: ernstige inbreuk op lichamelijke en emotionele integriteit van patiënten. Gelet op aard, ernst en duur van de normoverschrijding is een maatregel noodzakelijk die herhaling dient te voorkomen. Fysiotherapeut is nu niet ingeschreven in het BIG-register. Echter niet uitgesloten dat hij weer als fysiotherapeut wil gaan werken. Maatregel van ontzegging van het recht om wederom in het BIG-register te worden ingeschreven.  

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:28 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19171

  Verwijt aan fysiotherapeut dat hij 1) in afwijking van het verwijzingsverzoek, zonder overleg met de verwijzend specialist, behandeling is gestart van een door hem ontdekte geluxeerde rib, terwijl patiënt was ingestuurd voor een bandage wegens een sternumfractuur en 2) de behandeling niet heeft gestaakt toen patiënt aangaf hevige pijn te voelen. College: Fysiotherapeut had overleg moeten voeren met de verwijzend specialist, omdat hij afweek van de behandelstrategie (bandage) en omdat hij een andere visie had op de pijnklachten. Daarnaast had hij de behandeling moeten staken of aanpassen naar aanleiding van de heftige pijn die patiënt ervoer. Geen inzicht in eigen handelen. Berisping.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:55 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/447

  Klaagster verwijt verweerster dat zij: 1) misleidende informatie heeft gegeven over haar deskundigheid - haar ontbreekt o.a. deskundigheid over ouderverstoting, 2) een onjuiste conclusie/diagnose heeft getrokken en een tunnelvisie had, 3) geen informatie heeft gegeven over het behandeldoel en de behandeling, 4) geen neutrale houding naar klaagster als ouder heeft gehad, 5) niet professioneel is omgegaan met klachten, 6) privacy van klaagster heeft geschonden en 7) niet heeft zorggedragen voor een doorverwijzing. Dit alles met gevolg dat het contact tussen klaagster en haar dochter niet is hersteld c.q. de behandeling is mislukt. Verweerster vindt het spijtig voor klaagster en haar dochter dat de gesprekken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Dat betekent volgens verweerster niet (per definitie) dat dat aan de therapeut te wijten is. Verweerster verzoekt de klacht als ongegrond te verklaren en heeft ten aanzien van de decursus een beroep gedaan op artikel 67 lid 3 Wet BIG. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:46 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 035/2018A

  Klacht tegen gz-psycholoog ongegrond. Het college ziet dan ook geen reden om beklaagde te volgen in zijn standpunt dat de WGBO in het onderhavige geval niet van toepassing is. De klacht mist feitelijke grondslag, omdat beklaagde bij brief van 25 januari 2018 aan klager heeft meegedeeld uit wiens behandeldossiers de eerder aan klager verstrekte conceptgegevens afkomstig zijn.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:47 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 132/2019

  klacht tegen huisarts, die teveel nadruk zou leggen op psychiatrische ziekte-oorzaken en geen endocrinologisch onderzoek zou laten doen. Bovendien zou hij ten onrechte “Veilig Thuis” hebben ingeschakeld. Het RTG acht de klachten ongegrond. Uit het medisch dossier blijkt dat beklaagde naar zowel lichamelijke als naar eerder gediagnosticeerde psychiatrische klachten keek. Patiënte was reeds gezien in vier universitaire ziekenhuizen. Een noodzakelijke schildklierpunctie was nog niet uitgevoerd omdat die door patiënte als problematisch werd ervaren. Beklaagde heeft juist gehandeld door niet mee te werken aan weer een (door de moeder van patiënte gewenste) ‘second’ opinion, nu deze niet in het belang zou zijn van patiënte. Het melden bij “Veilig Thuis” was voor beklaagde een van de weinige uitwegen om uit de impasse te komen.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:48 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 125/2019

  klacht tegen psychiater die ten onrechte de diagnose autistische stoornis zou hebben gesteld. Tevens weigert hij deze diagnose uit het medisch dossier te verwijderen. Het RTG acht de klachten ongegrond. Beklaagde heeft deze diagnose niet zelf gesteld. Tevens hoefde hij niet in te gaan op het verzoek deze diagnose uit het dossier te verwijderen, nu het enkel verwijderen van bepaalde woorden de begrijpelijkheid van het medisch dossier kunnen aantasten.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:49 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 206/2019

  -          Klacht tegen psychiater over afbouwen voorschrijven medicinale cannabis, nu klager niet zonder zou kunnen. Onvoldoende toezicht op (vervangende) medicatie? Geen bewijs dat medicinale cannabis klager helpt. Dat medicatiebeleid wellicht langer ongewijzigd is gebleven, is te wijten aan stagnatie in totstandkoming nieuwe behandeling en kan beklaagde niet worden toegerekend. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:50 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 207/2019

  Klacht tegen psychiater over afbouwen voorschrijven medicinale cannabis, nu klager niet zonder zou kunnen. Geen bewijs dat medicinale cannabis klager helpt. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:54 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/448

  Klaagster verwijt verweerster dat zij: 1) misleidende informatie heeft gegeven over haar deskundigheid - haar ontbreekt o.a. deskundigheid over ouderverstoting, 2) een onjuiste conclusie/diagnose heeft getrokken en een tunnelvisie had, 3) geen informatie heeft gegeven over het behandeldoel en de behandeling, 4) geen neutrale houding naar klaagster als ouder heeft gehad, 5) niet professioneel is omgegaan met klachten, 6) privacy van klaagster heeft geschonden en 7) niet heeft zorggedragen voor een doorverwijzing. Dit alles met gevolg dat het contact tussen klaagster en haar dochter niet is hersteld c.q. de behandeling is mislukt. Verweerster vindt het spijtig voor klaagster en haar dochter dat de gesprekken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Dat betekent volgens verweerster niet (per definitie) dat dat aan de therapeut te wijten is. Verweerster verzoekt de klacht als ongegrond te verklaren en heeft ten aanzien van de decursus een beroep gedaan op artikel 67 lid 3 Wet BIG.  Ongegrond