Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 17591 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:82 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-074/AL/GLD

  Verzet. De raad van discipline verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:83 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-723/AL/NN

  Klaagster beklaagt zich erover dat verweerder zonder haar opdracht voor haar is opgetreden in een procedure over de aankoop van een woning tezamen met haar toenmalige partner. Verweerder erkent dat hij van klaagster geen opdracht heeft gekregen om voor haar op te treden en bij het aannemen van de opdracht volledig is afgegaan op de mededeling van die partner dat hij ook namens klaagster diende op te treden. Er is geen schriftelijke opdrachtbevestiging van klaagster. Dat klaagster hierdoor schade heeft geleden heeft zij niet onderbouwd. De klacht is gegrond maar er wordt daarom geen maatregel opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:84 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-468/AL/NN

  Klager klaagt over het optreden van verweerder als advocaat van zijn tegenpartij. Hij verwijt klaagster dat zij in een brief aan hem feiten heeft geponeerd waarvan zij wist of redelijkerwijs kon weten dat deze in strijd met de waarheid waren. Verweerster stelt dat zij zich heeft gebaseerd op informatie van haar cliënt. Zij heeft de feiten uitvoerig onderbouwd. Dat klager het niet eens is met de gestelde feiten moet in de lopende procedure door de civiele rechter worden beoordeeld. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. Klager stelt dat de cliënt van verweerster een valse hoedanigheid als bestuurder van een Stichting heeft aangenomen. Klaagster heeft dit niet voldoende gecontroleerd. Verweerster heeft aangetoond dat zij het Handelsregister geraadpleegd heeft en dat daaruit van deze hoedanigheid bleek. Dat de WSNP op haar cliënt van toepassing was geweest wist zij niet en bleek ook niet uit het Handelsregister. Volgens de statuten van de Stichting was de cliënt daarom niet langer bestuurder. Verweerster heeft dit onmiddellijk in orde gemaakt. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Dat geldt ook voor het verwijt dat verweerster in een procedure ten onrechte een oud-kantoorgenoot van klager in diskrediet heeft gebracht met als doel klager nadeel te berokkenen. Er was sprake van persoonsverwisseling en verweerster heeft dat onmiddellijk rechtgezet.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:85 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-731/AL/NN

  In deze verzetzaak is het verzet deels gegrond verklaard omdat de voorzitter met een aantal feiten geen rekening heeft gehouden. Dit betreft het onderdeel van de klacht van klaagster dat verweerder toezeggingen heeft gedaan over te verrichten werkzaamheden en het contact daarover. Verweerder is deze toezeggingen niet nagekomen. Een kantoorgenoot heeft klaagster vervolgens meegedeeld dat het dossier gesloten werd. De raad beoordeelt deze wijze van optreden in strijd met hetgeen een behoorlijk handelend advocaat betaamt. De klacht is op dit onderdeel gegrond. Er wordt echter geen maatregel opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:79 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-002/AL/OV

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder heeft de grenzen van de hem toekomende vrijheid als advocaat van de wederpartij niet overschreden. Drie klachtonderdelen zijn kennelijk ongegrond, een klachtonderdeel deels niet-ontvankelijk, deels kennelijk ongegrond en deels kennelijk niet-ontvankelijk en een klachtonderdeel kennelijk niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:78 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-846/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing over de advocaat van de wederpartij. Verweerster mocht de gewraakte standpunten innemen in het processtuk en daarbij afgaan op de van haar cliënte verkregen informatie. Dat sprake was van apert onjuiste en tegenstrijdige informatie is niet gebleken. Het stond verweerster vrij om een kort geding tegen klaagster aan te spannen. Deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:76 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-122/AL/MN

  Zeer omvangrijke klacht over kwaliteit dienstverlening. Dat verweerder klaagster niet naar behoren heeft bijgestaan, is de raad niet gebleken. Verweerder heeft veelvuldig gecorrespondeerd met klaagster, haar behoorlijk ingelicht over de processtrategie en over de stand van zaken in de diverse procedures en heeft daarbij voldoende regie gevoerd. Ook de afspraken over het uurtarief van verweerder en kosten van derden zijn door hem op duidelijke wijze schriftelijk aan klaagster toegelicht. Van excessief declareren is de raad niet gebleken. Het stond verweerder vrij om zijn opdracht neer te leggen. Dat heeft hij op zorgvuldige wijze gedaan met inachtneming van de belangen van klaagster. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:77 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-822/AL/MN

  Voorzittersbeslissing over kwaliteit van de dienstverlening. Verweerster heeft klaagster naar behoren bijgestaan. Na de ontstane vertrouwensbreuk moest verweerster zich als advocaat onttrekken. Dat heeft zij op zorgvuldige wijze gedaan.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:366 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-860/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing over advocaat wederpartij. Als partijdige belangenbehartiger mocht verweerster de gewraakte uitlatingen in het verweerschrift doen, zonder dat zij daarbij de grenzen van het betamelijke heeft overschreden. Verweerster heeft die uitlatingen niet lichtvaardig gedaan maar op relevante aanwijzingen gebaseerd, waaronder op berichten op social media van de vriendin van klager. Hoewel de uitlatingen pijnlijk kunnen zijn voor klager, zijn ze naar het oordeel van de voorzitter niet onnodig grievend geweest. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:367 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-821/AL/MN

  Voorzittersbeslissing over kwaliteit van de dienstverlening. Verweerster heeft klaagster naar behoren bijgestaan. Kennelijk ongegrond.