Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 111-120 van de 18559 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:187 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-495/DB/LI

  Betreft klacht over advocaat in hoedanigheid van deken. Voorzitter heeft juiste toetsingsnorm gehanteerd en alle feiten en omstandigheden beoordeeld.Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:182 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-620/DB/LI

  De mediation is aangevangen op het moment dat partijen daarover ter zitting  in aanwezigheid van de mediator overeenstemming hebben bereikt, derhalve op 31 augustus 2021. Dat de mediationovereenkomst pas in december 2021 is ondertekend maakt dit niet anders. Advocaat heeft een tijdens de mediation in opdracht van de advocaten van beide partijen verkregen herwaarderingsverklaring in de bodemprocedure ingebracht.De uitzondering op de geheimhoudingsverplichting ex artikel 7.2 van het mediationreglement is in deze zaak niet van toepassing, omdat niet kan worden vastgesteld dat de advocaat buiten mediation over de door haar in het geding ingebrachte herwaarderingsverklaring had kunnen beschikken, is de uitzondering. De gezamenlijke herwaarderingsverklaring valt daarom onder de geheimhoudingsplicht van partijen.Klacht gegrond, waarschuwing

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:183 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-654/DB/LI

  De  klacht heeft betrekking op het optreden van de advocaat in zijn hoedanigheid van bestuurder van de rechtspersoon BV X. De aandelen van BV X vallen in de nalatenschap van de moeder van klager. De rechten van de onverdeelde boedel worden uitgeoefend door de executeur. Klager heeft als een van de erfgenamen van de onverdeelde boedel geen rechtstreeks eigen belang bij de klacht over het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van bestuurder van BV X.Klacht niet-ontvankelijk

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:184 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-556/DB/LI

  Klacht heeft betrekking op het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van BV X. Klacht van klager is enkel ontvankelijk voor zover deze betrekking heeft op het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij van klager. Advocaat heeft in die hoedanigheid de belangen van klager niet nodeloos geschaad. Voor het overige is de klacht, vanwege het ontbreken van een eigen belang van klager, niet-ontvankelijk.Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:185 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-290/DB/ZWB

  Betreft klacht over advocaat in hoedanigheid van adviseur van de wederpartij. Voorzitter heeft juiste toetsingsnorm gehanteerd en alle feiten en omstandigheden beoordeeld.Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:344 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-392/AL/NN

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. De raad verklaart een klacht over de dienstverlening en over de hoogte van de declaratie in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:345 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-490/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft niet onderzocht of klaagster in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand en hij heeft haar er in onvoldoende mate op gewezen dat zij mogelijk in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtsbijstand. Verweerder heeft daarmee in strijd met de gedragsregels gehandeld. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:346 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-547/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht van een advocaat. Verweerster heeft zonder overleg een zaak van een collega overgenomen. Zij heeft daarmee in strijd met gedragsregel 28 gehandeld. Ook heeft verweerster meermalen op klachtwaardige wijze gedreigd om een klacht tegen klager in te dienen, zonder eerst met klager in gesprek te treden. Gezien het uitgangspunt van onderling welwillendheid en vertrouwen, had dit wel op haar weg gelegen. De raad acht dat handelen van verweerster laakbaar. In het voordeel van verweerster wordt er rekening mee gehouden dat verweerster niet eerder een maatregel door de tuchtrechter opgelegd heeft gekregen. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:347 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-576/AL/GLD

  Raadsbeslissing. De raad verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:348 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-566/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Klager verwijt verweerder dat hij heeft gelogen, zich grievend heeft uitgelaten en de rechtbank heeft misleid. De raad verklaart de klacht in alle onderdelen ongegrond.