Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 17591 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:77 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-942/DH/RO

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:71 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-975/DH/RO

  Klacht tegen advocaat in hoedanigheid van advocaat wederpartij. Het handelen van verweerster valt naar het oordeel van de raad binnen de vrijheid die verweerster had om de belangen van haar cliënten te behartigen. Verweerster mocht afgaan op informatie van haar cliënten en was niet gehouden die informatie eerst aan klager voor te leggen. Verweerster is naar het oordeel van de raad voldoende transparant geweest over haar handelen. Verweerster heeft zich niet onnodig grievend uitgelaten. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:78 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-081/DH/RO

  Klacht tegen de eigen advocaat. Verweerder is ernstig tekortgeschoten jegens klager. Het is volstrekt onduidelijk of verweerder iets heeft gedaan voor klager na de eerste brief uit 2014 en zo ja, wat dat precies is geweest. Het is de raad niet gebleken dat verweerder klager heeft begeleid bij de kwestie met de wederpartij; verweerder heeft klager niet schriftelijk geïnformeerd en geadviseerd. Het is verder onduidelijk wat de strategie van verweerder was in de kwestie met de wederpartij. Waaraan de door klager betaalde bedragen zijn besteed heeft verweerder niet kunnen uitleggen en verweerder heeft niet adequaat gereageerd op verzoeken van klager om zijn dossier van verweerder te ontvangen. De raad acht de verwarring bij klager en zijn ontevredenheid over het optreden van verweerder volkomen begrijpelijk en terecht. Ook heeft verweerder geen inzicht gegeven in de financiële kant van zijn bijstand. Verweerder heeft hierbij geenszins de nauwgezetheid en zorgvuldigheid betracht die van hem verwacht mag worden. Het gedrag van verweerder raakt aan de kernwaarden deskundigheid en integriteit van de advocatuur en de raad acht de maatregel van een voorwaardelijk schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van twee weken passend. Daarnaast wordt aan verweerder als bijzondere voorwaarde opgelegd dat hij klager een schadevergoeding van € 2.000,- betaalt.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:72 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-047/DH/RO

  Klacht over de eigen advocaat. Verweerder is maandenlang ernstig tekort geschoten in de communicatie met de gemachtigde van klager. Verweerder heeft niet gereageerd op meerdere e-mails en telefoontjes. Daarnaast is verweerder de afspraak om een conceptversie van de algemene voorwaarden te sturen niet nagekomen. Verweerder houdt zich volstrekt afzijdig voor klager, de deken en de raad. De raad houdt ook rekening met het tuchtrechtelijk verleden van verweerder en legt hem schorsing voor de duur van twaalf (12) weken, waarvan acht (8) weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee (2) jaar, op.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:73 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-109/DH/DH

  Klacht over de eigen advocaat. De raad is van oordeel dat verweerder, niettegenstaande zijn fysieke problemen, onvoldoende zorgvuldig is omgesprongen met de behartiging van de belangen van klager en de wijze waarop hij klager daarbij heeft betrokken. Verweerder heeft niet voorzien in een waarnemer. Verweerder heeft klager bewust niet geïnformeerd over de termijn voor het indienen van stukken. De raad acht het onbetamelijk dat verweerder klager (tardief) stukken heeft laten indienen en hem zonder (waarnemend) advocaat naar de zitting heeft laten gaan. De raad heeft de klacht deels gegrond verklaard en aan verweerder een berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:74 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-218/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat in een familiezaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:75 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-219/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familiezaak kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:76 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-931/DH/DH

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:80 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-029/AL/OV

  Voorzittersbeslissing over advocaat wederpartij. Klaagster is kennelijk niet-ontvankelijk ten aanzien van haar strafrechtelijke verwijten. Als partijdig advocaat mocht verweerster het rechercherapport in rechte overleggen zoals gedaan, kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:81 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-832/AL/OV

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Klaagster verwijt verweerder onder meer dat er een affectieve en seksuele relatie tussen hen is geweest, dat klaagster voor hem is verhuisd en dat hij en zijn familie haar met veel dingen hebben geholpen, die niet vallen onder de juridische bijstand. De raad overweegt dat niet vast is komen te staan dat klaagster en verweerder een relatie hebben gehad. Ook is niet gebleken dat klaagster voor hem is verhuisd. Deze stellingen zijn door verweerder betwist en klaagster heeft deze verwijten niet onderbouwd. Wat wel vast is komen te staan, en door verweerder niet is betwist, is dat klaagster met haar kinderen heeft overnacht in het huis van verweerders ouders terwijl zijn ouders op vakantie waren, en dat hij de in de woning van klaagster verrichte verbouwingswerkzaamheden heeft gecontroleerd. Ook is gebleken dat klaagster via het e mailadres van verweerder een vakantie heeft geboekt. Gezien deze handelingen van verweerder is de raad van oordeel dat hij zich in onvoldoende mate rekenschap heeft gegeven van de professionele distantie ten opzichte van zijn cliënte die aangewezen was. De raad onderschrijft het dringende advies van de deken aan verweerder dat hij hier in de toekomst meer aandacht voor dient te hebben. De vastgestelde handelingen van verweerder zijn naar het oordeel van de raad echter van onvoldoende gewicht om te concluderen dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klacht ongegrond.