Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 16075 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:65 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200250

  Hoger beroep van verzetbeslissing niet-ontvankelijk. Geen schending van een fundamenteel rechtsbeginsel.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:63 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210071

  Appelverbod. Hoger beroep tegen verzetsbeslissing van de raad. De stellingen van klager zien op de inhoud van de beslissing van de raad, zowel waar het de vastgestelde feiten betreft als de motivering van die beslissing. Deze (motiverings)klachten raken niet fundamentele rechtsbeginselen, zoals schending van hoor en wederhoor, maar zien op de inhoudelijke beslissing van de zaak. Dergelijke klachten leveren naar vaste jurisprudentie geen grond op voor doorbreking van het appelverbod. De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:57 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210076

  Hoger beroep in strijd met appelverbod. Geen schending fundamentele rechtsbeginselen. Niet ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:271 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200231

  Klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft gedragsregel 25 overtreden door in de gehuurde woning van zijn cliënten te verschijnen en contact te hebben met klager (verhuurder), zonder dat de advocaat van klager daarbij aanwezig was en terwijl verweerder wist dat klager door een advocaat werd bijgestaan. De feitelijke omstandigheden waaronder dat gebeurde, maken echter dat van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van verweerder geen sprake is. Verder is de juistheid van de stellingen van klager met betrekking tot het handelen van verweerder tijdens bedoelde afspraak niet komen vast te staan. Alle klachtonderdelen zijn ongegrond. Bekrachtiging van de beslissing van de raad.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:64 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210072

  Appelverbod. Beklag tegen verzetsbeslissing van de raad. Het hof stelt vast dat de door klager aangevoerde gronden ter onderbouwing van zijn beroep op schending van fundamentele rechtsbeginselen zijn terug te voeren op het feit dat hij het niet eens is met de inhoud van de beslissing van de raad, zowel waar het de vastgestelde feiten betreft als de motivering van die beslissing. Deze (motiverings)klachten raken niet fundamentele rechtsbeginselen maar de inhoudelijke beslissing van de zaak. Het hoger beroep van klager wordt niet-ontvankelijk verklaard.  

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:58 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200259

  Klacht over eigen advocaat. De raad heeft de klachtonderdeel a) ongegrond verklaard en klachtonderdeel b) gegrond verklaard. De raad heeft aan verweerster de maatregel van waarschuwing opgelegd en de raad heeft verweerster veroordeeld in de proceskosten, de reiskosten en het griffierecht. Het hof komt tot het oordeel dat de stelling van klaagster, dat zij geen contact heeft gehad met verweerster en dat zij verweerster geen opdracht heeft gegeven om aan de politie toestemming te geven klaagsters huissleutels aan de derde af te geven, ongeloofwaardig is. Dit betekent dat klachtonderdeel b) feitelijke grondslag mist en ongegrond is. Het hoger beroep slaagt. Het hof vernietigt de beslissing van de raad voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en verklaart, opnieuw rechtdoende, de klacht onder b) alsnog ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:59 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200251

  Klacht tegen advocaat wederpartij over onnodig grievende uitlatingen over klaagster in een brief aan de rechtbank. Raad heeft de klacht gegrond verklaard, aan verweerder de maatregel van berisping opgelegd en hem veroordeeld in het griffierecht, de reiskosten en de proceskosten. Naar het oordeel van de raad kan de passage uit verweerders brief niet anders worden begrepen dan dat de door verweerder genoemde slechte eigenschappen wel degelijk een verwijzing zijn naar klaagster. Evenmin is gebleken dat cliënt van verweerder bij het bezigen van deze bewoordingen een functioneel belang had. Het bezigen van dergelijke kwalificaties zonder dat deze een redelijk doel dienen, past een behoorlijk handelend advocaat niet. Dat verweerder de bewuste passage heeft ingetrokken en zijn verontschuldigingen aan klaagster heeft aangeboden, maakt dit niet anders.  Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad, met veroordeling van verweerder in de proceskosten in hoger beroep.

 • ECLI:NL:TAHVD:2002:1 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210086

  Kennelijk niet-ontvankelijk beroep. Klaagster is te laat in hoger beroep gekomen. Dat de raad de beslissing niet aan haar maar aan haar zoon had toegestuurd, ligt in haar risicosfeer. Uit haar proces-verbaal van de raad blijkt dat zij zelf had verzocht de beslissing aan haar zoon te sturen. Daarbij wist klaagster op welke datum de raad een beslissing zou geven.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:60 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200221

  Het hoger beroep is beperkt tot de klacht voor zover deze betrekking heeft op de behartiging van de belangen van klaagster. Het hof sluit zich aan bij de beoordeling van de raad en neemt die over. Verweerder heeft in opdracht van de bewindvoerder van klaagster een kort geding tegen de kinderen van klaagster aanhangig gemaakt en ontruiming van de woning van klaagster door de kinderen gevorderd. Verweerder mocht daarbij afgaan op de opdracht en de informatie die de bewindvoerder hem verstrekte, tenzij dat niet in het belang van klaagster zou zijn. Met de raad is het hof van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat verweerder de belangen van klaagster niet naar behoren heeft behartigd. Bekrachtiging van de beslissing van de raad, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:61 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200246

  Tussenbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. De raad heeft verweerster de maatregel van berisping opgelegd en 8 van de 11 klachtonderdelen gegrond verklaard. Verweerster heeft hiertegen beroep aangetekend. Allereerst laakt het hof de wijze waarop verweerster haar voorlichtingsplicht wat betreft het aanvragen en verkrijgen van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand jegens klager ernstig heeft verzaakt. Ten tweede acht het hof het zeer kwalijk dat verweerster naast de toevoeging die zij bij de Raad voor Rechtsbijstand heeft gedeclareerd, op uurbasis honorarium bij de cliënt in rekening heeft gebracht. Dit is in strijd met de gedragsregels. Gestelde onwetendheid met deze basisregel van het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtshulp, wat daar ook van zij, is daarvoor op geen enkele wijze een rechtvaardiging. Daarnaast is klaagster tekortgeschoten over de processtrategie helder en duidelijk met klager te communiceren. Gelet op de ernst van de gedragingen overweegt het hof dat de door de raad opgelegde maatregel van een berisping hem vooralsnog te licht voorkomt. Een, al dan niet (deels) voorwaardelijke, schorsing ligt hierbij meer in de rede. Teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over welke voorwaarde(n) passend en geboden zijn, heeft het hof nadere informatie bij verweerster opgevraagd.