Zoekresultaten 1-10 van de 18971 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:44 Hof van Discipline 's Gravenhage 220047

  klacht tegen eigen advocaat in strafzaak. belangen niet goed behartigd (niet op rechten gewezen) en niet goed met klager gecommuniceerd (niet teruggebeld terwijl klaagster met niemand contact mocht hebben). RvD: onvoldoende zorg verleend, waarschuwing. Verweerster komt in beroep.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:45 Hof van Discipline 's Gravenhage 220029

  Bekrachtiging beslissing Raad van Discipline. Klacht tegen verweerster gegrond verklaard, zonder oplegging van een maatregel. Net als de Raad is het hof is van oordeel dat ten tijde van de toezending van de brief met producties door verweerster aan de rechtbank de feitelijke behandeling van de zaak was gesloten. Dit volgt uit het proces-verbaal van de zitting, waarin de behandeling van de zaak weliswaar werd aangehouden, maar enkel om partijen nog in de gelegenheid te stellen om tot een schikking te komen. Het was verweerster daarom niet toegestaan om zonder toestemming van klager haar brief met producties naar de rechtbank te sturen. Verweerster heeft hiermee gehandeld in strijd met art. 46 Adv. wet.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:46 Hof van Discipline 's Gravenhage 220019

  Bekrachtiging beslissing Raad van Discipline. Met de in hoger beroep (nogmaals) gegeven uitleg door verweerder staat ook voor het hof vast dat van dubbele betaling (klachtonderdeel 1) geen sprake is. Ten aanzien van klachtonderdeel 2 is aan verweerder de maatregel van een waarschuwing opgelegd vanwege tekortschietende communicatie over de door hem toegepaste verrekening, niet omdat hij klaagster financieel zou hebben benadeeld.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:103 Raad van Discipline Amsterdam 23-272/A/A

  Voorzittersbeslissing; kennelijk ongegronde klacht over de dienstverlening van de eigen advocaat. Verder geldt dat hoewel klager eerder een klacht over verweerster heeft ingediend met in de kern dezelfde soort verwijten over hetzelfde feitencomplex er geen sprake is van ne bis in idem. Klager heeft zijn eerdere klacht over verweerster binnen twee maanden weer ingetrokken, waardoor niet alleen de tuchtrechter nog geen oordeel over de klacht had gegeven, maar ook de deken nog geen dekenvisie over de klacht had gegeven en verweerster nog geen verweer tegen de klacht had gevoerd.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:48 Hof van Discipline 's Gravenhage 220072 220073

  Klaagster ontvankelijk in haar beroep tegen de niet-ontvankelijkverklaring door de raad van klachtonderdeel i), nu het verzet van klaagster tegen de voorzittersbeslissing op dit klachtonderdeel gegrond is verklaard. Het hof is van oordeel dat de gronden die namens klaagster zijn aangevoerd ten aanzien van de overige klachtonderdelen onvoldoende reden vormen om het appelverbod te doorbreken. Van een ondeugdelijke voorzittersbeslissing is het hof niet gebleken, noch dat sprake zou zijn van een door de gemachtigde van klaagster genoemde ‘geldigheidstermijn’ van 30 dagen. Dat klager het niet met de beslissing van de raad eens is, en dat de raad vermeend zou zijn tekortgeschoten in de motivering van de beslissing en in de feiten- en klachtomschrijving, betekent niet dat daarmee fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden.  Voor zover het beroep is gericht tegen de beoordeling door de raad van klachtonderdeel i), ten aanzien waarvan het verzet wel gegrond is verklaard en de klacht ongegrond, overweegt het hof dat het onderzoek in hoger beroep ten aanzien van dit klachtonderdeel niet heeft geleid tot andere beschouwingen en gevolgstrekkingen dan die  van de raad op 31 januari 2022, waarmee het hof zich verenigt. De beslissing van de raad wordt op dit onderdeel bekrachtigd.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2023:68 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-979/DB/LI

  Raadsbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende onderbouwd. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2023:69 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-811/DB/OB

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:102 Raad van Discipline Amsterdam 23-256/A/A

  Voorzittersbeslissing; Kennelijk ongegronde klacht over de advocaat wederpartij. Verweerster heeft bij haar bijstand aan de voormalig advocaat van klager in een klachtprocedure de grenzen van haar vrijheid als advocaat van de wederpartij niet overschreden.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:47 Hof van Discipline 's Gravenhage 230126

  Verwijzingsverzoek klager. Klager heeft tot heden 7 klachten over dekens ingediend inzake de uitvoering van hun bevoegdheden in de zin van de Advocatenwet. Gezien de lichtzinnigheid van die verwijten en de vrijheid die de dekens hebben bij de uitvoering van die bevoegdheden, wijst de voorzitter het verzoek af. Misbruik van klachtrecht. 

 • ECLI:NL:TADRSHE:2023:65 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-987/DB/OB

  Raadsbeslissing. Klacht tegen verweerster in haar hoedanigheid van mediator in alle onderdelen ongegrond.