Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 18073 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:147 Hof van Discipline 's Gravenhage 220181 220182 220183 220184

  Appelverbod. In het onderhavige beroep doen klagers een beroep op schending van het beginsel van hoor en wederhoor, omdat de raad een verzoek tot aanhouding niet heeft ingewilligd en de zaken inhoudelijk heeft behandeld zonder aanwezigheid van klager(s). Het hof overweegt dat de beslissing van de voorzitter om het aanhoudingsverzoek af te wijzen er blijk van geeft dat hij daarbij alle relevante feiten en omstandigheden heeft betrokken, zodat naar het oordeel van het hof geen sprake is van een schending van het beginsel van hoor en wederhoor. De slotsom is dat de hoger beroepen van klagers niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:210 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-954/AL/MN

  Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft zijn cliënt onjuist ingelicht over de ingebrachte stukken en hij heeft zeer gebrekkig met klager gecommuniceerd. Verweerder heeft voorts nagelaten om een beschikking van de rechtbank en de mogelijkheden van een eventueel hoger beroep met klager te (doen) bespreken. Verweerder heeft daarmee niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Gelet op de ernst van het handelen van verweerder en rekening houdend met verweerders zeer uitgebreide tuchtrechtelijke verleden, is de oplegging van een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van 4 weken passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:211 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-067/AL/NN

  Herstelbeslissing in verband met gewijzigd dictum.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:204 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-630/AL/OV

  De klachten van klaagster over het handelen en nalaten van verweerder in 2016 worden door de raad niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding op grond van artikel 46g lid 1 en lid 2 Aw. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:205 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-1036/AL/OV

  In de opdrachtbevestiging stond dat een toevoeging zou worden aangevraagd, terwijl klager later een declaratie ontving. Dat daardoor bij klager verwarring is ontstaan over de met verweerder gemaakte financiële afspraken wordt verweerder aangerekend. Verweerder is tekortgeschoten in zijn voorlichtende taak, temeer daar klager de Nederlandse taal niet goed machtig was. In zoverre is de klacht gegrond. Verweerder heeft zich na de ontstane vertrouwensbreuk op zorgvuldige wijze onttrokken. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:206 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-706/AL/OV

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:156 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-369/DH/RO

  Klacht ingetrokken. Raad beslist tot voortzetting van de klacht om redenen van algemeen belang.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:207 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-982/AL/GLD

  Raadsbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Het aan verweerster gemaakte verwijt is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling van klager dat een executeur-afwikkelingsbewindvoerder altijd alleen de belangen van de gezamenlijke erfgenamen vertegenwoordigt. Deze procedure wordt door de executeur gevoerd ten behoeve van de nalatenschap, ongeacht wie de wederpartij is. De wederpartij kan dus een mede-erfgenaam zijn, zoals in het onderhavige geval. Aangezien de executeur gerechtigd was om namens de nalatenschap een procedure te voeren tegen klager, was verweerster bevoegd de executeur in de procedure te vertegenwoordigen. Niet is gebleken dat zij onvoldoende duidelijk is geweest over haar positie  en die van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Alle klachtonderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:157 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-546/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij over het verspreiden van gevoelige informatie van klager kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:208 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-899/AL/GLD

  Raadsbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. Vanwege de zeer korte termijn waarbinnen verweerster het hoger beroepschrift moest indienen nadat zij de opdracht van klaagster had gekregen, is het niet klachtwaardig dat zij niet eerst het gehele dossier heeft doorgenomen. Verder heeft verweerster niet klachtwaardig gehandeld door haar e-mails niet eerst ter goedkeuring aan klaagster voor te leggen. Alle klachtonderdelen ongegrond.