Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 35981 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:220 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210205

  Bekrachtiging van de beslissing van de raad, waarin klacht over belangenverstrengeling ongegrond is verklaard.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:227 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210169

  Klacht over eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening. In hoger beroep voert klager enkel beroepsgronden aan tegen de feiten zoals die zijn vastgesteld door de raad. Het oordeel van de raad wijzigt niet door de gronden tegen de feitenvaststelling. Verkorte bekrachtiging. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:221 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210224

  Verzoek aanwijzing van een advocaat (artikel 13 Advocatenwet). De deken heeft een advocaat aangewezen om een advies uit te brengen over de juridische mogelijkheden en haalbaarheid van de door klaagster gewenste juridische procedure. Een dergelijke beslissing is geen afwijzing van het verzoek van klaagster als bedoeld in artikel 13 van de Advocatenwet. Op grond van dat artikel is er alleen in het geval van een afwijzing voor het hof een taak weggelegd. Nu uit het vorenstaande volgt dat de deken nog geen besluit over het al dan niet toewijzen van een advocaat aan klaagster heeft genomen, is het beklag van klaagster prematuur. Het beklag van klaagster zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:222 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210241

  Appelverbod. Klager is door de griffie van het hof uitdrukkelijk erop gewezen dat het appelverbod alleen kan worden doorbroken als sprake is van een schending van een fundamenteel rechtsbeginsel in de verzetprocedure bij de raad en dat dit nader moet worden gemotiveerd/onderbouwd. Klager heeft dit niet gedaan. De door klager aangevoerde gronden zien uitsluitend op de inhoudelijke beoordeling van de zaak en raken niet aan fundamentele rechtsbeginselen, zoals schending van hoor en wederhoor. Dergelijke klachten leveren naar vaste jurisprudentie geen grond op voor doorbreking van het appelverbod. Het beroep zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:223 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210269

  Appelverbod. Het hof stelt vast dat de door klager aangevoerde gronden, waarmee hij zijn beroep op schending van fundamentele rechtsbeginselen heeft onderbouwd, zijn terug te voeren op het feit dat hij het niet eens is met de inhoud van de beslissing van de raad, zowel waar het de vaststelling van de feiten betreft als de motivering van die beslissing. Deze (motiverings)klachten raken niet fundamentele rechtsbeginselen, maar de inhoudelijke beslissing van de zaak. Dergelijke klachten leveren naar vaste jurisprudentie geen grond op voor doorbreking van het appelverbod. Het beroep van klager zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:224 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210104

  Klacht tegen eigen advocaat. Kwaliteit van de dienstverlening. Verweerder zou de belangen van klager onvoldoende zorgvuldig hebben behandeld doordat hij de verkeerde partij, althans slechts een van de twee wederpartijen, heeft gedagvaard; de verjaring van de vordering van klager niet heeft gestuit, niet heeft gewaarschuwd voor de mogelijkheid van verjaring en een onjuist standpunt ten aanzien van de stuiting van verjaring heeft ingenomen. Ook zou klager geen plan van aanpak aan klager hebben voorgelegd noch een inschatting van de kansen en risico’s. Bekrachtiging raadsbeslissing. Berisping. Proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:225 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210126 210127D

  Klacht over eigen advocaat en dekenbezwaar. Verweerder heeft klager bijgestaan in twee strafrechtelijke procedures, waarbij verweerder in de opdrachtbevestiging weliswaar melding maakt dat hij niet basis van toevoeging bijstand verleent, maar de afspraken rondom de kosten voor zijn bijstand zijn onduidelijk. Uit de opdrachtbevestiging volgt de suggestie dat de Staat verweerder zal betalen als vrijspraak volgt maar onduidelijk blijft dat in geval van een veroordeling de kosten voor rekening van klager zullen komen noch wat de proceskansen en -risico’s zijn in dit verband. Ook heeft verweerder nagelaten tussentijdse declaraties met concrete specificaties van uren en kosten naar klager te sturen. Door ieder gebrek aan tussentijdse aanwijzingen voor de mogelijkheid dat klager tegen het einde van de procedures moest gaan betalen, is klager pas na zeer lange tijd na afloop van de rechtsbijstand geconfronteerd met zeer hoge kosten (hoger dan verweerder kennelijk had voorzien, gezien zijn opdrachtbevestiging). Verweerder heeft hierdoor niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Gegrond. Bekrachtiging. Schorsing 12 weken per zaak.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:226 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210128 210129D

  Klacht over eigen advocaat en dekenbezwaar (zaak zoon, zie zaak vader tegen zelfde advocaat 210126 en 210127D). Verweerder heeft vader bijgestaan in strafzaak en civiele kwestie. Verweerder heeft in deze zaak tuchtrechtelijk verwijtbaar nagelaten zijn declaraties deugdelijk te specificeren. Verweerder heeft excessief gedeclareerd en in strijd met de gedragsregels zonder voorafgaand overleg met de deken conservatoir beslag gelegd. Verweerder is tuchtrechtelijk verwijtbaar tekort geschoten in zijn informatieplicht jegens verweerder omtrent de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. In de behandelde zaak was geld te verwachten dus op zich is begrijpelijk dat er gesproken is over de mogelijkheid dat klager de kosten zou moeten betalen maar advocaat had klager wel juist en volledig over de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand moeten informeren. Verder heeft verweerder heeft door het opstellen van een garantstelling door klager voor declaraties van zijn vader een andere zekerheid aanvaard dan een voorschot in geld en aldus ism Regel 25 van gedragsregels 2018 gehandeld. Advocaat heeft de kernwaarden van financiële integriteit en onafhankelijkheid bij diverse handelingen en gedurende een periode van meerdere jaren onvoldoende in acht genomen. Hof bekrachtigt oordeel raad, voor zover aan het hof voorgelegd. Schorsing 12 weken per zaak.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:273 Raad van Discipline Amsterdam 21-836/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat. Klager heeft slechts een afgeleid belang en geen rechtstreeks belang. Klacht is in zoverre kennelijk-niet ontvankelijk. Klacht van klaagster kennelijk ongegrond. Verweerder heeft haar zaak voldoende voortvarend behandeld. Geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:105 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 193/2020

  Klacht tegen huisarts. De klacht heeft betrekking op het stopzetten van medicatie. Uit de informatie van de apotheker blijkt dat de betreffende medicatie (tijdelijk) niet geleverd kon worden. Deze leveringsproblemen vallen buiten de invloedssfeer van beklaagde als huisarts en kunnen haar dan ook niet worden verweten. Klacht is kennelijk ongegrond.