Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 32075 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2015:60 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2014/346

  De klacht betreft de behandeling van klagers vader, verder te noemen: patiënt. Klager verwijt de specialist ouderengeneeskunde dat zij een medicatiefout heeft gemaakt en nalatig ten aanzien van patiënt heeft gehandeld. Patiënt is overleden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2013:YG2825 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2012/139

  Klaagster is de moeder van een minderjarige patiënt die is opgenomen in een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie. Tijdens het verblijf in deze instelling was verweerder zijn behandelend psychiater. Klaagster verwijt de psychiater zonder haar medeweten medicatie aan haar zoon te hebben verstrekt. Gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:80 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190288

  Het hof verklaart twee door de raad ongegrond verklaard klachtonderdelen alsnog gegrond. Van een advocaat als professionele belangenbehartiger mag worden verwacht dat hij regie voert in de procedure die hij namens zijn cliënt voert. De procedure werd 6 maanden aangehouden voor overleg en bemiddeling. Dat verweerder adequaat actie heeft ondernomen om de termijn van zes maanden waarmee de zaak werd aangehouden in het belang van klager zo goed mogelijk te benutten en er zo voor te zorgen dat hij op deugdelijke wijze het standpunt van zijn cliënt bij akte aan het gerechtshof naar voren kon brengen is niet gebleken. Verweerder heeft de zaak op zijn beloop gelaten en na afloop van de termijn zonder overleg met klager een akte genomen.  Ook bij het door de raad al gegrond verklaarde klachtonderdeel (zonder oplegging van een maatregel) doet het gebrek aan regie zich gelden. De kernwaarde deskundigheid is geschonden. Berisping en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:81 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190160

  Schending geheimhoudingsplicht. Bekrachtiging beslissing raad, waarbij de klacht gegrond is verklaard en verweerder een berisping is opgelegd. Het stond verweerder niet vrij om zonder overleg met en toestemming van klager het procesadvies van zijn voormalig kantoorgenoot aan de rechtsbijstandverzekeraar van klager te verstrekken. Geen omstandigheden aanwezig die doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen. Verweerder mag bekend worden verondersteld met een tussen klager en de verzekeraar bestaand verschil van mening en met de afspraak tussen klager en de voormalig kantoorgenoot dat het advies niet aan de verzekeraar zou worden verstrekt. Verweerder had moeten proberen zijn onjuiste handelwijze zo goed mogelijk te redresseren. Nog geen twee maanden later heeft verweerder nogmaals zijn geheimhoudingsplicht geschonden door het dossier zonder overleg met en toestemming van klager op verzoek van dezelfde verzekeraar aan de opvolgend advocaat heeft gestuurd.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:82 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190287

  Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft van klager de opdracht gekregen om namens klager hoger beroep in te stellen en dat heeft verweerder ook tijdig gedaan. Dat verweerder andere zaken van klager in behandeling heeft genomen is niet gebleken. Daarbij benadrukt het hof dat verweerder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor hoe zijn voorganger in eerste aanleg heeft gehandeld.  Klacht ongegrond. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:83 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200008

  Beklag tegen beslissing van de deken geen advocaat aan te wijzen. Beklag tegen beslissing in november 2019 is niet-ontvankelijk omdat die te laat is ingediend. Het beklag  tegen de nadere beslissing van december 2019 is wel ontvankelijk en daarin wordt de deken in de gelegenheid gesteld een reactie in te dienen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:84 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190335 en 190336

  Niet-ontvankelijk hoger beroep omdat er geen grieven binnen de beroepstermijn zijn ingediend bij het hof.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:78 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200002

  Beklag tegen de weigering een advocaat aan te wijzen (art. 13 Advw). De cassatietermijn is verstreken waardoor klager geen belang meer heeft bij de aanwijzing van een advocaat. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:85 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200039

  Beklag tegen de beslissing tot weigering van aanwijzing van advocaat (ex art. 13 Advw). Klager heeft niet voldoende inzichtelijk en concreet gemaakt waarvoor hij een advocaat nodig heeft. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:79 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190296

  Bekrachtiging beslissing raad, waarbij de klacht op één onderdeel gegrond is verklaard met oplegging van een waarschuwing. Gedragsregel 7 (oud) betreft de verhouding tussen een advocaat en een cliënt. Tussen klager en verweerder is geen advocaat/cliënt relatie tot stand gekomen. Desondanks kan het optreden van de advocaat in strijd zou zijn met hetgeen een behoorlijk handelend advocaat betaamt en daarmee alsnog tuchtrechtelijk verwijtbaar. Hiervan kan sprake zijn indien klager stelt en voldoende aannemelijk maakt dat het optreden van verweerder voor de wederpartij van klager in de gegeven omstandigheden zo bezwaarlijk is geweest, dat verweerder zich daarvan had moeten onthouden. Als onvoldoende gemotiveerd betwist staat vast dat de advocaat kennis heeft genomen van een uitvoerige beschrijving van het feitencomplex van klager en dat hij hierover niet enkel in algemene zin maar ook inhoudelijk met klager heeft gesproken. Onder deze omstandigheden stond het de advocaat niet vrij later tegen klager op te treden. Verweerder heeft voor het overige de grens die hem als advocaat van de wederpartij vrij stond niet overschreden.