Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-9 van de 9 resultaten

 • ECLI:NL:TNORSHE:2021:15 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2020/61

  Klagers zijn de BV en haar directeur. Vast staat dat aan de notaris de opdracht is gegeven om de levering te verzorgen van het perceel grond met de daarop te bouwen recreatiewoning door de VOF aan de BV. Voor zover de notaris wordt verweten dat hij bij het verrichten van het op grond van artikel 3 Wwft verplichte cliëntenonderzoek te ver is gegaan, wordt de klacht ongegrond verklaard. De notaris heeft in de gegeven omstandigheden (negatieve berichtgeving op sociale media over de directeur en het destijds net geëindigde faillissement van de directeur) terecht nadere informatie opgevraagd bij klagers. De klacht wordt gegrond verklaard voor zover die betrekking heeft op de communicatie ten aanzien van de door de notaris opgevraagde nadere informatie en de door hem gewekte schijn van partijdigheid. De notaris - die als projectnotaris door de VOF is ingeschakeld - heeft bij klagers de indruk gewekt op een partijdige wijze betrokken te zijn bij de levering van het perceel grond en de notaris heeft zich onvoldoende ingespannen zijn rol als poortwachter aan klagers kenbaar te maken. Dit is de notaris tuchtrechtelijk aan te rekenen. Aan de notaris wordt de maatregel van berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:19 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/378778/KL RK 20-128

  Klacht met betrekking tot de rol van de kandidaat-notaris die als partijnotaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van de moeder van klager betrokken was. De kamer heeft de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:20 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/378062 KL RK 20-118

  Klagers verwijten de notaris dat hij niet heeft gereageerd op de verzoeken van klager sub 1 om contact op te nemen en hen van het afgesproken advies te voorzien ten aanzien van de conceptakte van verdeling. Hierdoor heeft de afwikkeling van de nalatenschap van moeder vertraging opgelopen. De notaris heeft de klacht erkend en de kamer heeft de klacht daarom gegrond verklaard. \   Op de gegrondverklaring van een klacht volgt in beginsel een tuchtrechtelijke maatregel. Vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval zal de kamer aan de notaris geen maatregel opleggen. De kamer licht dit als volgt toe. Uit hetgeen de notaris ter zitting heeft verklaard, is de kamer gebleken dat het om een incident gaat waarbij de notaris de uitzonderlijke samenloop van omstandigheden heeft toegelicht. Bij de kamer zijn geen zorgen gerezen over de structurele praktijkvoering van de notaris. Verder heeft de notaris zowel in zijn verweerschrift als ter zitting zijn excuses aangeboden voor zijn gebrek aan reactie op de verzoeken van klager sub 1. De notaris heeft blijk gegeven de verwijtbaarheid van zijn handelen in te zien en hij heeft verbetermaatregelen genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Bovendien heeft de notaris de declaratie voor zijn werkzaamheden, die enkele duizenden euro’s bedroeg, niet aan klagers verstuurd. Tot slot heeft de kamer meegewogen dat aan de notaris niet eerder een tuchtmaatregel is opgelegd.  

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:17 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/379663 KL RK 20-136

  Klacht met betrekking tot de beoordeling van de wilsbekwaamheid van testateurs kort voorafgaand en ten tijde van het passeren van twee levenstestamenten. Klager is de zoon van testateurs. In lijn met de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 16 april 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:1383) heeft de kamer geoordeeld dat klager geen redelijk belang heeft bij zijn klacht ten aanzien van de levenstestamenten van zijn ouders. De enkele omstandigheid dat klager nauw betrokken is bij de zorg voor vader en moeder maakt dit niet anders. Het feit dat klager zich als familielid emotioneel verbonden voelt met zijn vader en moeder, is – hoe belangrijk en invoelbaar ook – onvoldoende om in tuchtrechtelijke zin aangemerkt te worden als belanghebbende

 • ECLI:NL:TNORARL:2020:50 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/370660 / KL RK 20-62

  Klaagster diende eerder een klacht in over de aanpassing van de volmacht, maar trok deze klacht na een gesprek met de notaris in. Op dit punt is klaagster naar het oordeel van de kamer niet-ontvankelijk in haar klacht, aangezien ook het algemeen belang geen voortzetting vergt van de behandeling van de klacht op dit punt. Voor zover de klacht ziet op de beoordeling van de wilsbekwaamheid van erflaatster is de kamer van oordeel dat de notaris met de gedocumenteerde beschrijving van haar waarnemingen , aannemelijk heeft gemaakt dat zij aan de hand van het Stappenplan de wilsbekwaamheid van klaagster voldoende zorgvuldig heeft beoordeeld. De omstandigheid dat achteraf blijkt dat destijds in een neurologisch rapport reeds cognitieve problemen waren geconstateerd, brengt in het bovenstaande geen verandering.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:18 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/379278 / KL RK 20-131 C/05/379280 / KL RK 20-132

  Klacht heeft betrekking op de grondslag voor de overdrachtsbelasting met betrekking tot de levering van een bepaald registergoed. De kamer heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard en hiertoe het volgende overwogen. De verwijten die klager de notarissen maakt hebben allen betrekking op de leveringsakte waarbij het registergoed door de curatoren in het faillissement van de heer [ X ] aan [ A ] B.V. is geleverd. Klager was betrokken bij de achterliggende geldlening maar niet bij de akte van levering. Alle stellingen die klager heeft ingenomen ten aanzien van de ontvankelijkheid hebben betrekking op de akte van geldlening, maar over die akte wordt niet geklaagd. Anders dan klager ter zitting heeft betoogd, wordt in de akte van levering ook niet aan hem gerefereerd als ‘betrokkene’. De kamer komt dan ook tot de conclusie dat klager weliswaar was betrokken bij de zaak, maar geen partij was bij de akte die het onderwerp is van onderhavige klacht.  

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:15 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/371583 / KL RK 20-68 C/05/371584 / KL RK 20-69 C/05/371585 / KL RK 20-70

  Tweetrapsmaking. Klaagster stelt dat erflater het zo niet bedoeld heeft. Wilsgebrek en ook overige bezwaren niet voldoende feitelijk onderbouwd. Bij gemotiveerde betwisting op alle punten klacht op alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:16 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/374474 KL RK 20-100

    Vaststaat dat de notaris klaagster heeft aangeschreven en telefonisch contact heeft gezocht met klaagster en haar voorafgaand aan de afgifte van de verklaring van erfrecht heeft proberen te horen. Dat dit niet tijdig is gelukt, kan de notaris gegeven ook de verdere omstandigheden in deze zaak, niet aangerekend worden. De notaris heeft gedaan hetgeen in dit geval redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden. Verder  begrijpt de kamer dat klaagster bezwaar heeft tegen het feit dat zij erfgenaam aan de verklaring van erfrecht heeft meebetaald. Deze omstandigheid echter ziet op de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen en kan de notaris niet tuchtrechtelijk verweten worden

 • ECLI:NL:TNORARL:2020:49 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/366061 KL RK 20-22

    Uitleg en toepassing a rtikel 18 lid 2 Verordening Beroeps- en gedragsregels 2011 (VBG) waarin wordt bepaald dat de notaris geen akten passeert bij de totstandkoming waarvan hij of een kantoorgenoot als partijadviseur van een van de partijen betrokken is geweest, tenzij alle betrokkenen daarmee instemmen op grond van aan hen vooraf verstrekte informatie, mits geen sprake van onoverbrugbaar belangenconflict. Tevens artikel 37 lid 1 Wna, is hier sprake van een partij- of van een proces verbaal akte?