Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-5 van de 5 resultaten

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:2 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/371920 KL RK 20-73

    Klacht heeft betrekking op de totstandkoming en de afwikkeling van het testament van de tante van klaagster. Klaagster is op grond van het wettelijk erfrecht geen erfgenaam van de tante. Evenmin is zij door de tante als testamentair erfgenaam benoemd. Het feit dat klaagster zich als familielid emotioneel verbonden voelt met haar tante, is – hoe belangrijk en invoelbaar ook – onvoldoende om in tuchtrechtelijke zin aangemerkt te worden als belanghebbende. Daarom heeft de kamer de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:3 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/367797 / KL RK 20-34

    Klager verwijt de notaris dat hij de tussen de erfgenamen gesloten vaststellingsovereenkomst op een aantal punten onvoldoende voortvarend en niet juist heeft nageleefd. De notaris heeft een deel van zijn bestede tijd rechtstreeks en zonder vooraankondiging bij klager in rekening gebracht. De kamer is van oordeel dat de tijd die de notaris heeft besteed aan contacten met erfgenamen als boedelkosten gedeclareerd diende te worden. Uitzonderingen hierop dienden zeer uitdrukkelijk en tijdig aan klager/de erfgenamen te worden medegedeeld. De notaris heeft klachtwaardig gehandeld door zonder uitdrukkelijke aankondiging en onderbouwing vooraf een deel van zijn werkzaamheden plotsklaps enkel bij klager in rekening te brengen. Daar komt nog bij dat de onderbouwing voor het in rekening gebrachte bedrag van ontbreekt. De kamer heeft de klacht op dit punt gegrond verklaard en voor het overige de klacht ongegrond verklaard. Gelet op de voorgeschiedenis tussen klager en de notaris en de aard van het gegrond verklaarde feit heeft de kamer aan de notaris geen maatregel opgelegd.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:4 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/373570 / KL RK 20-92

    Klagers verwijten de notaris dat het testament van vader, in 2004 opgemaakt ten overstaan van notaris Y, niet is ingeschreven in het CTR. Ook heeft de notaris te snel geconcludeerd dat er geen nadere testamenten van vader waren, terwijl het testament uit 2004 op het kantoor van de notaris was gepasseerd. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. De notaris kan geen verwijt worden gemaakt van het feit dat het testament van vader in 2004 niet in het CTR is ingeschreven. De notaris is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de totstandkoming en inschrijving van dat testament, zodat geen sprake is van verwijtbare gedragingen van de notaris.   Verder acht de kamer het niet tuchtrechtelijk verwijtbaar dat de opmerkingen van klaagster tijdens de bespreking tussen klagers en de notaris op dat moment voor de notaris onvoldoende aanleiding vormde om nader onderzoek te doen in de eigen administratie van het kantoor. De notaris mocht vertrouwen op de volledigheid van het CTR, welk register uitputtend behoort te zijn.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:5 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/376393 / KL RK 20-111

    Klaagster verwijt de notaris dat zij onvoldoende heeft onderzocht of moeder kort voorafgaand en ten tijde van het passeren van de akte voldoende wilsbekwaam was om haar levenstestament op te maken. Ook heeft de notaris onvoldoende onderzocht of moeder niet onder invloed stond van anderen. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. De notaris is tijdens haar besprekingen met moeder tot de conclusie gekomen dat zij bekwaam was om haar wil te bepalen. Dat de notaris tot een andere conclusie had moeten komen, is niet of onvoldoende gebleken. De notaris heeft uitgebreid en onder vier ogen met moeder gesproken, waarbij moeder duidelijk kon uitleggen wat haar wens was en wat haar beweegredenen hiervoor waren. Naar het oordeel van de kamer heeft de notaris niet onzorgvuldig gehandeld. De notaris kon en mocht concluderen dat moeder wilsbekwaam was om haar levenstestament op te maken. Verder heeft de kamer overwogen dat de notaris tweemaal onder vier ogen met moeder heeft gesproken en bovendien extra vragen heeft gesteld om te verifiëren of het levenstestament de eigen wil van moeder bevatte. Naar het oordeel van de kamer heeft de notaris met deze handelwijze voldoende gewaarborgd dat moeder haar wil op onafhankelijke wijze heeft kunnen overbrengen aan de notaris. Van enige ongewenste beïnvloeding waardoor moeder haar wil niet meer op vrije wijze kon vormen is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:1 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/370978 KL RK 20-66

  De klacht heeft betrekking op een verklaring die de notaris voor klager en zijn (inmiddels ex)partner heeft opgesteld. De notaris had die verklaring nimmer aan klager mogen voorleggen ter ondertekening en hij had zich er beter van moeten vergewissen of dit daadwerkelijk de wil van partijen/klager was. Klager werd enorm onder druk gezet door zijn vrouw. Voorts verwijt klager de notaris dat hij zich als partijnotaris heeft gedragen in de civiele procedure tussen klager en zijn ex-partner over de afwikkeling van de partnerschapsvoorwaarden. De kamer heeft de klacht deels niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de klachttermijn en voor het overige ongegrond.