Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 2534 resultaten

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:12 Kamer voor het notariaat Den Haag 22-11

  Het is klager niet duidelijk welk kantoor verantwoordelijk is voor de hypotheekakte; de notaris of het kantoor dat de correspondentie heeft gevoerd en de hypotheekakte heeft opgesteld.

 • ECLI:NL:TNORDHA:2022:13 Kamer voor het notariaat Den Haag 21-24

  Klaagster verwijt de notaris dat hij de identificatieplicht heeft geschonden.

 • ECLI:NL:TNORSHE:2022:26 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2021/9

  De klacht gaat over de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de splitsing in appartementsrechten van een registergoed. Klagers verwijten de notaris dat zij de splitsing niet voortvarend afhandelt, dat de splitsingstekening steeds moest worden aangepast en dat zij is tekortgeschoten in de communicatie jegens klagers.De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:24 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/387179/KL RK 21-66

  Bij de beoordeling van de vraag of een testament overeenkomt met de wil van een testateur/erflater komt het volgens vaste rechtspraak in eerste instantie aan op de eigen waarneming van de notaris, die daarbij een redelijke beoordelingsvrijheid toekomt. Bij gerede twijfel aan de wilsbekwaamheid is in het algemeen verder onderzoek aangewezen. Het Stappenplan biedt hiervoor een handreiking.Het feit dat het testament met de bewindsbepaling en tweetrapsmaking voor klaagster sub 3) tot een uitzonderlijke positie leidt, vormt op zich zelf beschouwd geen grond om aan de hierop gerichte wil van erflater te twijfelen. Ook verder geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit dat zou volgen.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:25 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/394569/KL RK 21-148

  De enkele omstandigheid dat iemand ernstig ziek is en enkele weken voor zijn overlijden een testament laat opstellen vormt onvoldoende grond om aan te nemen dat erflater onvoldoende wilsbekwaam zou zijn en/of dat de notaris de wilsbekwaamheid van erflater onvoldoende zorgvuldig zou hebben beoordeeld.Het zelfde geldt voor het feit dat het vermogen van erflater bij zijn leven gedurende korte tijd (van oktober 2011 tot mei 2012) onder bewind gesteld is geweest. De kantonrechter heeft destijds immers geoordeeld dat de omstandigheden op grond waarvan het bewind eerder werd ingesteld, zich niet langer voordeden en het bewind om die reden opgeheven.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:26 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C05/396207/KL RK 21-174

  De kamer passeert het ontvankelijkheidsverweer van de notaris. De omstandigheid dat klaagster geen erfgenaam is neemt niet weg dat zij als (voormalig) gebruiker van het tot de nalatenschap behorende huis, een redelijk belang heeft bij de afwikkeling van de nalatenschap waar het in deze klacht om gaat, namelijk het (voortgezet) gebruik en verkoop van de woning, en dus een klachtrecht op grond van de Wna.De kamer ziet al met al geen grond voor een tuchtrechtelijk verwijt over de timing en het tempo van de ontruimingsactie van de notaris.Verder is er geen (fatsoens)regel die in dit geval voorschrijft dat de notaris feitelijk naar het te ontruimen huis gaat, tenzij er sprake zou zijn van objectieve redenen voor de notaris om hier een onderzoek in te stellen. Daarvan is hier echter niet gebleken. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:27 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/399171/KL RK 22-13

  Geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar tekort zou zijn geschoten in de invulling van zijn onderzoeks en- of Belehrungsverplichting.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:12 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/391370 / KL RK 21-123

  Tussenbeslissing: De kamer acht zich onvoldoende geïnformeerd om te kunnen beslissen op de klacht. Beslissing is aangehouden in afwachting van aanvullende stukken.Beslissing: Klager klaagt dat notaris zich niet onpartijdig en onafhankelijk heeft opgesteld en zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Volgens klager heeft de notaris informatie, waaronder een uitspraak, uit de klachtenprocedure tussen de klager en de notaris gedeeld met de kopers van een door klager verkocht perceel grond. Klager en kopers zijn verwikkeld in een civiele procedure. De kamer is van oordeel dat de notaris, hoewel hij feitelijk geen documenten aan kopers heeft verstrekt, door het delen van de vindplaats van de uitspraak met kopers de schijn van partijdigheid heeft gewekt. Het feit dat de uitspraak in het openbaar is gedaan en voor kopers redelijk gemakkelijk te vinden is, maakt niet dat de notaris actief deze informatie met hen had mogen delen, nu niet is uitgesloten dat er op enig moment voordeel bestaat of ontstaat. Nu er voor de notaris geen enkele noodzaak bestond om kopers van de vindplaats van de uitspraak op de hoogte te stellen, had de notaris zich daarvan dienen te onthouden. De kamer verklaart daarom de klacht gegrond.

 • ECLI:NL:TNORSHE:2022:23 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2022/3

  Klachten over (door)levering van scheepscasco’s, die daarna niet worden afgebouwd. Bank weigert uitbetaling van nakomingsgaranties (Performance Bonds) aan klaagster omdat de notaris een deel van de betalingstermijn aan een derde heeft uitbetaald, terwijl in de garanties is bepaald dat deze termijn volledig moet worden overgemaakt naar de rekening van verkoper bij de bank. Dat de notaris geen kennis heeft genomen van de inhoud van die garanties acht de kamer in de gegeven omstandigheden in strijd met zijn zwaarwegende zorgplicht ten opzichte van klaagster, die aanzienlijke bedragen aan hem had toevertrouwd. Het verweer van de notaris dat hij niet gehouden was de garanties inhoudelijk te controleren omdat hij ten behoeve van deze twee professionele partijen enkel als “instrumenterend” notaris optrad tegen een beperkt honorarium wordt verworpen, waarbij wordt aangetekend dat de (geringe) hoogte van het bedongen honorarium geen rechtvaardiging kan vormen voor het niet voldoen aan de notariële (zorg)plicht(en). Gegrond. Klachten over onvoldoende onderzoek naar aankomsttitels en teboekstelling van casco niet-ontvankelijk wegens overschrijding klachttermijn. Klacht over niet tijdige doorhaling van hypotheekrecht van onvoldoende gewicht. Klacht over wijze waarop de notaris heeft gereageerd op de klachten en de aansprakelijkstelling ongegrond. Afwijzing van verzoek tot gelasten van vooronderzoek ex 99a Wna. Waarschuwing en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TNORSHE:2022:24 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2021/78

  Klager verwijt de oud-notaris dat hij heeft nagelaten om klager voorafgaande aan het passeren van de akte van levering te informeren over het ten behoeve van klager op de woning rustende voorkeursrecht.De kamer is van oordeel dat de klacht te laat is ingediend en daarom niet-ontvankelijk is. De kamer komt daarmee niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van het door klager aan het adres van de oud-notaris gemaakte verwijt.