Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 2523 resultaten

 • ECLI:NL:TNORSHE:2022:22 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2022/25 en SHE/2022/15

  De door klaagster ingediende klacht ziet op het handelen van de notaris in 2011/2012 met betrekking tot het opstarten van een veiling van de aan klaagster in eigendom toebehorende registergoederen. De voorzitter van de kamer heeft geoordeeld dat, voor zover de klacht is gericht tegen anderen dan de notaris, klaagster kennelijk niet-ontvankelijk is in haar klacht en dat, voor zover de klacht is gericht tegen de notaris, de klacht te laat is ingediend en daarom eveneens kennelijk niet-ontvankelijk is.De kamer verenigt zich met het oordeel van de voorzitter en de daaraan ten grondslag liggende motivering. Het verzet van klaagster tegen de beslissing van de voorzitter wordt ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:18 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/398081 / KL RK 21-201

  Klacht ongegrond. Er is geen sprake van strijd met het ne bis in idem-beginsel omdat er nog niet eerder door klaagster een procedure is gevoerd tegen de notaris.De kennis die de gemachtigde van klaagster heeft kan niet aan klaagster worden toegerekend. Daarom is er geen sprake van overschrijding van de driejaarstermijn. De notaris had geen plicht om haar ministerie te weigeren omdat er geen sprake was van een bijzondere (vertrouwens)relatie tussen klaagster en de notaris.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:19 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/391017 / KL RK 21-121

  ABC-transactie. Uitgangspunt is dat de notaris verplicht is zijn ministerie te verlenen, tenzij sprake is van gegronde redenen voor de notaris om zijn dienst te weigeren.Klager heeft de verwijten die hij de notaris in deze zaak maakt nader onderbouwd door te wijzen op het feit dat hij de notaris niet heeft gesproken.De kamer stelt voorop dat niet is komen vast te staan dat het kantoor van de notaris er bij klager in een telefoongesprek op aan gedrongen heeft de akte van levering bij volmacht te passeren. Daartegenover staat dat uit de stukken duidelijk blijkt dat de notaris klager juist heeft voorgehouden waarde te hechten aan een persoonlijk gesprek op kantoor. Van de omstandigheid dat het niet tot een dergelijk gesprek is gekomen, kan daarom naar het oordeel van de kamer geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt aan de notaris.Dit geldt ook voor het feit dat klager (een deel van) zijn pensioenvermogen voor de financiering van de aankoop heeft aangewend. Het moet klager duidelijk zijn geweest dat de notaris dit niet wist of kon weten, want evenals over de terugkoop-toezegging heeft klager hierover alleen met de verkoper en niet met de notaris gesproken.Bovendien blijkt uit de stukken duidelijk dat de notaris klager voorafgaand aan het passeren van de akte van levering heeft gewezen op het speculatieve karakter van de voorgenomen transactie.Daar komt tot slot bij dat de betaalde prijs per vierkante meter die klager betaald heeft, weliswaar aanzienlijk is, maar in vergelijking met vergelijkbare objecten, niet excessief is te noemen

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:20 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/395501 / KL RK 21-163

  Klacht gegrond omdat de notaris pas bij het verweerschrift inhoudelijk een reactie heeft gegeven op de vraag van eiser. Dat is te laat. De notaris had al eerder een antwoord kunnen en moeten geven op de door klager gestelde vraag.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:16 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/396630 / KL RK 21-178

  Klacht niet-ontvankelijk want ingediend na de vervaltermijn van drie jaar.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:17 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/396789 / KL RK 21-179

  Klacht gedeeltelijk gegrond. De notaris had actief de nalatenschap moeten afwikkelen. Hij heeft nu vanaf 2013 als bank gefungeerd door het geld van de nalatenschap onder zich te houden. De notaris had zelf actief de erfgenamen moeten benaderen voor de afwikkeling van de nalatenschap. De schijn van belangenverstrengeling is gewekt doordat het vermogen van de moeder van klaagster onder bewind is gesteld van de stichting waarvan de notaris bestuurslid was.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:13 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/401553 / KL RK 22-32

  Geen schending van artikel 17 lid 3 Wna omdat de verhuur van de appartementen van en boven het kantoor van de notaris gezien de feiten en omstandigheden van het geval niet op enigerlei wijze de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van de notaris beïnvloedt of kan beïnvloeden of de eer of het aanzien van het ambt schaadt of kan schaden.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:14 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/400583 / KL RK 22-21

  De klacht is ongegrond. De notaris heeft aan de hand van feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt dat hij de wilsbekwaamheid van erflaatster naar behoren heeft beoordeeld. Gelet op de verklaring van de notaris en de beschikking van de kantonrechter heeft klager onvoldoende onderbouwd dat er bij de notaris wel gerede twijfel had moeten zijn over de wilsbekwaamheid van erflaatster ten tijde van het opstellen en passeren van (levens)testament.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:15 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/397568 / KL RK 21-192

  De notaris heeft de wettelijke termijn van artikel 4:72 BW over het hoofd gezien en klager onvoldoende voorgelicht over de gevolgen van het overschrijden van de termijn.

 • ECLI:NL:TNORARL:2022:7 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/383584 / KL RK 21-22

  Een groot deel van de klacht ziet op het beheer van de depots door de oud-notaris. Dit kan daarom deze notaris niet worden aangerekend. Het beheer van de depots is de klagers ook al langer dan drie jaar bekend zodat zij daarin niet-ontvankelijk zijn.De notaris kan niet overgaan tot afwikkeling van de depots gezien de depotovereenkomsten. Dit klachtonderdeel is ongegrond.De notaris heeft terecht geweigerd om de uitkomst van het erfgenamenonderzoek met klager 2 te delen omdat zij geen erfgenaam is, ondanks dat zij wel opdrachtgever is. Ook deze klacht is ongegrond.