Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 51 resultaten

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:64 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2062c

  Klacht tegen SEH-arts ongegrond. Geen opdracht gegeven om een CT-angiografie te maken, omdat er geen aanwijzingen waren voor een acuut bedreigd been. Klager is correct geadviseerd zich zo spoedig mogelijk bij zijn eigen huisarts te melden voor herhaald en vervolgonderzoek.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:60 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19124

  Verzekeringsarts wordt verweten dat zij 1) klager verkeerde en misleidende informatie heeft gegeven over het opnemen van een gesprek, 2) klagers nieuwe klachten in de niet-medische rapportage Ziektewet heeft beoordeeld “op de stukken”, terwijl klager geen stukken had ingebracht en bestaande stukken niet relevant waren, 3) in de niet-medische rapportage opdracht heeft gegeven om de betaling aan klager te stoppen vóór de datum van aanzegging, 4) de niet-medische rapportage ten onrechte niet heeft geclassificeerd als geheim en 5) het medisch verslag pas heeft opgesteld nadat klager een klacht had ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. College: v erweerster heeft na het onderzoek, in strijd met de door haar aan klager gedane toezegging, geen contact met klager opgenomen over de vraag hoe na het spreekuurcontact verder zou worden gehandeld en of hij nog nadere gegevens wenste in te brengen. Verweerster heeft geconcludeerd dat geen nieuwe medische gegevens zijn aangeleverd die tot arbeidsongeschiktheid hebben geleid. Nu er geen nieuwe stukken waren, kon zij in redelijkheid niet op basis van een dossieranalyse tot die conclusie komen en heeft zij klager met de rapportage overrompeld. Klachtonderdeel 2) is gegrond, overige klachtonderdelen ongegrond, waarschuwing.    

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:61 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19187

  Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde na overlijden ongegrond. Het was weekend en verweerster was niet op de locatie, maar is zo snel mogelijk gekomen. Onderweg had zij contact met de verpleging en op basis van de haar verstrekte informatie is zij op de juiste gronden tot een voorlopige diagnose gekomen, rekening houdend met niet-reanimeren beleid en heeft zij het juiste beleid ingezet. Dat patiënte overleden is voordat verweerster ter plekke was, valt haar niet te verwijten.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:62 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2062a

  Klacht tegen huisarts in opleiding op de SEH  ongegrond. Geen opdracht gegeven om een CT-angiografie te maken, omdat er geen aanwijzingen waren voor een acuut bedreigd been. Klager is correct geadviseerd zich zo spoedig mogelijk bij zijn eigen huisarts te melden voor herhaald en vervolgonderzoek.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:63 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2062b

  Klacht tegen internist ongegrond. Geen opdracht gegeven om een CT-angiografie te maken, omdat er geen aanwijzingen waren voor een acuut bedreigd been. Klager is correct geadviseerd zich zo spoedig mogelijk bij zijn eigen huisarts te melden voor herhaald en vervolgonderzoek.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:126 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2020-015a

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een internist. De beslissing van de voetenpoli – waar beklaagde deel van uitmaakt en mede de verantwoordelijkheid draagt – om eerst een conservatieve behandeling in te zetten door middel van drukontlasting en wondzorg is de juiste keuze volgens de richtlijn van de behandeling van patiënten met een diabetische voet. De overwegingen met betrekking tot de behandeling op de voetenpoli zijn telkens genoteerd in het dossier van klager. Deze overwegingen geven geen aanknopingspunten voor het College om aan de behandeling te twijfelen of om aan te nemen dat er aanwijzingen waren om van de richtlijn af te wijken. Er was geen aanleiding om klager eerder naar de orthopedisch chirurg door te verwijzen. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.  

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:58 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2015

  Verwijt aan huisarts dat zij niet naar klaagster heeft geluisterd, haar niet serieus heeft genomen en ten onrechte heeft geweigerd een uitstrijkje te maken. Uit medisch dossier blijkt dat verweerster de klachten van klaagster serieus heeft genomen, deze heeft onderzocht en daarop behandeling heeft ingezet. Verweerster heeft op juiste en deugdelijke gronden geconcludeerd dat er geen reden was om een uitstrijkje te maken. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:127 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-212

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een cardioloog. Van beklaagde hoefde redelijkerwijs niet te worden verwacht dat zij een nieuwe diagnose zou stellen aan de hand van de door haar gemaakte echo. Het College neemt hierbij haar zeer geringe en korte betrokkenheid, de manier waarop zij in consult werd gevraagd, de aan haar gestelde vraag, het beloop van de opname, de reeds gestelde diagnose en de aanstaande overdracht naar een ander ziekenhuis in overweging. De klacht is voor overige ook ongegrond verklaard. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.      

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:59 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19212

  Verwijt aan huisarts dat hij zonder overleg met de vaatchirurg en zonder klaagster te informeren over de risico’s, heeft geadviseerd te stoppen met medicatie, dat hij haar onheus heeft bejegend toen zij om uitleg vroeg en dat hij niet tijdig de juiste diagnose heeft gesteld. Noodzakelijk overleg met de vaatchirurg heeft niet plaatsgevonden. Ten onrechte geen regie genomen over noodzakelijke controlemomenten. Wijze van bejegening kan niet worden vastgesteld. Onvoldoende concrete onderbouwing van het verwijt over de diagnose. Gedeeltelijk gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2020:128 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2020-035

  Klacht niet-ontvankelijk tegen een internist. Vast staat dat beklaagde geen behandelrelatie heeft of heeft gehad met klaagster. Het betreft hier handelingen van een BIG-geregistreerde in de privésfeer. In het licht van jurisprudentie en de Memorie van Toelichting oordeelt het College dat de gedragingen van beklaagde niet in strijd zijn met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Daarbij heeft beklaagde de uitlatingen waarover wordt geklaagd uitsluitend gedaan in zijn hoedanigheid van preses van de kerkenraad, waarbij hij zich in de overgelegde e-mails steeds heeft gepresenteerd als privépersoon en niet als arts. Er is geen sprake van weerslag op het belang van de individuele gezondheidszorg. Klaagster niet-ontvankelijk verklaard en publicatie van de beslissing.