Zoekresultaten 1-10 van de 15 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:119 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/700638 / DW RK 21/146 MdV/WdJ

  Anders dan klagers stellen, hebben de gerechtsdeurwaarders wel inzicht gegeven in de opbouw van de vordering en hebben zij geen onjuiste specificatie verstrekt. Innen verbeurde dwangsom en ontruiming niet tuchtrechtelijk laakbaar. Het proces-verbaal van ontruiming is niet binnen de wettelijke termijn van vier dagen aan klagers betekend. Dit klachtonderdeel is gegrond. Nu gerechtsdeurwaarder sub 2 niets van doen heeft gehad met dit klachtonderdeel, dient de klacht gericht tegen  gerechtsdeurwaarder sub 2 ongegrond te worden verklaard. Maatregel van waarschuwing en veroordeling in proceskosten van klagers. Geen veroordeling in proceskosten kamer.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:120 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/701402 / DW RK 21/172 MdV/WdJ

  Tussenbeslissing. Onderzoek BFT nodig alvorens op de klacht ten aanzien van de omgang met de persoonsgegevens van klaagster te kunnen beslissen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:121 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/712656 / DW RK 22/22 MdV/WdJ

  De gerechtsdeurwaarder heeft niet de benodigde PE-punten behaald. Klacht gegrond, boete opgelegd en veroordeling in de proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:118 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/701193 / DW RK 21/167 LV/WdJ

  Betekenen dagvaarding en executie vonnis niet tuchtrechtelijk laakbaar. De gerechtsdeurwaarder heeft echter het beslag van klaagster op de zorgtoeslag niet bij de collega-gerechtsdeurwaarder aangemeld, met als gevolg dat klaagster een tijd ten onrechte onder de beslagvrije voet heeft geleefd. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van berisping en veroordeling in proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:137 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/679796 DW RK 20/69

  Het betaamt een gerechtsdeurwaarder om te reageren op een verzoek van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders daartoe. De klacht ziet gedeeltelijk op handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder van meer dan drie jaren geleden en is daarom voor dat gedeelte niet-ontvankelijk. Voor het overige is de klacht ongegrond vanwege gebrek aan onderbouwing. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:141 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/685198 / DW RK 20/280 C/13/687305 / DW RK 20/378

  Executoriale verkoop. Oneigenlijke druk. De gerechtsdeurwaarder heeft beslag op roerende zaken (inventaris) gehandhaafd en openbare verkoop aangezegd. Marginale toetsing van de titel had echter tot de conclusie moeten leiden dat deze titel niet voldoende grond biedt voor het gelegde beslag, omdat de beslagen goederen niet aan beslagenen toebehoren, maar aan een v.o.f..Daarnaast is niet is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder voldoende invulling heeft gegeven aan zijn verantwoordelijkheid om te onderzoeken of executoriale verkoop zou leiden tot enig verhaal voor zijn opdrachtgever, mede gelet op de omstandigheid dat de inventaris was verpand aan een derde.Verder heeft de gerechtsdeurwaarder ter beeindiging van de openbare verkoop een afspraak gemaakt met partijen. Vaststaat dat de gerechtsdeurwaarder deze afspraak niet juist in het opgemaakte proces-verbaal heeft weergegeven. Daarna heeft de gerechtsdeurwaarder de onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan nodeloos laten voortbestaan. Voorts oordeelt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder in strijd heeft gehandeld met artikel 7 van de Verordening Normen voor Kwaliteit.Maatregel: schorsing voor twee weken. *****UITSPRAAK IN HOGER BEROEP: 23 augustus 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2440.[ Het hof:- vernietigt de bestreden beslissing, met uitzondering van de kostenveroordeling;en, in zoverre opnieuw beslissende:- verklaart klachtonderdeel c gegrond; - legt aan de toegevoegd gerechtsdeurwaarder de maatregel van waarschuwing op; - verklaart alle overige klachtonderdelen ongegrond ] *****

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:135 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/682670 / DW RK 20/171

  Beslissing op verzet, ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:142 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/684154 / DW RK 20/238

  Beslissing op verzet. Verbintenis onder opschortende voorwaarde. Marginale toetsing. Onzorgvuldig gehandeld. Verzet gegrond. *****UITSPRAAK IN HOGER BEROEP: 23 augustus 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2345, [ Het hof verklaart de gerechtsdeurwaarder niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen de beslissing van de kamer van 21 september 2021 ]*****

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:117 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/714368 / DW RK 22/87 LV/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: ontzetting uit het ambt. De kamer overweegt dat de gerechtsdeurwaarder – ongeacht eerder procedures ex. art. 38 Gdw – er blijk van geeft onvoldoende de ernst in te zien van zijn feitelijk handelen, waarmee hij het risico aanvaardt dat de rechten van zijn crediteuren van de kwaliteitsrekening worden aangetast. Hij laat tekorten ontstaan en die niet terstond kunnen worden, boekt gelden over terwijl hij bekend is met de tekorten en heeft hij gelden – die niet aan hem toebehoorde – aangewend ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. De kamer acht het gedrag van de gerechtsdeurwaarder maatschappelijk onaanvaardbaar en hiertegen dienen justitiabelen, maar ook de beroepsgroep die de gerechtsdeurwaarder vertegenwoordigt, (langdurig) beschermd te worden.*****UITSPRAAK IN HOGER BEROEP: 21 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:406,[ Het hof:- bevestigt de bestreden beslissing, met uitzondering van de beslissing inzake de termijn waarbinnen de oud-gerechtsdeurwaarder niet aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd als bedoeld in artikel 43 lid 8 Gdw, en vernietigt de bestreden beslissing in zoverre;en in zoverre opnieuw beslissende:- bepaalt de termijn waarbinnen de oud-gerechtsdeurwaarder niet aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd op drie maanden;- bepaalt dat de maatregel van ontzetting zal ingaan op 22 februari 2023 ]*****

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:113 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/656955 / DW RK 18/587 LvB/WdJ

  De gerechtsdeurwaarder had in dit specifieke geval geen grond om de tassen, portemonnees en horloges in beslag te nemen en in gerechtelijke bewaring te geven. Eén tas in niet in het proces-verbaal van inbewaargeving opgenomen. De inhoud van de tassen is niet gecontroleerd. Er is na het verzoek van klaagster te lang gewacht om de inhoud van de tassen te controleren op onder meer identiteitsbewijzen. Onvoldoende aangetoond is dat een horloge na opheffing van het beslag daarop aan klaagster is geretourneerd. Niet aannemelijk is gemaakt dat de gerechtsdeurwaarder een ravage in de woning van klaagster heeft achtergelaten of schade aan de goederen heeft gebracht. Klacht op meerdere onderdelen gegrond, maatregel van berisping, boete € 500,- en veroordeling in proceskosten. *****UITSPRAAK IN HOGER BEROEP: 27 december 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3594,Het hof:- vernietigt de bestreden beslissing;en, in zoverre opnieuw beslissende:- verklaart de tegen de gerechtsdeurwaarder gerichte klachtonderdelen ongegrond.dictum hof *****