Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 11 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:27 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 6732333 DW RK 19/543

  De gerechtsdeurwaarder heeft onjuist gerelateerd bij de betekening van een beschikking aan klager. De betekening was niet in overeenstemming met de daadwerkelijke gang van zaken. Maatregel van waarschuwing opgelegd. Geen proceskostenveroordeling.  

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:28 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/675551 DW/RK 19/615

  De gerechtsdeurwaarder heeft gebruik gemaakt van een oud e-mailadres van klaagster waardoor zij niet (tijdig) heeft gereageerd op een brief van de gerechtsdeurwaarder.  Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder op een oud banknummer van klaagster een bedrag teruggestort. Klachten hierover zijn gegrond. Er wordt echter geen maatregel opgelegd omdat klaagster de e-mail wel heeft ontvangen en de gerechtsdeurwaarder tijdig het bedrag op een juist rekeningnummer heeft geretourneerd.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:29 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 673407 DW/RK 19/543

  De gerechtsdeurwaarder dient te communiceren met de bewindvoerder als de schuldenaren onder bewind zijn gesteld. Ondanks dat de bewindvoerder de gerechtsdeurwaarder meerdere keren heeft meegedeeld dat haar cliënten onder bewind staan, heeft de gerechtsdeurwaarder hen rechtstreeks benaderd. Maatregel van waarschuwing opgelegd. 

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:26 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/678427 / DW RK 20/24 LvB/SM

    Beslissing op verzet. De voorzittersbeslissing blijft niet-ontvankelijk, want het betreft hier hetzelfde feitencomplex als in een eerdere klacht van klager tegen de gerechtsdeurwaarder. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:21 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/676025 / DW RK 19/635 LvB/SM

    Klacht ongegrond. Het te laat indienen van het verzoek(schrift) tot verkoop van beslagen aandelen, zodat de beslagen niet zouden komen te vervallen, kan de gerechtsdeurwaarder niet worden aangerekend nu dit niet tot zijn taak/opdracht behoorde. De gerechtsdeurwaarder heeft het verzoekschrift weliswaar opgesteld voor klaagster, maar het waren de (voormalige) advocaten van klaagster die voor tijdige indiening dienden zorg te dragen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:22 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/679229 DW RK 20/47 LvB/SM

    Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: één week schorsing. De gerechtsdeurwaarder heeft naar willekeur gehandeld en lijkt op geen verantwoordelijkheid te hebben willen nemen om een deugdelijk executoriaal proces van inbeslagname, bewaring en executieverkoop)te willen voeren. De gerechtsdeurwaarder is inconsequent gebleken in zijn optreden en onzorgvuldig ten aanzien van de aankondiging met betrekking tot de executoriale openbare verkoop, terwijl hij geacht wordt te weten dat bij de inzet van een ingrijpend middel als beslag uiterste zorgvuldigheid mag worden gevergd. De gerechtsdeurwaarder is tevens veroordeeld in de proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:23 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/685389 / DW RK 20/293 LvB/SM

    Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er – onder meer – over  dat de gerechtsdeurwaarder niet reageert op correspondentie van klager. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaard het verzet tegen die beslissing ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:25 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/680145 / DW RK 20/84 LvB/SM

    Beslissing op verzet. Tegenover de (gemotiveerde) verklaring van klager dat het exploot niet aan hem betekend is (of kan zijn geweest) heeft de gerechtsdeurwaarder slechts ingebracht geen herinneringen te hebben aan de betekening. Deze omstandigheid brengt met zich mee dat de gerechtsdeurwaarder evenmin kan bevestigen dat het exploot (wel) correct aan klager is uitgebracht. Het verzet is gegrond. De beslissing van de voorzitter wordt vernietigd. Aan de gerechtsdeurwaarder wordt de maatregel van berisping opgelegd en wordt zij in de kosten van de procedure veroordeeld.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:17 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/683534 DW RK 20/200

    De gerechtsdeurwaarder heeft met het niet informeren van klager over de ontvangst van getroffen gelden in maart 2012, in strijd gehandeld met de informatieplicht. Nu thans nog steeds geen titel bestaat om de getroffen gelden af te dragen, kan de klacht dat de gerechtsdeurwaarder de getroffen gelden te lang onder zich heeft gehouden niet slagen. De gerechtsdeurwaarder heeft geen duidelijkheid verschaft over de aard en omvang van zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht en is tevens niet duidelijk is geweest in de zakelijke condities en de kosten die aan de opdracht zijn verbonden, met als gevolg dat niet kan worden vastgesteld of de (afwikkel)kosten terecht in rekening zijn gebracht. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing opgelegd.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:18 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/679304 DW RK 20/54

    De klachten van klager dat hij geen inzage in de betalingen op de vordering heeft ontvangen, er beslagleggingen zijn aangekondigd zonder dat daadwerkelijk beslag is gelegd en er ten laste van klager beslag onder de Rabobank is gelegd (waar hij niet bankiert) zijn ongegrond verklaard. Het bij klager in rekening brengen van de kosten van de door de collega gerechtsdeurwaarder ondernomen beslagpogingen is in strijd met wet- en regelgeving en tuchtrechtelijk laakbaar. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing opgelegd.