Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 19 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:10 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/669843 / DW RK 19/390

    Klacht is gegrond ten aanzien van het niet reageren op een e-mailbericht van klager. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld met het leggen van beslag op de bankrekening van klager. Voor het gegronde deel van de klacht is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Geen veroordeling in proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:6 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/679981 / DW RK 20/76 LB/SM

    Klacht gegrond. Maartregel: berisping met kostenveroordeling. Het BFT verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij, in strijd met de wettelijke bepalingen, structureel het exploot van oproeping voor e-Court als ambtshandeling, heeft beschouwd en het Btag tarief daarvan in het exploot heeft opgenomen. Door de wijze waarop de exploten zijn opgesteld heeft de gerechtsdeurwaarder voorgewend dat de debiteur de aan dat exploot verbonden kosten, inclusief de aan de geraadpleegde informatie verbonden kosten was verschuldigd. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 29 oktober 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:3794) overwogen dat altijd van een ambtshandeling sprake is indien een gerechtsdeurwaarder een exploot doet waarbij een persoon wordt opgeroepen om voor e-Court te verschijnen. In dezelfde uitspraak heeft het hof ook overwogen dat het vermelden van de kosten van het exploot met verwijzing naar het Btag als misleidend moet worden aangemerkt. De kamer ziet geen ruimte om op dit punt anders te beslissen dan het hof al heeft gedaan. De overige verweren van de gerechtsdeurwaarder treffen om die reden dan ook geen doel

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:7 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/675960 / DW RK 19/630 LB/SM

    Klacht gegrond. Maatregel: schorsing voor de duur van twee weken en een proceskostenveroordeling. De gerechtsdeurwaarder heeft bij het executeren van de titel, blindelings vertrouw op de informatie van zijn opdrachtgever, in die mate dat hij eigen verantwoordelijk geheel terzijde heeft geschoven. Zelfs nadat klager gemotiveerd verweer heeft gevoerd tegen de gelegde derdenbeslagen heeft hij klager eenvoudig verwezen richting een executiegeschil, in plaats van de titel alsnog te onderwerpen aan een marginale toetsing.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:8 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/674110/ DW RK 19/575 LB/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: berisping met kostenveroordeling. De kamer stelt vast dat de gerechtsdeurwaarder in het dossier van klagers diverse en ook herhaaldelijke onzorgvuldigheden zijn opgetreden. Daarbij heeft de gerechtsdeurwaarder niet de zorgvuldigheid in acht genomen die verwacht mag worden bij het treffen van een ingrijpend middel als derdenbeslag.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:9 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/674326 / DW RK 19/578 LB/SM

    Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: waarschuwing zonder proceskostenveroordeling. De gerechtsdeurwaarder heeft een fout gemaakt bij de (door)berekening van de rente. Nu de gerechtsdeurwaarder uit eigen beweging haar verantwoordelijkheid heeft genomen – door direct aan te kondigen zodanige maatregelen te gaan treffen dat klaagster niet langer geconfronteerd wordt met deze fout – wordt volstaan met het geven van een waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:3 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/674767 / DW RK 19/590

    De gerechtsdeurwaarder heeft niet voldaan aan zijn ministerieplicht. Klacht gegrond, maatregel van berisping en veroordeling in proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:81 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/674052 / DW RK 19/571

    Tussenbeslissing. De klacht is gericht tegen een bij naam genoemde gerechtsdeurwaarder, dan wel de voor het dossier verantwoordelijke deurwaarder. Alleen de bij naam genoemde gerechtsdeurwaarder heeft verweer ingediend en is voor de behandeling van de zitting opgeroepen. De kamer kan echter niet op de klacht beslissen zonder ook de directie van het kantoor in de klacht te betrekken. Beide directieleden krijgen de gelegenheid een verweerschrift in te dienen, waarna een nieuwe zittingsdatum zal worden bepaald.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:4 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/675130 / DW RK 19/599

    Klaagster beklaagt zich er over dat het beslag op haar woning niet wordt opgeheven, de kosten zijn opgelopen en zij geen proces-verbaal van het gelegde beslag op haar woning heeft gekregen. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:82 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/674665 / DW RK 19/585

    Klaagster beklaagt zich erover dat ze geen inzichten krijgt in verrichte betalingen, er beslag is gelegd na het missen van één betalingstermijn en zij onheus wordt bejegend. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:5 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/676318 / DW RK 19/645

    Klaagster beklaagt zich onder meer over onnodige kosten, het niet beantwoorden van brieven, het misplaatsen van betalingen en onheuse bejegening. De klacht is gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing, geen veroordeling in proceskosten.