Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 2532 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:19 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/674328 / DW RK 19/579

    Klager stelt dat de titel frauduleus tot stand is gekomen. Het toetsen van valsheid in geschrifte, misleiding, identiteitsfraude en poging tot oplichting is voorbehouden aan de rechter, niet de gerechtsdeurwaarder. Dat de gerechtsdeurwaarders na marginale toetsing tot de conclusie zijn gekomen dat de beschikking ten uitvoer kon worden gelegd is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:13 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/672638 / DW RK 19/513

    Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft terecht toepassing gegeven aan artikel 475e Rv en de beslagvrije voet op op nihil gesteld. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:14 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/677041 / DW RK 19/667

      Beslissing op verzet. Het meebetekenen van een proces-verhaal is niet wettelijk vereist en in de beschikking is eveneens niet opgenomen dat een proces-verbaal bij de betekening moet worden aangehecht. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:15 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/669486 / DW RK 19/372

    De gerechtsdeurwaarders hebben gelet op hun ministerieplicht niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door de titel te executeren nu voldoende is gebleken dat het verzoek om uitstel met de opdrachtgever is besproken. Verder blijkt uit de overgelegde producties dat wel degelijk binnen een redelijke termijn op de klacht van klaagster is gereageerd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:16 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/678136 / DW RK 20/10

    Klacht ten aanzien van het niet tijdig aanpassen van de beslagvrije voet gegrond. Maatregel van berisping opgelegd en veroordeling in proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:11 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/677325 / DW RK 19/676

    Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich over de hoogte van de beslagvrije voet. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:12 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/675863 / DW RK 19/627

    Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft nagelaten om de wederpartij en de kantonrechter uit eigen beweging te informeren dat niet was voldaan aan een van de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst. Verzet gegrond, beslissing voorzitter vernietigd en klacht gegrond. Nu niet is komen vast te staan dat de uitkomst voor klaagster anders zou zijn geweest als de gerechtsdeurwaarder anders had gehandeld zijn er geen termen aanwezig om een maatregel op te leggen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:83 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/664459 / DW RK 19/164

  Gerechtsdeurwaarders hebben opgetreden als procesgemachtigde van klager. Zij hebben nagelaten klager een vonnis toe te sturen, en hebben, in weerwil van een verzoek van klager, een verweerschrift van klager niet ingediend bij de rechtbank. De gerechtsdeurwaarders hebben geen kosten in rekening gebracht en hebben aangeboden de kosten in hoger beroep te vergoeden. Waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:10 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/669843 / DW RK 19/390

    Klacht is gegrond ten aanzien van het niet reageren op een e-mailbericht van klager. De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld met het leggen van beslag op de bankrekening van klager. Voor het gegronde deel van de klacht is de maatregel van waarschuwing opgelegd. Geen veroordeling in proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:6 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/679981 / DW RK 20/76 LB/SM

    Klacht gegrond. Maartregel: berisping met kostenveroordeling. Het BFT verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij, in strijd met de wettelijke bepalingen, structureel het exploot van oproeping voor e-Court als ambtshandeling, heeft beschouwd en het Btag tarief daarvan in het exploot heeft opgenomen. Door de wijze waarop de exploten zijn opgesteld heeft de gerechtsdeurwaarder voorgewend dat de debiteur de aan dat exploot verbonden kosten, inclusief de aan de geraadpleegde informatie verbonden kosten was verschuldigd. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 29 oktober 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:3794) overwogen dat altijd van een ambtshandeling sprake is indien een gerechtsdeurwaarder een exploot doet waarbij een persoon wordt opgeroepen om voor e-Court te verschijnen. In dezelfde uitspraak heeft het hof ook overwogen dat het vermelden van de kosten van het exploot met verwijzing naar het Btag als misleidend moet worden aangemerkt. De kamer ziet geen ruimte om op dit punt anders te beslissen dan het hof al heeft gedaan. De overige verweren van de gerechtsdeurwaarder treffen om die reden dan ook geen doel