Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 131-140 van de 140 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:252 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-668/AL/MN

  Voorzittersbeslissing over de advocaat van de wederpartij. Uit de stukken is de voorzitter gebleken dat verweerder de door klaagster bedoelde vertrouwelijke gevoelige informatie uit het medisch dossier van het UWV heeft gehaald waarover hij wel, en zijn cliënte (de werkgever) niet kon beschikken. Niet is gebleken dat verweerder die informatie ook met zijn cliente heeft gedeeld. Door het gebruik van die gevoelige privé informatie van klaagster in de loonsanctieprocedure heeft verweerder als partijdig advocaat niet de grenzen van het betamelijke overschreden. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:259 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-030/AL/OV

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familiezaak in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:253 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-677/AL/MN

  Voorzittersbeslissing over eigen advocaat. De voorzitter verwerpt het niet-ontvankelijkheidsverweer dat klaagster pas mocht klagen nadat de interne klachtenbehandeling op kantoor was afgerond. Ook verwerpt de voorzitter het niet-ontvankelijkheidsverweer dat klaagster bij gebreke van toestemming van haar bewindvoerder niet mocht klagen. Het recht om te klagen over het handelen van een advocaat kan niet worden beschouwd als een onder het bewind vallend goed. Evenmin heeft klaagster te laat geklaagd. Verweerder heeft zich op zorgvuldige wijze en tijdig onttrokken aan de zaak in de zin van leden 2 en 3 van gedragsregel 14. De op grond van de toevoeging aan klaagster in rekening gebrachte eigen bijdragen blijven daarna verschuldigd. Klachten kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:254 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-676/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:179 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-649/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk ivm ne bis in idem.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:180 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-678/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat in een familiezaak niet-ontvankelijk in verband met het verstrijken van de vervaltermijn.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:181 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-216/DH/RO

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerster heeft de rechtbank bewust onjuist geïnformeerd over een deel van de beweegredenen van haar cliënt om een kort geding in te trekken. Dit is niet integer en verweerster heeft een kernwaarde geschonden. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:182 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-396/DH/RO/D

  Voortzetting van een ingetrokken klacht.De oorspronkelijke klacht is ingediend door O. Hij werd in de onderliggende arbeidskwestie bijgestaan door mr. B. Verweerster is gaan optreden voor mr. B. Verweerster heeft namens mr. B contact opgenomen met de werkgever en getracht te bewerkstelligen dat een addendum zou worden toegevoegd aan de vaststellingsovereenkomst die O met de werkgever had gesloten, maar waarbij mr. B geen partij was. Verweerster heeft verzuimd om vooraf toestemming te vragen aan O. Verweerster is de kernwaarden onafhankelijkheid en partijdigheid uit het oog verloren. Een conflict van belangen lag op de loer en verweerster heeft dit onvoldoende onderkend en daarmee de belangen van O veronachtzaamd. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:183 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-360/DH/RO

  Klacht ingetrokken. Raad beslist tot voortzetting van de klacht om redenen van algemeen belang.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:178 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-825/DH/DH/D

  Verzoek op grond van 60ab toegewezen. Naar het oordeel van de raad is acuut gevaar aanwezig voor de praktijkvoering van verweerster. Verweerster is zonder overleg met haar werkgever en de deken, zonder plan van aanpak en ondanks haar uiterst kwetsbare financiële situatie van de ene op de andere dag een eigen praktijk gestart. Verweerster is eerder gewaarschuwd; aan haar zijn zware tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd die verband hielden met gebrekkige communicatie met de deken en ontoereikende praktijkvoering.