Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 101-110 van de 140 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:184 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-911/DH/DH

  Klacht tegen de eigen advocaat over de kwaliteit van dienstverlening. Verweerder heeft de opdracht van klaagster niet vastgelegd en hij is een of meer afspraken met klaagster niet nagekomen. De raad rekent het verweerder aan dat hij de laakbaarheid van zijn handelen niet inziet. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:155 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-759/DB/LI

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Klager sub 2 is kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een eigen belang. Klager sub 1 is wel ontvankelijk, maar zijn klacht is kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerster feiten heeft geponeerd waarvan zij de onjuistheid kende of behoorde te kennen, noch dat zij aanleiding had om de aan haar verstrekte e-mailberichten te controleren op de echtheid en de verzending ervan. Toen verweerster erop werd gewezen dat de gewraakte e-mailberichten niet waren verzonden, heeft zij om intrekking van de bewuste e-mailberichten gevraagd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:273 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-245/AL/OV

  Verzetbeslissing. Geen aanleiding om aan de juistheid van de beslissing van de voorzitter te twijfelen. Klager heeft niet duidelijk vermeld op welke specifieke punten de voorzittersbeslissing op een verkeerde grondslag en een verkeerde lezing van de feiten berust. Dat klager van mening is dat hij zijn klacht over verweerster wel voldoende heeft gespecificeerd en onderbouwd, betekent niet dat de voorzitter haar beslissing op onjuiste gronden heeft genomen. De voorzitter heeft de zeven klachtonderdelen op grond van het klachtdossier beoordeeld, waarbij de juiste maatstaf is toegepast en rekening is gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. De door klager ter zitting gegeven toelichting dat verweerster niet integer heeft gehandeld wordt niet ondersteund door de stukken in het klachtdossier. Klacht is terecht en op juiste gronden in alle onderdelen kennelijk ongegrond verklaard. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:222 Raad van Discipline Amsterdam 22-758/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop en voor het overige kennelijk ongegrond. De brief van verweerder is niet als een bedreiging aan te merken. Dat er onjuistheden in de brief staan heeft klager onvoldoende onderbouwd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:216 Raad van Discipline Amsterdam 22-501/A/A

  Raadsbeslissing; Ongegronde klacht over de kwaliteit van dienstverlening van de eigen advocaat.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:185 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-324/DH/DH

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijke kwestie ongegrond. Verweerder heeft een brief waarin hij een kort geding aankondigde om verhuizing van klager te voorkomen in verband met een zorgregeling naar de makelaar gestuurd die door klager was ingeschakeld voor de verkoop van zijn huis. De raad acht dit geoorloofd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:268 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-782/AL/GLD

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:269 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-559/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over privégedraging van verweerder kennelijk ongegrond. Het stond verweerder vrij om aangifte tegen klager te doen van stalking.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:152 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-237/DB/OB

  Raadsbeslissing. Tussenbeslissing. De raad ziet aanleiding om verweerder toe te laten tot het leveren van bewijs en houdt de verdere behandeling van de zaak en iedere verdere beslissing aan. 

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:270 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-431/AL/GLD

  Dekenbezwaar. Verweerder heeft erkend dat hij twee achtereenvolgende jaren onvoldoende opleidingspunten heeft behaald. Hiermee heeft hij in strijd gehandeld met de kernwaarde van deskundigheid en het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Dekenbezwaar gegrond. Berisping.