Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 51-60 van de 60 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:184 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-178/AL/GLD

  De raad verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:121 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-427/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht van eigenaar advocatenkantoor over adverteren op Google kennelijk ongegrond, omdat niet gebleken is dat het resultaat binnen de invloedsfeer van verweerder is gelegen.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:135 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-443/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels kennelijk niet-ontvankelijk, vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang, en voor het overige kennelijk ongegrond. Verweerster is de haar toekomende ruime vrijheid niet te buiten gegaan.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:180 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-094/AL/NN

  Klacht tegen verweerder in zijn hoedanigheid van faillissementscurator. Klager 1, bijgestaan door zijn advocaat (tevens klager 2) was verwikkeld in een civiele procedure met de latere failliet. Klagers hebben ten behoeve van die procedure aan verweerder gevraagd om toezending van bankafschriften van de failliet over een specifieke periode voor dat faillissement. Het aanbod van verweerder om de administratie op kantoor te komen inzien, heeft tot een kort geding geleid. Verweerder is daarna tot digitale toezending van bepaalde stukken aan klagers veroordeeld. Van frustratie van de bodemprocedure van klager 1 door verweerder is de raad niet gebleken. Dat het geschil over de noodzaak tot en de wijze van verstrekking van de gevraagde stukken tot een kort geding heeft geleid, kan verweerder niet worden aangerekend. Verweerder kon na het vonnis niet de stukken verstrekken waarover hij niet de beschikking had. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:136 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-445/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond, vanwege gebrek aan onderbouwing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:137 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-446/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in familiekwestie in alle onderdelen kennelijk ongegrond. Verweerster is de haar toekomende ruime vrijheid niet te buiten gegaan.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:138 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-377/DH/RO

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijke kwestie. Verweerder heeft abusievelijk gebruik gemaakt van een onjuiste e-mailadres. Dit is onzorgvuldig maar gelet op de omstandigheden van het geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ook de overige klachten over de wijze waarop verweerder klager en zijn advocaat tegemoet is getreden zijn ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:139 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-422/DH/RO

  Raadsbeslissing. Klacht over kwaliteit van dienstverlening deels gegrond voor wat betreft de communicatie. Verweerder heeft nagelaten belangrijke kwesties met klager te bespreken, althans nagelaten dit schriftelijk vast te leggen. Waarschuwing. Klacht voor het overige niet-ontvankelijk of ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:130 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-215/DB/OB

  Advocaat heeft in mediation tussen partijen opgesteld concept-ouderschapsplan, waarover partijen geen overeenstemming hadden bereikt, in een gerechtelijke procedure betreffende het gezag en omgang aan de rechtbank overgelegd. Voor het welslagen van een mediation is de tussen partijen gelden geheimhoudingsplicht van groot belang. Advocaat/mediator mag hiermee bekend worden verondersteld en dient daarnaar te handelen. Verweerster heeft desalniettemin welbewust het tijdens de mediation tussen haar cliënt en klaagster opgesteld concept ouderschapsplan, , als productie aan het verzoekschrift gehecht. Advocaat heeft ook toen zij op de hoogte was van de over haar ingediende klacht geen aanleiding gezien om de rechtbank te verzoeken het door haar als productie overlegde concept ouderschapsplan als niet ingediend te beschouwen.Klacht gegrond, berisping

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:134 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-093/DH/RO

  Verweerder heeft zich schuldig gemaakt aan een beroepsfout die voorkomen of hersteld had kunnen worden. Verweerder heeft door zakelijke en privébelangen te vermengen zijn onafhankelijkheid en integriteit op het spel gezet. Verweerder heeft zich onbeschoft uitgelaten tegen klager en hij heeft zonder grond volhard in zijn weigering om het dossier van klaagster aan de opvolgend advocaat te verstrekken. Dit alles is onbetamelijk en vergt dat een zware maatregel wordt opgelegd aan verweerder. Verweerder heeft in strijd met meerdere kernwaarden gehandeld (onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid). Verweerder heeft antecedenten op het vlak van kwaliteit van dienstverlening en financiële integriteit; hij heeft in dat verband al meerdere maatregelen opgelegd gekregen die in zwaarte opliepen. Naar het oordeel van de raad is gelet op het voorgaande de maatregel van schrapping van het tableau passend.