Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 89 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:161 Raad van Discipline Amsterdam 22-357/A/A

  Deels gegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft onvoldoende distantie betracht ten opzichte van zijn clienten en is onvoldoende terughoudend geweest in het doen van uitlatingen over klaagster. Dat valt hem tuchtrechtelijk te verwijten. De raad ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding om af te zien van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:128 Hof van Discipline 's Gravenhage 220108

  Artikel 13 beklag. Nu klager meerdere keren door de deken in de gelegenheid is gesteld de benodigde informatie te verstrekken en hij daar niet aan heeft voldaan, voldoet de door klager verschafte informatie niet aan de vereisten om het verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet op deugdelijke wijze te kunnen beoordelen. Ook het hof kan uit de aan de deken opgestuurde stukken en het beklagschrift onvoldoende herleiden waarvoor klager precies een advocaat nodig heeft, welke procedure(s) hij wil voeren en wat hij de door hem genoemde bedrijven/personen precies verwijt. Het hof is gelet op het voorgaande dan ook van oordeel dat niet is gebleken dat klager een procedure wenst te voeren waarvoor bijstand van een advocaat verplicht is. Daarnaast is het hof met de deken van oordeel dat uit de stukken ook niet duidelijk is geworden of klager een procedure wenst te voeren in het arrondissement Rotterdam. Beklag ongegrond. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:155 Raad van Discipline Amsterdam 22-319/A/A/D

  Gegrond dekenbezwaar. Verweerder heeft niet voldaan aan de herhaalde verzoeken van de deken tot het doen van de CCV-opgave over het jaar 2021 en het eveneens niet te voldoen aan de verzoeken tot het aanleveren van de financiële kengetallen over 2020 (en de vergelijkende cijfers over 2019).  Op verweerder rust de betamelijkheidsverplichting de CCV-opgave tijdig te doen (zie ook beslissing van de raad van 28 oktober 2016, ECLI:NL:TADRAMS:2016:216). Daarnaast staat met de beslissing van het Hof van Discipline van 15 november 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:214) verweerders verplichting de kengetallen aan te leveren vast. De raad komt tot de slotsom dat verweerder door niet te voldoen aan de CCV-opgave en aan de uitvraag van de kengetallen in strijd met de betamelijkheid als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet en gedragsregel 29 heeft gehandeld. De raad ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding verweerder een voorwaardelijke boete op te leggen van € 2.500,-  en daarbij te bepalen dat deze boete verschuldigd is indien hij niet uiterlijk vier weken na het onherroepelijk worden van deze beslissing aan de deken de gevraagde informatie heeft verstrekt. Daarnaast ziet de raad aanleiding verweerder een onvoorwaardelijke maatregel op te leggen. Gelet op de ernst van de aan verweerder gemaakte verwijten en zijn antecedentenlijst, acht de raad de maatregel van berisping passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:162 Raad van Discipline Amsterdam 22-329/A/A

  Gegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door het bedrag dat hij ten behoeve van klaagster in depot had aan de wederpartij van klaagster te retourneren, waardoor klaagster schade heeft geleden. Hiermee heeft verweerder de kernwaarde financiële integriteit geschonden. Verweerder heeft geen enkel inzicht getoond in zijn eigen handelen. Dit baart de raad zorgen. De raad acht een berisping daarom passend en geboden.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:129 Hof van Discipline 's Gravenhage 220110

  Artikel 13 beklag. Klager wenst bijstand van een advocaat voor twee bestuursrechtelijke kwesties. De deken heeft in dat verband terecht aangevoerd dat in beide gevallen geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Het hof merkt daarbij op dat artikel 13 Advocatenwet een vangnetvoorziening is. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:156 Raad van Discipline Amsterdam 22-281/A/A/D

  Dekenbezwaar in beide onderdelen gegrond.  Verweerder heeft niet voldaan aan het verzoek van de deken om de financiële kengetallen over het boekjaar 2020 (en de vergelijkende cijfers over 2019) aan te leveren. Evenmin heeft verweerder over het boekjaar 2020 een jaarrekening  vastgesteld. Op grond van de beslissing van het Hof van Discipline van 15 november 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:214) zijn advocaten gehouden medewerking te verlenen aan het in de vorm van preventief toezicht door de deken collectief uitvragen van de financiële kengetallen. Tevens rust op advocaten gelet op de administratieplicht uit artikel 2:10 en 3:15i BW en artikel 6.5, lid 1, onder b, van de Voda de plicht binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een jaarrekening of balans en staat van baten en lasten vast te stellen.  Door hier niet aan te voldoen heeft verweerder gehandeld in strijd met de betamelijkheid als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet en gedragsregel 29.  De raad ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding verweerder een voorwaardelijke boete op te leggen van € 2.500,-  en daarbij te bepalen dat deze boete verschuldigd is indien hij niet uiterlijk vier weken na het onherroepelijk worden van deze beslissing aan de deken de gevraagde informatie heeft verstrekt. Daarnaast ziet de raad aanleiding verweerder een onvoorwaardelijke maatregel op te leggen. Gelet op de ernst van de aan verweerder gemaakte verwijten en zijn antecedentenlijst, acht de raad de maatregel van berisping passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:163 Raad van Discipline Amsterdam 22-584/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Niet is gebleken dat verweerder onredelijke procestechnieken toepast of badinerende opmerkingen over klager heeft gemaakt. Evenmin is gebleken dat verweerder in strijd handelt met wat van een advocaat, in het bijzonder een Vfas-advocaat, mag worden verwacht noch dat de zoon van klager en de vrouw het slachtoffer is van slimme trucs van verweerder.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:157 Raad van Discipline Amsterdam 22-280/A/A/D

  Dekenbezwaar in beide onderdelen gegrond. Verweerder heeft niet voldaan aan het verzoek van de deken om de financiële kengetallen over het boekjaar 2020 (en de vergelijkende cijfers over 2019) aan te leveren. Evenmin heeft verweerder over het boekjaar 2020 een jaarrekening  vastgesteld. Op grond van de beslissing van het Hof van Discipline van 15 november 2021 (ECLI:NL:TAHVD:2021:214) zijn advocaten gehouden medewerking te verlenen aan het in de vorm van preventief toezicht door de deken collectief uitvragen van de financiële kengetallen. Tevens rust op advocaten gelet op de administratieplicht uit artikel 2:10 en 3:15i BW en artikel 6.5, lid 1, onder b, van de Voda de plicht binnen zes maanden na afloop van een boekjaar een jaarrekening of balans en staat van baten en lasten vast te stellen.  Door hier niet aan te voldoen heeft verweerder gehandeld in strijd met de betamelijkheid als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet en gedragsregel 29.  De raad ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding verweerder een voorwaardelijke boete op te leggen van € 2.500,-  en daarbij te bepalen dat deze boete verschuldigd is indien hij niet uiterlijk vier weken na het onherroepelijk worden van deze beslissing aan de deken de gevraagde informatie heeft verstrekt. Daarnaast ziet de raad aanleiding verweerder een onvoorwaardelijke maatregel op te leggen. Gelet op de ernst van de aan verweerder gemaakte verwijten en zijn antecedentenlijst, acht de raad de maatregel van berisping passend en geboden.  

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:130 Hof van Discipline 's Gravenhage 220113

  Artikel 13 beklag en misbruik van klachtrecht. Uit de stukken leidt het hof af dat klaagster voor dezelfde kwestie als in zaaknummer 210073 heeft verzocht om aanwijzing van een advocaat. Het hof is van oordeel dat klaagster wederom niet heeft aangetoond dat sprake is van een procedure waarbij bijstand van een advocaat is voorgeschreven. Beklag ongegrond.  Klaagster moet er rekening mee houden dat het hof een volgend beklag tegen de afwijzing van enig (aanwijzings)verzoek door de deken in het arrondissement Limburg, wegens misbruik van recht, buiten behandeling zal stellen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:164 Raad van Discipline Amsterdam 22-538/A/A

  Voorzittersbeslissing. kennelijk ongegronde klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtzaak.