Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 91-100 van de 125 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:104 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-334/AL/MN

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:105 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-625/AL/GLD

  Verzetbeslissing. Het verzetschrift is niet tijdig door de raad ontvangen en klagers hebben geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is. Verzet niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:88 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-290/DB/ZWB

  Advocaat in hoedanigheid van adviseur. Advocaat heeft onderzoek gedaan naar de feiten, bezwaren van klaagster in zijn beoordeling meegewogen en vervolgens zijn bevindingen in en zijn juridisch oordeel over de zaak aan de verzekeraar uitgebracht. Dat klaagster zich met de inhoud daarvan niet kan verenigen, betekent nog niet dat verweerder zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur is ondermijnd. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:106 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-131/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. Verweerster heeft opgetreden als (voormalig) zzp-er/klachtbehandelaar in opdracht van een gemeente op de klacht van klager. Verweerster heeft de klacht van klager volgens de wettelijke bepalingen in de Awb behandeld. Zij mocht daarbij afgaan op van de gemeente ontvangen informatie. Ook aan klager is immers de gelegenheid geboden om (telefonisch) gehoord te worden op zijn klacht. Verweerster heeft aan haar 'rapportage met bevindingen' op de klacht haar telefoonverslag en ook de opmerkingen van klager daarop, gehecht. Daarmee kon verweerster volstaan. Ook verder is de voorzitter niet gebleken dat door het handelen van verweerster het vertrouwen in de advocatuur is geschaad. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:107 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-145/AL/MN

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:101 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-334/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. Het verwijt van klaagster dat verweerder te lang is doorgegaan met onderhandelen met de ex-partner van klaagster, terwijl klaagster wilde dat direct een verzoek tot kinderalimentatie bij de rechter werd ingediend, is niet te verenigen met het in de e-mail van de gevolmachtigde van klaagster destijds verwoorde standpunt van klaagster hierover. Uit de stukken is de raad ook niet gebleken dat klaagster op dit standpunt later is teruggekomen. Het is in het geheel niet aannemelijk geworden dat verweerder tegen de wil van klaagster is doorgegaan met onderhandelen van de ex-partner over de kinderalimentatie. Alle klachtonderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:108 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-146/AL/MN 21-147/AL/MN

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:102 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-651/AL/MN

  Raadsbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerster heeft gezien dat de op haar naam verzonden stukken inzake een samenstel van rechtshandelingen alleen naar één aandeelhouder van de wederpartij zijn verzonden, die tevens haar cliënt was, en niet naar klagers als de andere aandeelhouder van de wederpartij. Voor verweerster moet duidelijk met zijn geweest dat klagers door deze rechtshandelingen ernstig benadeeld zouden kunnen worden. Door niet na te gaan of klagers op de hoogte waren, heeft verweerster onvoldoende de belangen van de wederpartij in ogenschouw genomen en deze onevenredig geschaad. Klacht deels gegrond. Waarschuwing, gelet op de onervarenheid van verweerster als advocaat-stagiair en haar beperkte rol in de zaak.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:99 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-778/AL/GLD

  Advocaat van de wederpartij, zijnde de werkgever van klager, had in opdracht van zijn cliënte een advies geschreven over de rechtspositie van de cliënte ten opzichte van een externe contractspartner. Bij deze analyse heeft verweerder ook constateringen over de rol van personeelsleden gedaan. Na het uitbrengen van het advies is klager op staande voet ontslagen. Met dit ontslag heeft verweerder geen bemoeienis gehad. De raad overweegt dat het verrichten van een dergelijk onderzoek valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, want dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliënt. Uiteraard is de advocaat bij deze taak gebonden aan de kernwaarden en zal hij de beroeps- en gedragsregels in acht moeten nemen. Zo mag een advocaat geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en dient hij zijn onafhankelijkheid te bewaren. Dat het hieraan in dit geval in tuchtrechtelijk verwijtbare zin heeft ontbroken is niet aannemelijk geworden. Met name rustte op verweerder niet de verplichting om klager te horen en met zijn cliënte vooraf heldere afspraken te maken over de reikwijdte van het rapport. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:93 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-809/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Klagers verwijten verweerder (onder meer) dat hij excessief heeft gedeclareerd en dat hij hen onjuist heeft geadviseerd. De voorzitter verklaart twee klachtonderdelen niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. De overige klachtonderdelen worden kennelijk ongegrond verklaard.