Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 61 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:366 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-860/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing over advocaat wederpartij. Als partijdige belangenbehartiger mocht verweerster de gewraakte uitlatingen in het verweerschrift doen, zonder dat zij daarbij de grenzen van het betamelijke heeft overschreden. Verweerster heeft die uitlatingen niet lichtvaardig gedaan maar op relevante aanwijzingen gebaseerd, waaronder op berichten op social media van de vriendin van klager. Hoewel de uitlatingen pijnlijk kunnen zijn voor klager, zijn ze naar het oordeel van de voorzitter niet onnodig grievend geweest. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:367 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-821/AL/MN

  Voorzittersbeslissing over kwaliteit van de dienstverlening. Verweerster heeft klaagster naar behoren bijgestaan. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:69 Raad van Discipline Amsterdam 22-172/A/A 22-173/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocatenkantoor van de eigen advocaat. Kwestie uit 2017. Klager sub 1 is kennelijk niet-ontvankelijk omdat hij geen zelfstandig belang bij de klacht heeft. Overige klagers zijn niet-ontvankelijk in de klacht wegens overschrijding van de driejaarstermijn ex artikel 46g lid 1 sub a Advocatenwet.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:63 Raad van Discipline Amsterdam 21-836/A/A

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:70 Raad van Discipline Amsterdam 21-554/A/NN

  Verzetbeslissing. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:64 Raad van Discipline Amsterdam 21-870/A/A 21-871/A/A

  Raadsbeslissing. Klachten van advocaat over andere advocaten.  Volgens klager hebben verweerders tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat zij een vordering hebben doorgezet terwijl zij ervan op de hoogte waren dat die vordering niet meer bestond. Klager klaagt er in feite over dat verweerders in de procedure bewust een stuk hebben achtergehouden en bewust onjuiste standpunten hebben ingenomen. Naar het oordeel van de raad kan dat op grond van de stukken en de verklaringen van partijen niet worden vastgesteld.  Klachten ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:71 Raad van Discipline Amsterdam 21-722/A/DH

  Verzetbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verzet ten dele gegrond. Klacht gedeeltelijk gegrond. Verweerder heeft bij aanvang van zijn werkzaamheden geen opdrachtbevestiging aan klager gestuurd en ook niet op het moment dat klager wilde gaan procederen en zij over de kosten daarvan hebben gesproken. De kosten zijn opgelopen door extra werkzaamheden, ook toen heeft verweerder klager niet schriftelijk geïnformeerd en gewaarschuwd. Verder is verweerder niet duidelijk geweest over de haalbaarheid van de zaak. Waarschuwing opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:65 Raad van Discipline Amsterdam 21-872/A/A

  Raadsbeslissing. Klachten van advocaat over andere advocaat. Verweerder heeft erkend dat hij het wrakingsverzoek niet gelijktijdig en via hetzelfde communicatiemiddel naar de wederpartij(en) heeft gestuurd. Daardoor heeft hij in strijd met gedragsregel 21 gehandeld. De uitleg die verweerder voor zijn handelwijze heeft gegeven acht de raad niet plausibel. Voorts is sprake van een patroon. Dit klachtonderdeel is gegrond.  De klacht over het onnodig frustreren van de rechtsgang door het indienen van een tweede wrakingsverzoek is ongegrond.  De raad overweegt dat verweerder zich niet had moeten laten lenen voor het indienen van dat verzoek. Het verzoek had, ook volgens verweerder zelf, weinig kans van slagen. Door het wrakingsverzoek is een behoorlijke rechtspleging gefrustreerd en zijn partijen onnodig op kosten gejaagd. De keuze van verweerder voor een aanpak die weinig kans van slagen heeft is echter op zichzelf niet tuchtrechtelijk laakbaar. Een advocaat hoeft in beginsel niet af te wegen of het voordeel dat hij voor zijn cliënt wil bereiken met de middelen waarvan hij zich bedient, opweegt tegen het nadeel dat hij daarmee aan de wederpartij toebrengt. De uitzondering op deze regel, te weten dat het gekozen middel onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengt zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekt, moet restrictief worden uitgelegd en deze situatie doet zich hier niet voor. Maatregel van waarschuwing opgelegd voor het niet gelijktijdig toezenden van het wrakingsverzoek.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:75 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-146/DB/OB

  Rekening houden met belangen wederpartij, wederpartij duidelijkheid verschaffen en afspraken nakomen. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:72 Raad van Discipline Amsterdam 21-852/A/A 21-853/A/A

  Verzetbeslissing. Verzet ongegrond