Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 95 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:5 Raad van Discipline Amsterdam 21-718/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder heeft ten onrechte nagelaten een afschrift van de dagvaarding aan klager toe te zenden. Klacht gegrond, maatregel waarschuwing en kostenveroordeling. Bij opleggen van maatregel is meegewogen dat verweerder een beginnend advocaat is, overleg heeft gehad met zijn patroon over zijn handelswijze en zijn excuses heeft aangeboden.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:6 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-1003/DB/LI

  Het behoort tot de vrijheid van een advocaat om in overleg met zijn client de aanpak van de zaak te bepalen. Indien ook andere juridische mogelijkheden openstaan behoort het eveneens tot de vrijheid van een advocaat om in overleg met zijn cliënt daarin een keuze te maken.Klacht kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:6 Raad van Discipline Amsterdam 21-957/A/A

  Voorzittersbeslissing, klacht is kennelijk niet-ontvankelijk op grond van het ne bis in idem-beginsel. Klacht heeft betrekking op hetzelfde feitencomplex als de vorige klacht. Er is geen sprake van nova.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:7 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-521/DB/LI

  Klacht tegen eigen advocaat. Door afspraken over het (nog niet kunnen) aanvragen van de toevoeging niet schriftelijk te bevestigen terwijl klager er vanuit ging dat de toevoeging al in 2019 zou worden aangevraagd, heeft verweerder onduidelijkheid laten bestaan. Deze onduidelijkheid komt, gelet op gedragsregel 16, voor rekening van verweerder. Niet gebleken dat verweerder niet voldoende met klager heeft gecommuniceerd, zich ontijdig heeft teruggetrokken of het dossier niet aan de opvolgend advocaat heeft overgedragen. Klacht deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:7 Raad van Discipline Amsterdam 21-959/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht is niet-ontvankelijk. De klacht is buiten de termijn van 46g lid 1 onder a Advocatenwet ingediend. Niet gebleken is van feiten en omstandigheden die aanleiding geven de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:1 Raad van Discipline Amsterdam 21-525/A/A

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:2 Raad van Discipline Amsterdam 21-742/A/NH

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft nagelaten klager een gedegen schriftelijk advies te geven over de slagingskans van zijn procedure, het procesrisico en de mogelijke proceskosten waarmee klager geconfronteerd kon worden. Daarnaast heeft verweerder gedurende de hoger beroepsprocedure bij het hof onvoldoende aan klager gecommuniceerd met welke bewijsnood hij geconfronteerd werd. De klacht is (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel waarschuwing en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:3 Raad van Discipline Amsterdam 21-734/A/NH

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder kan niet afgerekend worden op het niet behalen van het door klager beoogde resultaat. Op verweerder rustte een inspanningsverplichting.  De klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:230 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-279/DB/LI

  Raadsbeslissing. Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening. Uit de overgelegde opdrachtbevestiging en correspondentie en hetgeen ter zitting over en weer naar voren is gebracht blijkt naar het oordeel van de raad dat verweerder klager naar behoren heeft geadviseerd en geïnformeerd over de risico’s en kosten. De raad is op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht van oordeel dat de bijstand zoals geschetst, niet getuigt van een kwaliteit van dienstverlening die onder de maat blijft van wat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht. De klacht is dan ook ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:4 Raad van Discipline Amsterdam 21-663/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. Niet gebleken is dat verweerster jegens klager tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door bij de behartiging van de belangen van haar cliënte de belangen van de klager onnodig te schaden. Niet gebleken is dat verweerster getracht heeft het mediationtraject te laten mislukken om een procedure te kunnen starten. Klacht is ongegrond.