Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 131-140 van de 152 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:215 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-557

  Voorzittersbeslissing. Klager is als bewindvoerder/mentor/vader betrokken bij de wederpartij van verweerder in een familierechtelijke procedure. Dat verweerder in zijn gewraakte e-mails aan de rechter feitelijke onwaarheden heeft verkondigd of met de door hem gebruikte bewoordingen de grenzen van het betamelijke jegens klager heeft overschreden, is de voorzitter niet gebleken. Daar komt nog bij dat klager ook zijn visie op de feitelijke gang van zaken aan de rechter heeft gegeven, zodat de rechter weloverwogen op het formele verzoek van verweerder van 28 januari 2021 heeft kunnen beslissen. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:209 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-178

  Voorzittersbeslissing.  Klacht over onvoldoende deskundig en onvoldoende voortvarend optreden door verweerder is onvoldoende onderbouwd. Excessief declareren niet gebleken. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:191 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-323/DH/DH

  Raadbeslissing. Verweerder heeft opgetreden voor H in een kwestie waarin de belangen van H (gedeeltelijk) parallel liepen met die van klagers, schuldeisers van H. Verweerder heeft in de kwestie onvoldoende aan klagers duidelijk gemaakt dat hij uitsluitend de belangen van H diende. Dit blijkt onder meer uit het vrijwel ontbreken van opdrachtbevestigingen en ook uit het ontbreken van schriftelijk advies van verweerder. Het komt op de raad over als een advocaat die gewoon aan de slag is gegaan zonder zich te bezinnen op zijn positie in relatie tot de betrokkenen en zonder daarover te communiceren met de betrokkenen die uiteindelijk de wederpartijen waren van zijn cliënt H. Verweerder is er te gemakkelijk van uitgegaan dat klagers en hun boekhouder wel begrepen dat hij alleen voor H optrad. Verweerder is er ook te gemakkelijk van uitgegaan dat klagers en hun boekhouder de juridische implicaties van de maatregelen die waren getroffen golden ter voorkoming van het faillissement van H wel begrepen. Verweerder heeft met dit alles zijn verantwoordelijkheid en rol miskend en dit is onbetamelijk en onzorgvuldig jegens klagers. De verweten gedragingen raken aan de kernwaarden onafhankelijkheid en onpartijdigheid.  Het baart de raad zorgen dat verweerder op aanbod van zijn cliënt H, maar zonder overleg met klagers, gebruik is gaan maken van een kantoorruimte terwijl hij wist of kon weten dat klagers daarvan juridisch eigenaar waren. Verweerder is de kantoorruimte om niet gaan gebruiken terwijl hij wist of kon weten dat zowel H als klagers een (financieel) belang hadden bij die kantoorruimte. Het handelen van verweerder op dit punt raakt niet alleen aan de kernwaarden onafhankelijkheid en onpartijdigheid, maar ook aan de kernwaarde integriteit.  Het baart de raad verder zorgen dat verweerder kennelijk op geen enkel moment, ook niet toen de klacht van klagers tegen hem werd behandeld, heeft ingezien dat zijn integriteit en partijdigheid op het spel stonden door de manier waarop hij in de kwestie rondom de schulden van H heeft gehandeld. Verweerder heeft geen tuchtrechtelijke antecedenten. De raad ziet in de ernst van de gedragingen van verweerder echter grond om de maatregel van een schorsing in de uitoefening van de praktijk op te leggen voor de duur van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:185 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-540/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klachten tegen de advocaat van de wederpartij in een complex zakelijk geschil met civiele en strafrechtelijke aspecten gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:179 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-593/DH/RO/D

  Boetebeding na tussentijds beëindigen van de opdracht door de cliënt niet toegestaan.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:192 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-437/DH/RO

  Raadsbeslissing. Verweerder heeft – zonder noodzaak en zonder daarvoor toestemming of machtiging te hebben gevraagd en/of verkregen – stukken met medische en/of privé-informatie van (de zoon van) klagers aan het LSA-bestuur gezonden. Hij heeft daarmee de belangen van (de zoon van) klagers veronachtzaamd. Overige klachtonderdelen niet-ontvankelijk of ongegrond. De raad acht een waarschuwing passend.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:186 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-776/DH/A/W

  Wraking kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:180 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-089/DH/DH

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:193 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-440/DH/DH

  Raadsbeslissing. Verweerster heeft ernstige beschuldigingen jegens klaagster geuit, te weten dat klaagster haar functie bij het OM zou gebruiken om aan de strafrechtelijke vonnissen betreffende de ex-partner te komen. Verweerder had echter geen enkele grond voor deze beschuldiging. Zij blijft ook ter zitting volharden, terwijl klaagster inmiddels reeds stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat haar advocaat de vonnissen heeft opgevraagd en verkregen. De raad acht de maatregel van berisping nodig. Overige klachtonderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:187 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-088/DH/DH

  Verzet ongegrond.