Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 41-50 van de 69 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:112 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-219/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht in alle onderdelen kennelijk gegrond. Verweersters mededeling in haar e-mail was niet feitelijk onjuist. Dat zij meermaals om uitstel heeft gevraagd en een verweerschrift niet van datum en handtekening heeft voorzien, is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het stond verweerster verder vrij haar verweer te voeren zoals zij dat heeft gedaan.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:96 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-518/DB/LI

  De voorzitter van de raad heeft het herzieningsverzoek en de klacht terecht en op juiste gronden niet-ontvankelijk bevonden. Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:113 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-200/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Verweerster heeft zich na een daartoe strekkend verzoek van klaagster teruggetrokken. De klacht over de gang van zaken rondom die terugtrekking is kennelijk ongegrond. Dit geldt ook voor de klachten over de kwaliteit van dienstverlening en de declaraties.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:97 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-011/DB/LI

  Niet gebleken dat klagers door nalatig optreden of onjuiste informatie van de advocaat een regeling hebben getroffen die zij niet wilden. Advocaat heeft niet voldaan aan het bepaalde in artikel 6.28 lid 2 sub d en e van de Verordening op de advocatuur. Advocaat was zich niet bewust van de bepaling en heeft verklaard zich voortaan hieraan te zullen houden. Gelet hierop acht de raad oplegging van een maatregel aan de advocaat niet geboden. Klacht (gedeeltelijk) gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:114 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-170/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht kennelijk ongegrond. Het stond verweerder vrij zijn verweer te voeren zoals hij dat heeft gedaan.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:102 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-088/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over uitlatingen in een presentatie kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:109 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-115/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Hoewel het juister was geweest als verweerder klager ervan op de hoogte had gesteld dat hij de toevoeging wilde intrekken, betekent het feit dat dit kennelijk niet is gebeurd naar het oordeel van de voorzitter niet dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Verder kan uit de stukken niet worden afgeleid of verweerder met klager iets heeft afgesproken over vervolgacties. Klacht in beide onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:100 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200235D

  Dekenbezwaar en schrapping. Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad, waarin de raad heeft overwogen dat dit bezwaar en eerdere klachtzaken een patroon in het handelen van verweerder aantonen. Dat patroon is dat verweerder stelselmatig informatie onthoudt aan de deken, terwijl de deken op terechte gronden om die informatie vraagt. Verweerder vormt met zijn gedragingen een gevaar voor het vertrouwen in de advocatuur.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:103 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-089/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Beëindiging werkzaamheden niet onzorgvuldig. Niet gebleken dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:101 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200281D

  Dekenbezwaar over (onder meer) de wijze waarop verweerder zich tijdens een politieverhoor als advocaat van een verdachte heeft gedragen is door de raad gedeeltelijk gegrond verklaard. Het hof vernietigt deze uitspraak en verklaart het dekenbezwaar ongegrond. Verweerder heeft zich niet onbetamelijk gedragen tijdens het verhoor. Niet kan worden gezegd dat hij het behoorlijk verloop en de voortgang van een politieverhoor verstoord heeft zonder dat hij daarbij een redelijk belang van zijn cliënt diende op een wijze waarbij de grenzen van het toelaatbare en betamelijke zijn overschreden.