Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 42 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:115 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-159/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht deels kennelijk-niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan rechtstreeks belang. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond, omdat het door verweerster niet aannemen van en reageren op klagers brieven niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:110 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-202/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Verweerder heeft de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd de toevoeging in te trekken, nadat hij van klager geen betaling van de eigen bijdrage ontving en door klager ook niet op de hoogte werd gehouden van het bezwaar en beroep tegen de afwijzende beschikking van de gemeente tot het verstrekken van bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:111 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-217/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Dat klaagster door verweerders handelwijze op tuchtrechtelijk verwijtbare wijze onder druk is gezet, is onvoldoende onderbouwd. Klaagster wist of behoorde in ieder geval te weten dat zij met de vaststellingsovereenkomst ook afstand deed van het bijzonder nabestaandenpensioen, gelet op hetgeen hierover in de stukken is vermeld.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:112 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-219/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht in alle onderdelen kennelijk gegrond. Verweersters mededeling in haar e-mail was niet feitelijk onjuist. Dat zij meermaals om uitstel heeft gevraagd en een verweerschrift niet van datum en handtekening heeft voorzien, is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het stond verweerster verder vrij haar verweer te voeren zoals zij dat heeft gedaan.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:96 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-518/DB/LI

  De voorzitter van de raad heeft het herzieningsverzoek en de klacht terecht en op juiste gronden niet-ontvankelijk bevonden. Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:113 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-200/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Verweerster heeft zich na een daartoe strekkend verzoek van klaagster teruggetrokken. De klacht over de gang van zaken rondom die terugtrekking is kennelijk ongegrond. Dit geldt ook voor de klachten over de kwaliteit van dienstverlening en de declaraties.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:97 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-011/DB/LI

  Niet gebleken dat klagers door nalatig optreden of onjuiste informatie van de advocaat een regeling hebben getroffen die zij niet wilden. Advocaat heeft niet voldaan aan het bepaalde in artikel 6.28 lid 2 sub d en e van de Verordening op de advocatuur. Advocaat was zich niet bewust van de bepaling en heeft verklaard zich voortaan hieraan te zullen houden. Gelet hierop acht de raad oplegging van een maatregel aan de advocaat niet geboden. Klacht (gedeeltelijk) gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:114 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-170/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht kennelijk ongegrond. Het stond verweerder vrij zijn verweer te voeren zoals hij dat heeft gedaan.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:102 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-088/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over uitlatingen in een presentatie kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:109 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-115/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Hoewel het juister was geweest als verweerder klager ervan op de hoogte had gesteld dat hij de toevoeging wilde intrekken, betekent het feit dat dit kennelijk niet is gebeurd naar het oordeel van de voorzitter niet dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Verder kan uit de stukken niet worden afgeleid of verweerder met klager iets heeft afgesproken over vervolgacties. Klacht in beide onderdelen kennelijk ongegrond.