Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 42 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:116 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-218/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege ontbreken machtiging en omdat aan klager geen klachtrecht toekomt. Voor het overige kennelijk ongegrond vanwege onvoldoende onderbouwing.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:105 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-888/DB/OB

  Verzet. Ter zitting hebben klaagster en verweerster een regeling getroffen. Klaagster heeft in dat verband het verzet ingetrokken. Van de zitting is een verkort proces-verbaal opgemaakt. De raad van discipline verstaat dat op het verzet niet hoeft te worden beslist.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:99 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-604/DB/LI

  Ne bis in idem. Hoewel de klachten van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien, betekent dit niet dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die klager bij de formulering van de eerdere klachten niet bekend waren en hem evenmin bekend konden zijn. Van een behoorlijk handelend advocaat mag in beginsel worden verwacht dat hij op verzoek van zijn  cliënt overgaat tot afgifte van de dossiers. Advocaat heeft niet onderbouwd waarom afgifte van de stukken is geweigerd, noch navraag gedaan welke stukken klager miste. Advocaat heeft geen opdrachtbevestigingen, noch een schriftelijke bevestiging van de inschatting van de risico’s en de mogelijke kosten aan klager toegezonden. Klacht ged niet-ontvankelijk, ged. gegrond, waarschuwing, proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:106 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-618/DB/OB

  Advocaat heeft zich door de stelling “dat sprake is van fraude en valsheid in geschrifte, behoeft geen verdere toelichting” nodeloos grievend over de wederpartij uitgelaten. De advocaat had zich kunnen beperken tot minder zware termen en kunnen volstaan met betwisting van de juistheid van de overgelegde verklaring en de daaruit voortvloeiende schadepost op grond daarvan kunnen afwijzen. Voor het overige niet gebleken dat klager in zijn belangen is geschaad. Klacht (gedeeltelijk) gegrond, waarschuwing

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:100 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-614/DB/LI

  Advocaat heeft klager weliswaar bericht dat de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar was doorgeleid, maar zij heeft nagelaten de gegevens van de verzekeraar tijdig aan klager te verstrekken. Klacht gegrond, waarschuwing, (gedeeltelijke) proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:101 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-967/DB/LI

  Omdat advocaat heeft nagelaten de wijze van praktijkuitoefening schriftelijk in een opdrachtbevestiging vast te leggen, komt het geschil hierover voor risico van de advocaat. De advocaat heeft aldus niet voldaan aan de ingevolge het in artikel 7.5 van de Verordening op de Advocatuur bepaalde op haar rustende verplichting, wat haar tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. De vermelding onder twee facturen maakt dit niet anders. De advocaat mocht er niet op vertrouwen dat zij klager hiermee voldoende had geïnformeerd.   Omdat de klacht verband houdt met het uitblijven van opdrachtbevestigingen, waarover in een eerdere klachtzaak al is geklaagd en waarvoor aan de advocaat al een maatregel is opgelegd, legt de raad in deze zaak geen maatregel aan de advocaat op. Klacht gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:102 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-277/DB/LI

  Ne bis in idem. Hoewel de klachten van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien, betekent dit niet dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die klager bij de formulering van de eerdere klachten niet bekend waren en hem evenmin bekend konden zijn. Het staat een advocaat niet vrij om zonder overleg met zijn cliënt namens die cliënt een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen, ook niet indien de aanvraag betrekking heeft op de eigen bijdrage, die dan door de cliënt niet betaald hoeft te worden. Geen maatregel omdat klager geen   nadeel van het verweten handelen heeft ondervonden. Klacht ged niet-ontvankelijk, ged. gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:103 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-630/DB/LI

  Ne bis in idem. Hoewel de klachten van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien, betekent dit niet dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die klager bij de formulering van de eerdere klachten niet bekend waren en hem evenmin bekend konden zijn. Niet gebleken dat advocaat voor de eigen bijdrage, waarvoor bijzondere bijstand is aangevraagd, een contante betaling van klager heeft aangenomen. Klacht ged niet-ontvankelijk, ged. ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:104 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-007/DB/ZWB

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Het had op de weg gelegen van verweerder om, na ontvangst van de opdracht van klaagster en P op 15 mei 2017, de reeds met de andere vier deelgenoten gemaakte afspraken, waaronder de afspraak dat de communicatie met T zou verlopen, uitdrukkelijk aan klaagster te bevestigen, zodat daarover geen misverstand zou ontstaan. Verweerder heeft dit nagelaten en is naar het oordeel van de raad dan ook tuchtrechtelijk verwijtbaar tekort geschoten in zijn informatieplicht jegens klaagster. Het stond verweerder naar het oordeel van de raad niet vrij om tegen klaagster te gaan optreden. Verweerder mocht de door klaagster verleende toestemming niet opvatten als vooraf gegeven instemming in de zin van Gedragsregel 7 lid 6 (oud). Klacht deels gegrond. Waarschuwing. Proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:98 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-012/DB/LI

  Niet gebleken dat de dienstverlening van de advocaat niet voldeed aan de kwalitatieve eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld mogen worden. Omdat de advocaat heeft nagelaten de inschatting van de kansen en risico’s vooraf schriftelijke vast te leggen, kan de raad niet vaststellen of en in hoeverre de advocaat klagers hierover voldoende heeft geïnformeerd, wat voor risico van de advocaat komt. Klacht (gedeeltelijk) gegrond