Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 85 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:14 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-407/DH/DH

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:4 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-384/DH/DH

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:3 Raad van Discipline Amsterdam 20-609/A/A

  Ongegronde klacht over de eigen advocaat. In de memorie van grieven heeft verweerster de grondslag van de vordering uitgebreid toegelicht, namelijk dat sprake is van connexiteit tussen de woning en de parkeerplaats. Dat verweerster in het petitum de term connexiteit niet expliciet heeft genoemd, betekent, zoals verweerster terecht heeft aangevoerd, niet dat het hof daarover niet hoefde te oordelen. Het valt verweerster dan ook niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij die term niet in het petitum heeft genoemd. Verweerster heeft in de memorie van grieven wel degelijk verwezen naar de relevante jurisprudentie. Ook overigens heeft verweerster geen steken laten vallen.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:124 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-699/DB/LI

  Het staat de advocaat van de wederpartij vrij om het standpunt van zijn cliënt te verwoorden, klaagster namens zijn cliënt een regeling voor te stellen en indien zij hiermee niet akkoord wenste te gaan een procedure in het vooruitzicht te stellen. Niet gebleken is dat die advocaat zijn cliënt ertoe heeft aangezet de alimentatiebetalingen aan klaagster te staken. Geen belemmering om de rechtbank te verzoeken klaagster in de proceskosten te veroordelen. Door wie de proceskosten uiteindelijk worden voldaan doet hieraan niets af, aangezien het kosten aan de zijde van de cliënt van verweerder betreft. Een advocaat mag in beginsel afgaan op de informatie die hij van zijn cliënt ontvangt. Dit geldt ook voor een rapport van een door zijn cliënt ingeschakeld recherchebureau. Klaagster wordt door de wijze van factureren van de advocaat van de wederpartij aan zijn cliënt niet in haar belang getroffen. Klacht gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:15 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-377/DH/RO

  Verweerder heeft klager aan zijn lot overgelaten door een ontslagzaak in behandeling te nemen, maar klager vervolgens gedurende anderhalf jaar niet op de hoogte te houden. Onduidelijk is zelfs wat verweerder voor klager heeft gedaan en wat de huidige stand van zaken in de ontslagzaak is. Verweerder is sedert geruime tijd onbereikbaar voor klager gebleken. Verweerder heeft klager hierdoor ernstig benadeeld. Het nalaten van verweerder raakt aan de kernwaarden kwaliteit en integriteit en is daarom onbetamelijk.   Verweerder heeft op de zitting excuses gemaakt en verklaard dat medische problemen ten grondslag liggen aan zijn nalaten jegens klager. Verweerder heeft ervoor gekozen om uit privacy oogpunt zijn medische problemen niet nader te onderbouwen. De raad heeft geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de verklaring van verweerder maar ziet deze niettemin niet als een grond voor matiging van de maatregel. Ook verweerders mededeling dat hij voornemens is zijn praktijk zo spoedig mogelijk te beëindigen wordt, tegen de achtergrond van de ernst van de nalatigheid, niet in matigende zin meegewogen. In aanmerking genomen dat verweerder bovendien in een andere klachtzaak is veroordeeld voor vergelijkbaar gedrag acht de raad de maatregel van schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van vier weken passend.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:5 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-306/DH/DH

  Raadsbeslissing. Klacht over het door verweerder aan een cliënt van klager verstrekken van correspondentie tussen beide advocaten. Tussen verweerder en de cliënt was (in ieder geval) sprake van een relatie vooruitlopend op een formele advocaat-cliëntrelatie. Ook dan is het tuchtrecht van toepassing. Verweerder diende zijn aanstaande cliënt dan ook te informeren. Verweerders handelen is weinig invoelend geweest, gelet op de bijzondere aard van de zaak en de bijzondere relatie tussen klager en de cliënt, maar van onbetamelijk handelen is geen sprake. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:4 Raad van Discipline Amsterdam 20-644/A/NH

  Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerster is tekortgeschoten in haar advisering en in de schriftelijke vastlegging van de met klaagster gemaakte afspraken. Dit valt haar tuchtrechtelijk te verwijten. Zeker van een advocaat die gespecialiseerd is in hippisch recht had een juridisch juiste aanpak van de zaak mogen worden verwacht. De raad acht de maatregel van berisping passend en geboden. De raad ziet verder aanleiding om het oordeel uit te spreken dat verweerster jegens klaagster niet de zorgvuldigheid heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening betaamt.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:16 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-376/DH/RO

  Verweerder heeft klaagster in de steek gelaten door haar niet bij de staan bij (de nasleep van) haar echtscheiding. Hij heeft klaagster daarmee ernstig benadeeld. Het nalaten van verweerder raakt aan de kernwaarden kwaliteit en integriteit en is daarom onbetamelijk. Verweerder heeft op de zitting verklaard dat medische problemen ten grondslag liggen aan zijn nalaten jegens klaagster. Verweerder heeft ervoor gekozen om uit privacy oogpunt zijn medische problemen niet nader te onderbouwen. De raad heeft geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van de verklaring van verweerder maar ziet deze, evenals het feit dat verweerder excuses voor zijn nalaten heeft gemaakt, niettemin niet als een grond voor matiging van de maatregel. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:6 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-073/DH/DH

  Verzet ontvankelijk, maar ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:205 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-367/DH/DH

  Raadsbeslissing. Klacht over de kwaliteit van dienstverlening deels gegrond. Verweerder heeft nagelaten een schriftelijke opdrachtbevestiging aan klagers te verstrekken, waardoor onduidelijkheid heeft bestaan over de kosten, kansen en risico’s van de procedure. Ook heeft verweerder zonder toestemming en overleg met klagers een rapport als productie ingediend bij de rechtbank.