Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 115 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:19 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200252W

  Wrakingsverzoek. Als uitgangspunt geldt dat de enkele omstandigheid dat een rechter al eerder bemoeienis heeft gehad met een zaak van dezelfde partij onvoldoende is om, objectief gezien, de vrees voor partijdigheid  te rechtvaardigen (zie HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4004). Bijkomende omstandigheden op grond waarvan deze vrees kan worden aangenomen, zijn in dit geval niet gesteld. Het wrakingsverzoek wordt kennelijk ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:12 Raad van Discipline Amsterdam 20-985/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Aan klager kan worden toegegeven dat het lang heeft geduurd voordat verweerster bereid was tot dagvaarding over te gaan. Dit valt haar echter niet tuchtrechtelijk te verwijten. Verweerster is immers vanaf juni 2019 volop met de zaak van klager bezig geweest. De dagvaarding is uiteindelijk niet uitgebracht omdat klager en verweerster het niet eens waren over een aantal van de daarin op te nemen schadeposten en omdat klager nog voor de uitkomst van die discussie een klacht over verweerster had ingediend.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:13 Raad van Discipline Amsterdam 20-965/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerder heeft in zijn e-mail aan de advocaat van klager geschreven dat klager op twijfelachtige gronden liquiditeiten aan de praktijk heeft onttrokken. Gelet op de door verweerder gegeven toelichting, die door klager niet is betwist, is deze uitlating niet ongefundeerd. Verweerder heeft hiermee dan ook niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:14 Raad van Discipline Amsterdam 20-925/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in alle onderdelen kennelijk ongegrond. De verwijten die klager verweerster maakt komen erop neer dat klager vindt dat de vaststellingsovereenkomst niet wordt nageleefd. Zoals verweerster terecht heeft aangevoerd, is zij geen partij bij de vaststellingsovereenkomst. Zij kan daarom niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de door klager gestelde niet- naleving van de vaststellingsovereenkomst. Het valt verweerster voorts niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij namens haar cliente een deurwaarder heeft ingeschakeld om door klager verbeurde dwangsommen te incasseren.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:15 Raad van Discipline Amsterdam 20-966/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels kennelijk ongegrond en deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een voldoende rechtstreeks belang. Het valt verweerder niet tuchtrechtelijk te verwijten dat hij klager heeft aangeduid met “de heer S” en “S”. Klager heeft niet onderbouwd dat en waarom het verweerder erom te doen was klager te criminaliseren. Dat verweerder feiten heeft geponeerd waarvan hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat die onjuist waren, kan de voorzitter op basis van het klachtdossier niet vaststellen. Het is aan de civiele rechter en niet aan de tuchtrechter om te oordelen over het inhoudelijke geschil tussen (onder meer) klager en de cliënte van verweerder.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:16 Raad van Discipline Amsterdam 20-978/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over kantoorgenoot van voormalig advocaat kennelijk ongegrond. Verweerder kan niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de door zijn kantoorgenoot opgestelde dagvaarding. Dat verweerder klager namens het kantoor een aanmaning heeft gestuurd in verband met de nog openstaande advocaatkosten is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:17 Raad van Discipline Amsterdam 20-979/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over verweerder in zijn hoedanigheid van klachtenfunctionaris kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:18 Raad van Discipline Amsterdam 21-016/A/A/W

  Wrakingsverzoek kennelijk ongegrond.  

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:18 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210033

  Klacht tegen afwijzende beslissing van de deken om de aanwijzing van een cassatieadvocaat. De deken heeft alles in het werk gesteld wat op deze korte termijn van hem verwacht mocht worden om te laten beoordelen of het cassatieberoep van klager een redelijke kans van slagen had. Binnen de beperkte tijd hebben twee cassatieadvocaten onafhankelijk van elkaar negatief geadviseerd. Daarbij komt dat een cassatieadvocaat niet kan worden verplicht een niet door klager ingesteld cassatiemiddel te ondertekenen (art. 7.6 Voda). Ten slotte heeft de deken nog contact gezocht met de cassatieadvocaat die klager bereid had gevonden hem bij te staan maar door ziekte geveld is, om na te gaan of zij alweer in staat was de zaak op te pakken maar wat niet het geval bleek. Onder deze, vooral door klager veroorzaakte, tijdsdruk heeft de deken op goede gronden kunnen beslissen het aanwijzingsverzoek af te wijzen. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:16 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-537/DB/ZWB

  De raad is van oordeel dat niet is gebleken dat verweerder klaagster niet tijdig over de zittingsdatum heeft geïnformeerd. Niet is gebleken dat klaagster door toedoen van verweerder niet ter zitting is verschenen, noch dat zij op enigerlei wijze in haar belangen is geschaad. Niet komen vast te staan dat verweerster tegen klaagster heeft gezegd dat de zaak nog niet klaar was. Klacht ongegrond.