Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 126 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:257 Raad van Discipline Amsterdam 20-122/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:236 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200111

  Klacht ziet op het handelen van de advocaat van de wederpartij. Klagers verwijten verweerder dat hij in strijd met Gedragsregel 27 over het verloop van de schikkingsonderhandelingen inhoudelijke mededelingen heeft gedaan aan de rechter aan wiens oordeel de zaak is onderworpen. De raad heeft dit klachtonderdeel gegrond verklaard, met als motivering dat het doel van deze gedragsregel is dat partijen vrijelijk met elkaar moeten kunnen overleggen zonder dat de inhoud van dit overleg het oordeel van de rechter kan beïnvloeden. Het hof is het niet eens met het oordeel van de raad. Het hof is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat verweerder (net zo min als de andere betrokken advocaten) op enigerlei wijze heeft deelgenomen aan dit overleg. Alsdan betreft het geen tussen advocaten gevoerde schikkingsonderhandelingen waar Gedragsregel 27 op ziet. Het hof vernietigt het oordeel van de raad en verklaart de klacht ongegrond. Samenvatting  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:258 Raad van Discipline Amsterdam 20-121/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:259 Raad van Discipline Amsterdam 20-009/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:231 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200155

  Klacht tegen eigen advocaat. Verkorte bekrachtiging. Met de raad is het hof van oordeel dat onvoldoende is onderbouwd en ook niet is gebleken dat verweerder de zaak van klaagster niet serieus heeft genomen en/of het dossier niet heeft bestudeerd. Hetgeen in hoger beroep nog (aanvullend) naar voren is gebracht, leidt niet tot een ander oordeel. Het hof verwerpt de beroepsgronden van klaagster en zal de beoordeling van de raad bekrachtigen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:249 Raad van Discipline Amsterdam 20-140/A/A 20-142/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat die namens haar kantoor in opdracht van EY meewerkt aan de opstelling van rapporten voor DNB. Kern van de meeste klachtonderdelen gaat over de hoedanigheid en de rol van verweerster bij de totstandkoming van de rapporten en de status daarvan. Niet gebleken dat verweerster in het kader van haar werkzaamheden in opdracht van EY tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ook bij de andere klachtonderdelen is niet gebleken van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van verweerster. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:250 Raad van Discipline Amsterdam 20-738/A/A

  Beslissing. Benoeming rapporteur conform verzoek deken ex artikel 60c Advocatenwet.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:251 Raad van Discipline Amsterdam 20-422/A/A 20-423/A/A

  Verzetbeslissing. Geen aanleiding om aan de juistheid van de voorzittersbeslissing te twijfelen. Klaagster heeft haar klacht te laat, na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 46g lid 1 aanhef en onder a Advocatenwet, bij de deken ingediend. Termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Verzetgronden slagen niet. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:252 Raad van Discipline Amsterdam 20-745/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat in alle onderdelen kennelijk ongegrond. Niet is gebleken dat verweerster moedwillig het dossier niet aan klager heeft verstrekt. Het valt verweerster verder niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij klager niet heeft geïnformeerd over de mogelijkheid de zitting te verzetten. Dat klager door toedoen van verweerster geen eerlijk proces heeft gehad is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:247 Raad van Discipline Amsterdam 20-570/A/A

  Gegronde klacht over eigen advocaat. Verweerder is over het aantal te declareren uren onvoldoende transparant geweest. Verder heeft hij door kort voor de hoorzitting klager wederom te vragen om in te stemmen met de voorgelegde declaratienota, terwijl klager daar zijn kritische kanttekeningen bij had geplaatst, onzorgvuldig gecommuniceerd. Klager heeft hierdoor niet in vrijheid kunnen beslissen. Waarschuwing en kostenveroordeling.