Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 129 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:234 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200128

  Met de raad is het hof van oordeel dat verweerder veel te lang heeft gewacht met het indienen van de toevoeging (klachtonderdeel a) en onbehoorlijk lang heeft gewacht met het toesturen van de gevraagde urenspecificatie die voor een verrekening nodig is waarmee de betaling aan klaagster onnodig is vertraagd (klachtonderdeel b). Anders dan verweerder betoogt, had klaagster, gelet op het voorgaande, goede redenen om zich over het verweerder verweten gedrag bij de deken te beklagen. De door verweerder geschetste gezondheidsproblemen, waarvan op de zitting bij het hof duidelijk is geworden dat verweerder hierdoor in mei 2015 vier weken uit de running was, vormen geen toereikend argument om zijn handelwijze in de periode maart 2014 tot maart 2018 ook maar in enige mate te kunnen rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de door verweerder aangevoerde onbekendheid met het behandelen van toevoegingszaken en de door hem genoemde problemen met zijn website waardoor hij geen kennis zou hebben genomen van e-mails van klaagster. Waar het gaat om de door de raad opgelegde maatregel ziet het hof aanleiding deze te wijzigen. Het hof acht daarom een schorsing in de uitoefening van de praktijk van zes weken waarvan vier voorwaardelijk op zijn plaats.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:256 Raad van Discipline Amsterdam 20-746/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij van klaagster deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een eigen belang van klager en deels kennelijk ongegrond. Met haar verzoek aan de gemeente om de (geheime) persoonsgegevens van klaagster op te geven heeft verweerster gehandeld conform het Procesreglement, en in het (gerechtvaardigde) belang van haar cliënt. Hiermee heeft verweerster geen enkele (gedrags-)regel geschonden.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:235 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190013

  Advocaat van de wederpartij. De raad heeft geoordeeld dat verweerster door gehoor te geven aan de wens van verweersters cliënt om niet in te stemmen met het schikkingsvoorstel van klager en om vonnis te vragen, niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De inhoud van het verweerschrift is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar en de stelling over vermeende mishandeling en in het geding brengen van een krantenknipsel in over een strafrechtelijk onderzoek evenmin. Het hof verenigt zich met het oordeel van de raad en voegt er nog aan toe dat naar het oordeel van het hof niet gebleken is dat verweerster bewust feiten heeft geponeerd waarvan zij de onjuistheid kende en evenmin dat verweerster zich jegens klager onnodig grievend heeft uitgelaten. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:257 Raad van Discipline Amsterdam 20-122/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:236 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200111

  Klacht ziet op het handelen van de advocaat van de wederpartij. Klagers verwijten verweerder dat hij in strijd met Gedragsregel 27 over het verloop van de schikkingsonderhandelingen inhoudelijke mededelingen heeft gedaan aan de rechter aan wiens oordeel de zaak is onderworpen. De raad heeft dit klachtonderdeel gegrond verklaard, met als motivering dat het doel van deze gedragsregel is dat partijen vrijelijk met elkaar moeten kunnen overleggen zonder dat de inhoud van dit overleg het oordeel van de rechter kan beïnvloeden. Het hof is het niet eens met het oordeel van de raad. Het hof is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat verweerder (net zo min als de andere betrokken advocaten) op enigerlei wijze heeft deelgenomen aan dit overleg. Alsdan betreft het geen tussen advocaten gevoerde schikkingsonderhandelingen waar Gedragsregel 27 op ziet. Het hof vernietigt het oordeel van de raad en verklaart de klacht ongegrond. Samenvatting  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:258 Raad van Discipline Amsterdam 20-121/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:259 Raad van Discipline Amsterdam 20-009/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:231 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200155

  Klacht tegen eigen advocaat. Verkorte bekrachtiging. Met de raad is het hof van oordeel dat onvoldoende is onderbouwd en ook niet is gebleken dat verweerder de zaak van klaagster niet serieus heeft genomen en/of het dossier niet heeft bestudeerd. Hetgeen in hoger beroep nog (aanvullend) naar voren is gebracht, leidt niet tot een ander oordeel. Het hof verwerpt de beroepsgronden van klaagster en zal de beoordeling van de raad bekrachtigen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:249 Raad van Discipline Amsterdam 20-140/A/A 20-142/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat die namens haar kantoor in opdracht van EY meewerkt aan de opstelling van rapporten voor DNB. Kern van de meeste klachtonderdelen gaat over de hoedanigheid en de rol van verweerster bij de totstandkoming van de rapporten en de status daarvan. Niet gebleken dat verweerster in het kader van haar werkzaamheden in opdracht van EY tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ook bij de andere klachtonderdelen is niet gebleken van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van verweerster. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:250 Raad van Discipline Amsterdam 20-738/A/A

  Beslissing. Benoeming rapporteur conform verzoek deken ex artikel 60c Advocatenwet.