Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 39 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:115 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200025

  Beklag tegen beslissing tot aanwijzing van advocaat (art. 13). Beklag is te laat ingediend, omdat die na de beklagtermijn van 6 weken is ontvangen: niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:116 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200040

  Beroep tegen voorzittersbeslissing van de raad. Hof verklaart zich onbevoegd.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:117 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190105H

  Herzieningsverzoek advocaat. Verzoekster heeft in het kader van artikel 1.2 Herzieningsprotocol geen feiten aangevoerd die voor de beslissing van het hof hebben plaatsgevonden en destijds niet bekend konden zijn bij verzoekster. Dat verzoekster het niet eens is met de feitenvaststelling door het hof doet daar niet aan af. Ook heeft verzoekster onvoldoende aangevoerd voor een geslaagd beroep op art. 1.2 sub b Herzieningsprotocol (geen eerlijk proces). Dat het hof gemotiveerd een bewijsaanbod van verzoekster heeft gepasseerd is onvoldoende voor de conclusie dat een fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden. Dat de tuchtrechters vooringenomen en ‘kritiekloos’ de zaak hebben behandeld is eveneens niet aannemelijk gemaakt. Verzoekster heeft geen zwaarwegende omstandigheden aangevoerd die de vrees rechtvaardigen dat mogelijk sprake is van partijdigheid. Voor zover verzoekster heeft aangevoerd dat zij geen eerlijk proces bij de raad heeft gehad, geldt dat zij daarvoor herziening bij de raad had kunnen vragen. Herzieningsverzoek niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:135 Raad van Discipline Amsterdam 20-093/A/NH

  Klacht over de advocaat van de wederpartij ongegrond. Dat de door verweerder overgelegde verklaringen vals zijn heeft de raad, mede gelet op het verweer van verweerder, niet kunnen vaststellen. Rest de vraag of verweerder om andere redenen had moeten afzien van het overleggen van de verklaringen. Hoewel het niet de-escalerend werkt waar dat wel passend en geboden was, heeft verweerder de grenzen van de hem toekomende vrijheid naar het oordeel van de raad niet overschreden door de verklaringen aan de rechtbank over te leggen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:136 Raad van Discipline Amsterdam 20-332/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Anders dan klager stelt heeft verweerder gedaan wat hij met klager overeen was gekomen. Dat verweerder heeft toegezegd een tuchtprocedure tegen de deskundige te voeren is niet gebleken. Verder geen sprake van excessief declareren.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:137 Raad van Discipline Amsterdam 20-316/A/A 20-317/A/A

  Klachten over de advocaten van de wederpartij kennelijk ongegrond. Hoewel aan klager kan worden toegegeven dat het taalgebruik in de door verweerders namens hun cliënte in het geding gebrachte e-mail gebrekkig is, is dit enkele feit onvoldoende voor de conclusie dat verweerders aan de echtheid van de e-mail hadden moeten twijfelen. Verweerster heeft de e-mail bovendien, toen zij erachter kwam dat de e-mail door de vrouw gefabriceerd was, ingetrokken zodat klager hiervan geen schade heeft ondervonden. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:138 Raad van Discipline Amsterdam 20-333/A/NH

  Klacht over verweerder in zijn hoedanigheid van deken kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder partijdig is geweest in zijn onderzoek naar de door klager over een advocaat ingediende tuchtklacht.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:41 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-359/DB/OB

  Voorzittersbeslissing. Van het feit dat verweerster de overeenkomst ondanks haar eerdere toezegging niet aan klagers advocaat heeft toegestuurd kan haar geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt, nu verweerster onweersproken heeft gesteld dat zij de overeenkomst niet van haar cliënte heeft ontvangen omdat haar cliënte de overeenkomst kwijt was. Niet tuchtrechtelijke verwijtbaar gehandeld door klager bij het uitblijven van betaling indiening van een faillissementsverzoek in het vooruitzicht te stellen. Dit was, anders dan klager stelt, in de gegeven omstandigheden geen ongeoorloofd pressiemiddel. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:133 Raad van Discipline Amsterdam 20-300/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Niet gebleken dat verweerder in zijn gedingstuk van 14 september 2019 de rechtbank onjuiste informatie heeft verstrekt. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:127 Raad van Discipline Amsterdam 20-208/A/A

  Ongegronde klacht over de eigen advocaat. Klaagster heeft onvoldoende onderbouwd dat verweerder haar belangen niet goed heeft behartigd.