Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 16941 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:219 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210174

  Bekrachtiging beslissing raad. Klacht van de wederpartij over verkeerde procedure, onjuistheden in processtukken en onnodig grievende handelingen en uitlatingen ongegrond. Verweerster heeft gehandeld binnen de vrijheid die haar als advocaat van de wederpartij toekomt.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:266 Raad van Discipline Amsterdam 21-673/A/A/D

  Dekenbezwaar. Uit het signaal van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, volgt dat verweerder zich in drie afzonderlijke gevallen niet aan de coronamaatregelen heeft willen houden en op een agressieve wijze heeft gereageerd toen hij daar door medewerkers van de rechtbank op werd aangesproken. De raad is van oordeel dat verweerder met zijn gedrag de grenzen van het betamelijke heeft overschreden. De raad is verder van oordeel dat van een advocaat die via de deken wordt geconfronteerd met signalen van twee rechtbanken mag worden verwacht dat hij die signalen serieus neemt en aan enige vorm van introspectie/zelfreflectie doet. Verweerder heeft daarvan geen blijk gegeven, ook niet op de zitting van de raad. Hoewel het voorstel van de deken om dit door middel van een coaching-traject te doen een goed voorstel is, is het aan verweerder zelf dat doel te bereiken. Het gaat de raad te ver om het afbreken van een door de deken aangeraden coaching-traject of het niet hervatten van een afgebroken coaching in de gegeven omstandigheden "an sich" tuchtrechtelijk verwijtbaar te vinden. Waarschuwing + proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:216 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-714/DH/DH

  Raadsbeslissing. Klacht over de eigen advocaat. Verweerder zou klager (een kwetsbare cliënt) ter zitting bijstaan, maar is niet ter zitting verschenen. Hoewel het om een menselijke fout lijkt te gaan, geldt ook dat dit niet had mogen gebeuren. Waarschuwing. Overige klachtonderdelen – over het niet bezoeken van klager en het niet verstrekken van stukken aan de rechtbank – ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:217 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-677/DH/DH

  Raadsbeslissing. Klacht over de eigen advocaat. Verweerder is tekortgeschoten in zijn communicatie met klaagster, onder meer door ongepaste uitlatingen te doen. Ook was zijn informatieverstrekking aan klaagster onder de maat en heeft hij onvoldoende meegewerkt aan de overname van de toevoeging. Berisping. Overige klachtonderdelen – over niet versturen aansprakelijkstelling en declareren toevoeging – ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:215 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-527/DH/RO

  Raadsbeslissing. Klacht over de eigen advocaat gegrond. Verweerster heeft klager in het ongewisse gelaten over de stand van zaken in de kwesties die zij voor hem behandelde. Ook heeft zij hem onvoldoende geïnformeerd over de sluiting van haar praktijk en de (verstrekkende) gevolgen daarvan voor klager. Gelet op enerzijds de ernst van de gedragen en anderzijds verweersters persoonlijke omstandigheden, alsmede het feit dat zij reeds van het tableau geschrapt is, acht de raad de maatregel van berisping passend.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:260 Raad van Discipline Amsterdam 21-408/A/A

  Raadsbeslissing. Het staat vast dat verweerder geen kopie van zijn uitstelverzoek aan de gemachtigde van klaagster heeft gestuurd. Daarmee heeft verweerder niet alleen in strijd gehandeld met gedragsregel 21 lid 1, maar ook met de in artikel 46 Advocatenwet neergelegde betamelijkheidsnorm. De raad volstaat met gegrondbevinding van de klacht zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:261 Raad van Discipline Amsterdam 21-582/A/A 21-583/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaten van de wederpartij. Verweerders hebben conform het landelijk procesreglement gehandeld door producties op de dag van de zitting aan de rechtbank over te leggen. Het feit dat verweerders de producties voorafgaand aan de zitting niet aan de gemachtigde van klaagster hebben gestuurd of overhandigd, ook niet nadat de gemachtigde van klaagster daarom na de zitting had verzocht, getuigt niet van welwillendheid aan de zijde van verweerders, maar dit levert geen klachtwaardig handelen of nalaten op. Klacht in alle onderdelen in beide zaken ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:262 Raad van Discipline Amsterdam 21-498/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Verweerder is binnen de grenzen van zijn beleidsvrijheid als advocaat van zijn cliënten gebleven en heeft dus niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Opmerkingen in antwoordconclusie niet onnodig grievend. Gelegde beslagen zijn doelmatig en niet buitenproportioneel. Klacht in beide onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:263 Raad van Discipline Amsterdam 21-523/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over verweerder in hoedanigheid van faillissementscurator. Verweerder heeft met zijn handelen als curator het vertrouwen in de advocaat niet geschaad. Klagers en verweerder zijn slachtoffer geworden van oplichting door een derde. Door zonder toestemming van de curator af te reizen naar het buitenland heeft klaagster bijgedragen aan de ontstane situatie. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:257 Raad van Discipline Amsterdam 21-818/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk omdat het om privégedragingen van verweerder gaat dan wel omdat klaagster een onvoldoende eigen, rechtstreeks belang heeft.