Zoekresultaten 1-10 van de 207 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:133 Hof van Discipline 's Gravenhage 210354D

  Dekenbezwaar, ambtshalve voortgezet om redenen van algemeen belang. De deken heeft bezwaar tegen het door verweerder toepassen van een boetebeding. Het hof is van oordeel dat de afspraak over het boetebeding onduidelijk is. Verweerder heeft dus niet voldaan aan de eis dat hij (voldoende) duidelijk was over de financiële afspraken en is daarmee tekortgeschoten in zijn informatieplicht aan de betreffende cliënt over de financiële consequenties bij het tussentijds beëindigen van de zaak. Behalve op de zorgvuldigheid van de door verweerder gemaakte afspraken, ziet de klacht op de meer fundamentele vraag of het boetebeding in tuchtrechtelijke zin toelaatbaar is. Het hof overweegt hiertoe dat ook als het boetebeding voldoende duidelijk in de opdrachtbevestiging zou zijn opgenomen, een dergelijk beding in tuchtrechtelijke zin niet geoorloofd is. Het hof sluit zich aan bij de overwegingen van de raad. Maatregel: waarschuwing. 

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:129 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-361/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in alle onderdelen kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond. Onvoldoende aangetoond door klager.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:134 Hof van Discipline 's Gravenhage 210350

  Artikel 13 beklag. Klager vindt dat hij de vrijheid moet hebben om bij de deken van zijn keuze een aanwijzingsverzoek in te dienen. Wat er van de stellingen van klager ook zij, de uitleg die hij voorstaat vindt geen steun in de wet. Het hof is met de deken van oordeel dat de deken niet bevoegd is om een advocaat aan te wijzen voor een procedure in een ander arrondissement dan waar hij deken is. De zaak waarvoor klager bijstand nodig heeft dient bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Dit betekent dat de deken Midden-Nederland dus niet bevoegd is. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:130 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-362/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat die alleen geregistreerd stond als advocaat van de wederpartij. Niet gebleken van feitelijke werkzaamheden of optreden tegen klager. Geen voldoende rechtstreeks belang, daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:135 Hof van Discipline 's Gravenhage 210351

  Klacht over advocaat wederpartij. Klagers zijn schuldeiser van de cliënt van verweerder. Vanwege een groot risico op faillissement van de cliënt heeft verweerder zowel klagers als de cliënt geadviseerd voor zover de belangen parallel liepen (het voorkomen van een faillissement). De verwijten zien op de communicatie naar beide partijen, het optreden naar buiten, het opstellen van een sleutelovereenkomst en het declareren bij klagers voor werkzaamheden. Verweerder heeft in zijn optreden de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid en integriteit ernstig geschonden. Het hof bekrachtigt het oordeel van de raad, op een enkel klachtonderdeel en de maatregel na. Verweerder heeft inzicht getoond in de ernst van zijn handelen een blanco TV. Het hof vernietigt daarom het onvoorwaardelijke deel van de schorsing. 6 weken voorwaardelijk. 

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:131 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-079/DH/RO

  Raadsbeslissing. Verweerster heeft herhaalde verzoeken van de advocaat van klager om geïnformeerd te worden over de status van de aangekondigde aangifte tegen klager genegeerd. Onbehoorlijk dat zij niet heeft gereageerd. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:136 Hof van Discipline 's Gravenhage 210306D

  Dekenbezwaar. De raad heeft het dekenbezwaar deels gegrond verklaard. Ontvankelijkheid dekenbezwaar. Gedragingen van verweerder hebben zich niet louter in de privésfeer afgespeeld althans zijn zodanig met diens hoedanigheid van advocaat verweven dat vol getoetst moet worden aan artikel 46 Advocatenwet. Vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aard van het beroep van advocaat brengt met zich dat hun optreden in het openbaar discreet, eerlijk en waardig dient te zijn. De door een advocaat gebruikte bewoordingen vinden hun begrenzing in de betamelijkheid. Verweerder heeft de waardigheid en integriteit van de beroepsgroep in het geding gebracht. Verweerder heeft in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt. Het hof verwerpt het beroep tegen het oordeel van de raad. Bekrachtiging. Voorwaardelijke schorsing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:132 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-078/DH/RO

  Raadsbeslissing. Verweerster heeft te snel naar een te zwaar middel gegrepen door in reactie op de dreiging van klager met het indienen van een tuchtklacht tegen haar cliënt, aan te kondigen aangifte tegen klager te doen. Daarmee heeft zij de onderlinge verhoudingen onnodig op scherp gezet. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:133 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-077/DH/RO

  Raadsbeslissing. Verweerder heeft in reactie op de dreiging van een tuchtklacht tegen hem, met zijn advocaat ervoor gekozen een zwaar middel in te zetten door aan te kondigen dat hij aangifte jegens klager zou doen. Niet proportioneel. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:127 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-729/DH/DH

  Verzet deels gegrond, omdat de voorzitter een verkeerde maatstaf heeft gebruikt. Klacht alsnog ongegrond. Verzet voor het overige ongegrond.