Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 497 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:321 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-769/AL/MN

  Verzetbeslissing. De raad van discipline verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:322 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-775/AL/MN

  Verzetbeslissing. De raad van discipline verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORSHE:2022:23 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2022/3

  Klachten over (door)levering van scheepscasco’s, die daarna niet worden afgebouwd. Bank weigert uitbetaling van nakomingsgaranties (Performance Bonds) aan klaagster omdat de notaris een deel van de betalingstermijn aan een derde heeft uitbetaald, terwijl in de garanties is bepaald dat deze termijn volledig moet worden overgemaakt naar de rekening van verkoper bij de bank. Dat de notaris geen kennis heeft genomen van de inhoud van die garanties acht de kamer in de gegeven omstandigheden in strijd met zijn zwaarwegende zorgplicht ten opzichte van klaagster, die aanzienlijke bedragen aan hem had toevertrouwd. Het verweer van de notaris dat hij niet gehouden was de garanties inhoudelijk te controleren omdat hij ten behoeve van deze twee professionele partijen enkel als “instrumenterend” notaris optrad tegen een beperkt honorarium wordt verworpen, waarbij wordt aangetekend dat de (geringe) hoogte van het bedongen honorarium geen rechtvaardiging kan vormen voor het niet voldoen aan de notariële (zorg)plicht(en). Gegrond. Klachten over onvoldoende onderzoek naar aankomsttitels en teboekstelling van casco niet-ontvankelijk wegens overschrijding klachttermijn. Klacht over niet tijdige doorhaling van hypotheekrecht van onvoldoende gewicht. Klacht over wijze waarop de notaris heeft gereageerd op de klachten en de aansprakelijkstelling ongegrond. Afwijzing van verzoek tot gelasten van vooronderzoek ex 99a Wna. Waarschuwing en proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:98 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-243/DB/OB

  Advocaat van de wederpartij. Advocaat heeft het standpunt van zijn cliënt verwoord en daarbij het belang van de wederpartij niet nodeloos geschaad. De voor advocaten geldende gedragsregels verplichten een advocaat om niet tegen de wens van zijn cliënt medewerking te (blijven) verlenen aan een mediationtrajecten. Verweerder heeft gehandeld conform de wens van zijn cliënt. Niet valt in te zien welk verwijt hem daarvan valt te maken. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:31 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven E2021/3289

  Grote hoeveelheid klachten tegen huisarts gedeeltelijk niet-ontvankelijk wegens verjaring en voor het overige ongegrond. Het medisch dossier is zorgvuldig bijgehouden, de informatie daarin is relevant en naar het oordeel van het college niet onjuist. De huisarts heeft geen psychiatrische diagnose gesteld, maar met een omschrijving van de klachten van klaagster getracht de juiste hulpverlening voor haar te krijgen. Ook in de overige zorg voor klaagster en haar overleden dochter is hij niet tekort geschoten.

 • ECLI:NL:TNORSHE:2022:24 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2021/78

  Klager verwijt de oud-notaris dat hij heeft nagelaten om klager voorafgaande aan het passeren van de akte van levering te informeren over het ten behoeve van klager op de woning rustende voorkeursrecht.De kamer is van oordeel dat de klacht te laat is ingediend en daarom niet-ontvankelijk is. De kamer komt daarmee niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van het door klager aan het adres van de oud-notaris gemaakte verwijt.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:128 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1152

  Klacht tegen neuroloog. Klaagster heeft in 2013 een onjuiste MRI-uitslag gekregen waardoor zij pas in 2020 bekend is geworden met het feit dat zij een tumor in haar hoofd had. Zij heeft in verband met de behandeling door verweerder meerdere klachten tegen hem geformuleerd en het Regionaal Tuchtcollege heeft de klachten die betrekking hebben op het doorgeven van de onjuiste uitslag gegrond verklaard en aan verweerder de maatregel van waarschuwing opgelegd.Het beroep van klaagster betreft drie in eerste aanleg ongegrond verklaarde klachtonderdelen, waaronder de klacht dat verweerder onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld door een nieuw medicijn voor te schrijven terwijl er daarvoor in het geval van klaagster een contra-indicatie bestond. Het Centraal Tuchtcollege verklaart dit deel van het beroep gegrond en verwerpt het beroep voor het overige. De maatregel van waarschuwing blijft gehandhaafd.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:125 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2020.270

  Klacht tegen plastisch chirurg. De plastisch chirurg heeft in 2013 bij klaagster een liposuctie uitgevoerd. Klaagster verwijt hem onder meer dat hij bepaalde foto’s van vóór de operatie doelbewust digitaal heeft bewerkt, zodat het lijkt alsof hij beschikte over foto’s van het eindresultaat van de operatie. Volgens klaagster deed de plastisch chirurg dit, omdat hij het slechte resultaat van de operatie en de verminkingen aan haar lichaam wilde verdoezelen. Er zijn in de kliniek van de plastisch chirurg nooit foto’s van het werkelijke eindresultaat van de operatie gemaakt, aldus klaagster. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart dit klachtonderdeel ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege verklaart het beroep van klaagster tegen het oordeel over dit klachtonderdeel ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:126 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1041

  Klacht tegen huisarts. Klager meldt zich op de huisartsenpost in verband met oogklachten, en is daar gezien door de beklaagde huisarts. De klacht van klager houdt in dat de huisarts 1) niet met de vereiste spoedeisendheid heeft gehandeld en heeft nagelaten klager met spoed door te verwijzen naar een oogarts, 2) niet naar behoren onderzoek heeft verricht aan het oog en 3) ten onrechte heeft gesteld dat klager zich onbeschoft en intimiderend heeft gedragen en LSD had gebruikt. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege kan zich in de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege vinden en verwerpt het door klager ingestelde beroep.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:127 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2021/1151

  Klacht tegen verzekeringsarts. Klaagster is als arts werkzaam bij een arbo-organisatie en heeft daar een cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. Klaagster heeft in verband met een aanvraag van een WIA-uitkering bij het UWV verklaard dat herstel van functioneren voor betaalde arbeid door haar cliënt haar vrijwel uitgesloten lijkt. De aanvraag is vervolgens door het UWV afgewezen en klaagster heeft tegen zes bij de beoordeling van de aanvraag betrokken verzekeringsartsen van het UWV een klacht ingediend. Het Regionaal Tuchtcollege heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klaagster.