Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 35207 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:123 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200296

  Klacht over eigen advocaat. Verweerder zou klaagster niet correct hebben geïnformeerd over haar zaak en telefonisch niet bereikbaar zijn geweest. Ook zou verweerder ten onrechte zijn retentierecht hebben ingeroepen n.a.v. klaagsters verzoek om afgifte van haar dossier en zou hij ten onrechte geen toevoeging aangevraagd hebben. Naar het oordeel van het hof is de raad, zoals verweerder terecht heeft aangevoerd, in zijn oordeel over klachtonderdeel b) ten onrechte voorbij gegaan aan verweerders beroep op retentierecht. Onvoldoende is gebleken dat verweerder niet de vereiste behoedzaamheid in acht heeft genomen. Verweerder heeft in dit verband geen onredelijke voorwaarden gesteld aan zijn medewerking bij de overdracht van het dossier. Vaststaat bovendien dat ter zake geen verzoek is gedaan door een opvolgend advocaat. Uit het voorgaande volgt dat de raad buiten de grondslag van dit klachtonderdeel is getreden en ten onrechte anders heeft uitgelegd, door de klacht toe te spitsen op de communicatie tussen klaagster en verweerder en de door verweerder gebruikte bewoordingen. Verweerders beroepsgrond slaagt. Gedeeltelijke vernietiging.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:124 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210037

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder zou klagers zaak niet naar behoren en onvoldoende voortvarend hebben behandeld. Verweerder zou klager hebben tegengewerkt en aan de kant van de verhuurder hebben gestaan. Verweerder zou de zaak niet eerlijk hebben behandeld en klager hebben gediscrimineerd. Het hof oordeelt dat verweerder onvoldoende regie heeft gevoerd in de verdere behandeling van de zaak. Uit klagers e e-mail had verweerder kunnen afleiden dat klager bang was de zaak te verliezen. Het verweer van verweerder dat hij klager bijstond op basis van een toevoeging en dat hij om die reden beperkt zou zijn in zijn mogelijkheden en niet alle e-mails uitvoerig kon beantwoorden, verwerpt het hof. Uit het oogpunt van belangenbehartiging had van verweerder een pro-actievere houding mogen worden verwacht. Dat verweerder klager bijstond op grond van toevoeging mag daarbij geen verschil uitmaken. Wat het door klager zelf uitgevoerde geluidsonderzoek betreft staat vast dat verweerder de resultaten van dat onderzoek wel, zij het rijkelijk laat, op verzoek van klager alsnog in het geding heeft gebracht. Het hof constateert dat verweerder onvoldoende aan klager heeft gecommuniceerd wat zijn beweegredenen zijn geweest om de eis niet te vermeerderen met de kosten van het KGI-rapport. Daarvan valt verweerder een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Beroep gedeeltelijk gegrond. Gedeeltelijke vernietiging. Oplegging waarschuwing. Proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:50 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/686275 / DW RK 20/323 MdV/SM

    Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich erover dat het exploot geen briefhoofd en daarom niet echt of officieel herkenbaar is. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:140 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-145

  Voorzittersbeslissing. Klacht over verweerder in zijn hoedanigheid van curator in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:39 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/687159 / DW RK 20/367

    De gerechtsdeurwaarder heeft niet tijdig op e-mailberichten van de gemachtigde van klaagster gereageerd en de gemachtigde van klaagster ook niet medegedeeld dat de e-mails ter beantwoording aan de opdrachtgever waren doorgezonden. Klacht gegrond, maatregen van berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:141 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-160

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat in alle onderdelen is kennelijk ongegrond verklaard"

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:40 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/685280 / DW RK 20/288

    Beslissing op verzet. Klager betwist de vordering. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:142 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-181

  Voorzittersbeslissing. Klacht niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop. Als de klacht wel tijdig zou zijn ingediend, zou de klacht kennelijk niet-ontvankelijk zijn vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2021:103 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/2584-2020-182b

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een kaakchirurg. De kaakchirurg heeft juist gehandeld door klager een antibioticum voor te schrijven toen klager de kaakchirurg consulteerde met een uitbreidende ontsteking. Ook heeft de kaakchirurg een passend vangnetadvies gegeven. Klacht ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:136 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-031

  Voorzittersbeslissing. In een geschil over een nalatenschap en verkoop van woning daaruit is de voorzitter niet gebleken dat verweerster in de omstandigheden van het geval met haar e-mail en bijlage ongeoorloofde druk heeft uitgeoefend op klager om snel te tekenen. Gezien de correspondentie is de voorzitter ook niet gebleken dat klager daardoor overvallen was. Kennelijk ongegrond.