Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 34997 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:140 Raad van Discipline Amsterdam 21-305/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de deken in verband met het onderzoek van de deken naar een klacht tegen een andere advocaat kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:73 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2224-2020/279

  Klaagster heeft tijdens haar opname in een kliniek wegens een conversiestoornis een onveilige sfeer ervaren. Zij verwijt verweerster, GZ-psychologe, onder meer onprofessioneel handelen (er is volgens haar geen rekening gehouden met haar stoornis), onzorgvuldigheid, schending beroepsgeheim en een onterecht gedwongen ontslag. Verweerster bestrijdt de klachtonderdelen.    Deels gegrond, waarschuwing

 • ECLI:NL:TNORARL:2020:51 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/369184 KL RK 20-51

  De kamer stelt vast dat de notaris de akte aanvaarding en overdracht executele heeft gepasseerd terwijl zij op de hoogte was van de beslissing van de kantonrechter tot schorsing van de executeur. De kamer is van oordeel dat de aard en strekking van de schorsingsbeslissing voor de notaris duidelijk geweest moeten zijn. De in verweer aangevoerde omstandigheden nemen immers niet weg dat de notaris uit de schorsingsbeslissing had moeten begrijpen dat het passeren van de akte aanvaarding en overdracht executele zou (kunnen) leiden tot strijd met het recht of de openbare orde als bedoeld in artikel 21 lid 2 Wna. Daarbij komt dat niet aannemelijk is geworden dat ten tijde van de akte aanvaarding en overdracht executele sprake was van een (acute) noodzaak tot beheer van de nalatenschap of van gegronde vrees dat de nalatenschap langere tijd onbeheerd zou blijven. De notaris had partijen kunnen adviseren de uitkomst van de ontslagprocedure bij de kantonrechter af te wachten, alvorens al dan niet de akte te passeren. De notaris heeft voor een dergelijk advies kennelijk geen aanleiding gezien of in ieder geval niet toegelicht welke afweging zij in dit verband gemaakt heeft. De kamer is daarom van oordeel dat het tuchtrechtelijk verwijt dat klaagster de notaris hier maakt, terecht is en de klacht dus gegrond is.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2021:88 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/2586-2020-189a

  Ongegronde klacht tegen een arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) neurologie. De ANIOS heeft bij klaagster een lumbaalpunctie verricht. De indicatie tot een lumbaalpunctie was naar het oordeel van het college gegrond. Het niet verrichten van een punctie had het risico gegeven op een gemiste diagnose. Ten tijde van de punctie was de ANIOS bevoegd en bekwaam deze te verrichten. Het protocol is hier niet leidend, omdat deze is opgesteld voor verpleegkundig personeel. Waar het protocol spreekt van de neuroloog, moet ook diens bekwame arts-assistent worden gelezen. Er is voldoende sprake van informed consent, nu klaagster heeft erkend dat zij is ingelicht over de behandeling en toestemming heeft gegeven voor de punctie. Post-punctionele klachten van de duur en omvang zoals bij klaagster het geval is, zijn zo uitzonderlijk dat een patiënt hierover niet ingelicht behoeft te worden. De ANIOS is door het niveau van de verrichte lumbaalpunctie niet te noteren niet in haar zorgplicht te kort geschoten. Klacht ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:118 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-027/DB/LI

  Advocaat heeft welbewust rechtstreeks contact opgenomen met de wederpartij, niet alleen in de wetenschap dat deze door een advocaat werd bijgestaan, maar ook in de wetenschap dat het standpunt van de wederpartij over de uitvoering van het vonnis anders was dan door zijn cliënte werd gewenst. De norm ex gedragsregel 25 geldt ook indien een advocaat door de wederpartij wordt benaderd. Aan advocaat zijn eerder tuchtrechtelijke maatregelen voor vergelijkbaar handelen opgelegd. Klacht gegrond, berisping, proceskostenveroordeling

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:134 Raad van Discipline Amsterdam 20-1022/A/A

  Gegronde klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft namens klaagsters een dagvaarding laten uitbrengen, waarin de vorderingen niet of nauwelijks zijn gesubstantieerd. Niet is gebleken dat verweerder dit met klaagsters had afgesproken. Verweerder heeft er evenmin voor gekozen de vorderingen bij akte steviger te onderbouwen en ook op de zitting heeft hij dit nagelaten. De raad is dan ook van oordeel dat de dienstverlening van verweerder niet geheel aan de maat is geweest. De klacht is dan ook gegrond. In de specifieke omstandigheden ziet de raad af van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:74 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2222-2020/278

  Klaagster heeft tijdens haar opname in een kliniek wegens een conversiestoornis een onveilige sfeer ervaren. Zij verwijt verweerster, GZ-psychologe, onder meer onprofessioneel handelen (er is volgens haar geen rekening gehouden met haar stoornis), onzorgvuldigheid, schending beroepsgeheim en een onterecht gedwongen ontslag. Verweerster bestrijdt de klachtonderdelen   Deels gegrond, berisping  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:119 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-102/DB/LI

  Niet gebleken dat de advocaat de belangen van klager onvoldoende heeft behartigd. Tijdens de zitting in raadkamer heeft de advocaat voor klager gepleit, waarna hij is vrijgelaten.  Voorts heeft de advocaat vlak voor een zitting desgevraagd waargenomen voor een andere advocaat  en de pleitaantekeningen van die advocaat voorgedragen. Klager was bij de zitting van de politierechter niet aanwezig, zodat de klacht op die zitting geen betrekking kan hebben. Advocaat heeft klager per email aan het bij haar bekende emailadres geïnformeerd over het verloop van die zitting, de uitspraak en de beroepstermijn. Klager heeft hoger beroep ingesteld. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:135 Raad van Discipline Amsterdam 21-120/A/A

  Ongegronde klacht over de eigen advocaat. Niet is gebleken dat verweerder de belangen van klager op de zitting onvoldoende heeft behartigd. Ook de overige gemaakte verwijten aan bet adres van verweerder zijn ongegrond.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:27 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/379874 / KL RK 20 - 137

    De oud-notaris heeft, ondanks daartoe expliciet in de gelegenheid te zijn gesteld,  geen inzicht heeft gegeven in de gang van zaken rondom het opstellen en passeren van het testament  en de wijze waarop de oud-notaris zich, bezien ook in het licht van de indicatoren van het Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid, een oordeel heeft gevormd over de wilsbekwaamheid van erflater. De enkele omstandigheid dat de oud-notaris - zonder nadere feitelijke onderbouwing - stelt dat een andere notaris erflater op een later moment ook nog wilsbekwaam heeft geacht, zegt immers niets over de zorgvuldigheid waarmee de oud-notaris de wilsbekwaamheid van erflater heeft vastgesteld en het is nu juist op dat punt dat de oud-notaris hier gevraagd is verantwoording af te leggen. De oud-notaris is daar naar het oordeel van de kamer niet in geslaagd en dit valt hem tuchtrechtelijk te verwijten. De klacht wordt daarom gegrond verklaard.