Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 34851 resultaten

 • ECLI:NL:TNORSHE:2021:15 Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch SHE/2020/61

  Klagers zijn de BV en haar directeur. Vast staat dat aan de notaris de opdracht is gegeven om de levering te verzorgen van het perceel grond met de daarop te bouwen recreatiewoning door de VOF aan de BV. Voor zover de notaris wordt verweten dat hij bij het verrichten van het op grond van artikel 3 Wwft verplichte cliëntenonderzoek te ver is gegaan, wordt de klacht ongegrond verklaard. De notaris heeft in de gegeven omstandigheden (negatieve berichtgeving op sociale media over de directeur en het destijds net geëindigde faillissement van de directeur) terecht nadere informatie opgevraagd bij klagers. De klacht wordt gegrond verklaard voor zover die betrekking heeft op de communicatie ten aanzien van de door de notaris opgevraagde nadere informatie en de door hem gewekte schijn van partijdigheid. De notaris - die als projectnotaris door de VOF is ingeschakeld - heeft bij klagers de indruk gewekt op een partijdige wijze betrokken te zijn bij de levering van het perceel grond en de notaris heeft zich onvoldoende ingespannen zijn rol als poortwachter aan klagers kenbaar te maken. Dit is de notaris tuchtrechtelijk aan te rekenen. Aan de notaris wordt de maatregel van berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:59 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/0021

  Klacht tegen verloskundige. Bij het eerste consult heeft de verloskundige een echo gemaakt en het beeld dat zij zag paste niet bij de anamnestische duur van de zwangerschap. De verloskundige heeft dit aan klaagster verteld, haar zorgen geuit over de zwangerschap en haar verwezen voor verder onderzoek. De zwangerschap bleek toch intact en klaagster is bevallen van een gezonde dochter. Klaagster verwijt de verloskundige dat zij haar respectloos heeft behandeld door na het onderzoek tegen haar te zeggen: “reken er maar niet op dat het wat wordt, het wordt eerder een miskraam.”  Beklaagde stelt zich op het standpunt dat het haar taak is om klaagster duidelijk en volledig te informeren. Zij meent dat op een zorgvuldige wijze te hebben gedaan. Het college acht het juist dat de verloskundige, gelet op haar bevindingen, haar twijfels heeft geuit. Dat zij dat op respectloze wijze heeft gedaan, heeft het college niet kunnen vaststellen. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:116 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-218/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege ontbreken machtiging en omdat aan klager geen klachtrecht toekomt. Voor het overige kennelijk ongegrond vanwege onvoldoende onderbouwing.  

 • ECLI:NL:TACAKN:2021:38 Accountantskamer Zwolle 21/59 Wtra AK

  Klacht tegen een accountant die een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening van een pensioenfonds heeft gegeven. De Accountantskamer stelt vast dat het pensioenfonds de waarderingsmethode van de technische voorzieningen in de jaarrekening 2019 heeft gekozen, rekening houdend met het bepaalde in de Pensioenwet, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en de RJ. Daarom bestond voor betrokkene geen grond om zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2019 te onthouden. De klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:39 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2064

  Klacht tegen oogarts. Verweerder wordt verweten dat hij: 1.         niet heeft gehandeld in overeenstemming met de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit de behandelrelatie met klaagster (namelijk onvoldoende rekening heeft gehouden met het trauma uit 1984, onvoldoende preoperatief onderzoek heeft verricht: geen Confoscan, geen orthoptisch onderzoek, geen lichtgevoeligheidsonderzoek, geen onderzoek naar fotofobie en ook geen sprake was van informed-consent); 2.         in zijn verwijsbrief aan de oogarts naar wie hij klaagster heeft doorverwezen, melding heeft gedaan van een aansprakelijkstelling; 3.         in die verwijsbrief heeft aangegeven dat klaagster depressief is geraakt; 4.         zich niet aan de afspraak heeft gehouden om eerst onderzoek te doen naar de experts op het gebied van explantatie en een risicoanalyse te maken, de uitkomsten ervan met klaagster te bespreken alvorens actie naar een andere arts te ondernemen, terwijl die verwijsbrief zonder medeweten van klaagster verstuurd is. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht deels gegrond, zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:19 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/378778/KL RK 20-128

  Klacht met betrekking tot de rol van de kandidaat-notaris die als partijnotaris bij de afwikkeling van de nalatenschap van de moeder van klager betrokken was. De kamer heeft de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:105 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-888/DB/OB

  Verzet. Ter zitting hebben klaagster en verweerster een regeling getroffen. Klaagster heeft in dat verband het verzet ingetrokken. Van de zitting is een verkort proces-verbaal opgemaakt. De raad van discipline verstaat dat op het verzet niet hoeft te worden beslist.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:99 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-604/DB/LI

  Ne bis in idem. Hoewel de klachten van verweerster niet in precies dezelfde bewoordingen als in de eerdere klachtprocedure zijn geformuleerd en de klachten van enkele andere voorbeelden zijn voorzien, betekent dit niet dat er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die klager bij de formulering van de eerdere klachten niet bekend waren en hem evenmin bekend konden zijn. Van een behoorlijk handelend advocaat mag in beginsel worden verwacht dat hij op verzoek van zijn  cliënt overgaat tot afgifte van de dossiers. Advocaat heeft niet onderbouwd waarom afgifte van de stukken is geweigerd, noch navraag gedaan welke stukken klager miste. Advocaat heeft geen opdrachtbevestigingen, noch een schriftelijke bevestiging van de inschatting van de risico’s en de mogelijke kosten aan klager toegezonden. Klacht ged niet-ontvankelijk, ged. gegrond, waarschuwing, proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:106 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-618/DB/OB

  Advocaat heeft zich door de stelling “dat sprake is van fraude en valsheid in geschrifte, behoeft geen verdere toelichting” nodeloos grievend over de wederpartij uitgelaten. De advocaat had zich kunnen beperken tot minder zware termen en kunnen volstaan met betwisting van de juistheid van de overgelegde verklaring en de daaruit voortvloeiende schadepost op grond daarvan kunnen afwijzen. Voor het overige niet gebleken dat klager in zijn belangen is geschaad. Klacht (gedeeltelijk) gegrond, waarschuwing

 • ECLI:NL:TNORARL:2021:20 Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden C/05/378062 KL RK 20-118

  Klagers verwijten de notaris dat hij niet heeft gereageerd op de verzoeken van klager sub 1 om contact op te nemen en hen van het afgesproken advies te voorzien ten aanzien van de conceptakte van verdeling. Hierdoor heeft de afwikkeling van de nalatenschap van moeder vertraging opgelopen. De notaris heeft de klacht erkend en de kamer heeft de klacht daarom gegrond verklaard. \   Op de gegrondverklaring van een klacht volgt in beginsel een tuchtrechtelijke maatregel. Vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval zal de kamer aan de notaris geen maatregel opleggen. De kamer licht dit als volgt toe. Uit hetgeen de notaris ter zitting heeft verklaard, is de kamer gebleken dat het om een incident gaat waarbij de notaris de uitzonderlijke samenloop van omstandigheden heeft toegelicht. Bij de kamer zijn geen zorgen gerezen over de structurele praktijkvoering van de notaris. Verder heeft de notaris zowel in zijn verweerschrift als ter zitting zijn excuses aangeboden voor zijn gebrek aan reactie op de verzoeken van klager sub 1. De notaris heeft blijk gegeven de verwijtbaarheid van zijn handelen in te zien en hij heeft verbetermaatregelen genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Bovendien heeft de notaris de declaratie voor zijn werkzaamheden, die enkele duizenden euro’s bedroeg, niet aan klagers verstuurd. Tot slot heeft de kamer meegewogen dat aan de notaris niet eerder een tuchtmaatregel is opgelegd.