Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 42 resultaten

 • ECLI:NL:TGZCTG:2022:6 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2020.189

  C2020.189 Klacht tegen een arts. Klager is op enig moment met onmiddellijke ingang buiten functie gesteld. Drie maanden later is hem eervol ontslag verleend. Klager is in deze periode tweemaal bij de arts, werkzaam bij een arbodienst, op consult geweest. De arts heeft over de consulten gerapporteerd. Volgens klager is de door de arts gestelde diagnose een doorslaggevend negatief punt geweest in zijn ontslagprocedure. Klager klaagt over de wijze van rapporteren en het feit dat verweerder tijdens het afnemen van de anamnese gebruik maakte van een tekstverwerker, waardoor prangende zaken niet aan de orde zijn gekomen. Het Regionaal Tuchtcollege acht de klachten kennelijk niet-ontvankelijk op grond van strijd met het Ne-bis-in-Idem beginsel. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager tegen deze beslissing.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2022:10 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/2057

  Deels gegronde klacht tegen een tandarts. Verweerder heeft hij bij klaagster implantaten en kunstbot geplaatst. De kern van de klacht is dat verweerder dit heeft gedaan in ontstoken bot en daarvoor naderhand geen verantwoordelijkheid heeft genomen. Het college komt tot de conclusie dat de klacht voor wat betreft het inbrengen van de implantaten en het kunstbot gegrond is en voor het overige ongegrond. Het inbrengen van implantaten en kunstbot in een ontstoken kaak, waarvan bij klaagster sprake was, voldoet niet aan de voor een tandarts-implantoloog geldende beroepsnormen. Het is niet voldoende om een dergelijke ontsteking te curetteren. Het college is met verweerder van oordeel dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt van de ontsteking in de bovenkaak van klaagster. Klacht deels gegrond verklaard, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2022:11 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/3158

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een tandarts. Volgens klaagster is er door de gebitsreiniging door de tandarts schade aan haar gebit ontstaan, waaronder breuken en slijtage tussen haar tanden, blootliggende tandhalzen en teruggetrokken tandvlees. De tandarts heeft voor de gebitsreiniging een air-flow en ultrasoon apparaat gebruikt. Het college overweegt dat deze apparatuur ertoe kan hebben geleid dat klaagster de gebitsreiniging anders heeft ervaren dan zij gewend was, maar het komt het college onwaarschijnlijk voor dat deze behandeling heeft geleid tot de schade aan het gebit zoals klaagster stelt. Ook uit het tandheelkundig dossier volgt niet dat er zich tijdens de gebitsreiniging bijzonderheden hebben voorgedaan. Klaagster heeft ook niet verder onderbouwd welk handelen van de tandarts tot de gestelde schade heeft geleid. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2022:12 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/3159

  Kennelijk ongegronde klacht tegen een tandarts. Klager verwijt de tandarts onder meer dat zij nalatig heeft gehandeld doordat een vijl tijdens de wortelkanaalbehandeling is afgebroken. Dat dit is gebeurd, betekent niet dat de tandarts een fout heeft gemaakt. Er is hier sprake van een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis, waarvan binnen de beroepsgroep bekend is dat deze kan voorkomen tijdens een wortelkanaalbehandeling, ook als die zorgvuldig wordt uitgevoerd. Nu van bijkomende omstandigheden niet is gebleken, kan de tandarts van het optreden van deze complicatie – het afbreken van de vijl – geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. De tandarts heeft klager vervolgens uitgelegd dat hij kon worden doorverwezen om de vijl te laten verwijderen door een endodontoloog of om de hele kies te laten verwijderen door een kaakchirurg. De tandarts heeft klager daarna verwezen naar de endodontoloog, omdat die de vijl het beste zou kunnen verwijderen. Het college is van oordeel dat de tandarts met deze informatie aan klager volledig is geweest over het vervolgtraject en de herstelmogelijkheden, zodat haar niet kan worden verweten dat zij klager onvoldoende heeft geïnformeerd. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2022:3 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen G2021/01

  Klacht tegen huisarts. Visiteaanvraag ten behoeve van gehandicapte zoon. beklaagde heeft de visiteaanvraag niet gehonoreerd en een coronatest gevraagd. Daar gaat de klacht over. Patiënt is de volgende dag overleden. Gelet op alle omstandigheden kan het college niet vaststellen dat de klacht gegrond is.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2022:2 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/3340

  Ongegronde klacht tegen een gz-psycholoog. Klager is door de huisarts verwezen in verband met overeetklachten. Klager is het niet eens met de door de behandelaren gestelde diagnose en is van mening dat er tijdens de intake ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar zijn andere klachten. Het college ziet in het dossier geen aanwijzingen dat de intake onzorgvuldig is verlopen. Naar het oordeel van het college lag de verantwoordelijkheid voor een doorverwijzing niet bij de beklaagde, gelet op zijn onderbouwde conclusie dat van een eetstoornis geen sprake was, dat andere problematiek tijdens de intake niet aan de orde is gekomen en de terugverwijzing van beklaagde naar de huisarts. Niet gebleken dat aan klager onvoldoende informatie is verstrekt of dat er sprake is van schending beroepsgeheim. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:2 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3149

  Klacht tegen tandarts over onder meer tekortschietende paradontale behandeling en het opzeggen van de behandelovereenkomst vanwege een conflict met klaagsters partner. Het college oordeelt dat van onvoldoende paradontale zorg niet is gebleken. Uit dossier blijkt dat tandarts regelmatig aandacht heeft gehad voor de tandvleesproblematiek en deze met klaagster heeft besproken. Tevens blijkt dat klaagster de offerte voor een behandeling daarvan ad euro 700,-- niet akkoord heeft bevonden. Herhaald wangedrag van de partner van klaagster die haar steeds vergezelde is voldoende opzeggingsgrond. Klachten ongegrond.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2022:3 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/3113

  Gedeeltelijk gegronde klacht tegen een gz-psycholoog. Beklaagde is na een eerdere afgesloten behandelperiode opnieuw betrokken geraakt bij klaagster en haar gezin en heeft de dochter van klaagster (tevens medeklaagster) thuis opgevangen. Het college is van oordeel dat beklaagde niet de minderjarige dochter van klaagster bij zich in huis had moeten nemen omdat dit handelen als privépersoon niet los kan worden gezien van haar voormalige professionele rol van behandelaar van klaagster. Deze rollen heeft beklaagde vermengd en hiervan valt beklaagde een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Bij het nemen van de beslissing om de dochter in huis te nemen heeft beklaagde onvoldoende onderkend dat zij ook nog kort daarvoor in haar hoedanigheid van gz-psycholoog klaagster had geadviseerd. Voorts heeft beklaagde de impact voor klaagster van de eerdere behandelperiode op haar beslissing om de dochter in huis te nemen onvoldoende onderkend en onderzocht. Tweede klachtonderdeel is ongegrond. Klacht deels gegrond, berisping. Publicatie. Kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2022:3 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/3255

  Klacht tegen tandarts. Beklaagde heeft bij de behandeling van de dochter van klager in een schrikreactie haar hand/arm weggeslagen en heeft daarop direct meermalen zijn excuses aangeboden. Klacht gegrond, geen maatregel.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2022:4 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag D2021/3304

  Gegronde klacht tegen een klinisch psycholoog. De inspectie verwijt de klinisch psycholoog dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. Klacht gegrond, berisping. Uitgebreide motivatie opgelegde maatregel.