Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 14 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2021:59 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle Z2021/0021

  Klacht tegen verloskundige. Bij het eerste consult heeft de verloskundige een echo gemaakt en het beeld dat zij zag paste niet bij de anamnestische duur van de zwangerschap. De verloskundige heeft dit aan klaagster verteld, haar zorgen geuit over de zwangerschap en haar verwezen voor verder onderzoek. De zwangerschap bleek toch intact en klaagster is bevallen van een gezonde dochter. Klaagster verwijt de verloskundige dat zij haar respectloos heeft behandeld door na het onderzoek tegen haar te zeggen: “reken er maar niet op dat het wat wordt, het wordt eerder een miskraam.”  Beklaagde stelt zich op het standpunt dat het haar taak is om klaagster duidelijk en volledig te informeren. Zij meent dat op een zorgvuldige wijze te hebben gedaan. Het college acht het juist dat de verloskundige, gelet op haar bevindingen, haar twijfels heeft geuit. Dat zij dat op respectloze wijze heeft gedaan, heeft het college niet kunnen vaststellen. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:39 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2064

  Klacht tegen oogarts. Verweerder wordt verweten dat hij: 1.         niet heeft gehandeld in overeenstemming met de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit de behandelrelatie met klaagster (namelijk onvoldoende rekening heeft gehouden met het trauma uit 1984, onvoldoende preoperatief onderzoek heeft verricht: geen Confoscan, geen orthoptisch onderzoek, geen lichtgevoeligheidsonderzoek, geen onderzoek naar fotofobie en ook geen sprake was van informed-consent); 2.         in zijn verwijsbrief aan de oogarts naar wie hij klaagster heeft doorverwezen, melding heeft gedaan van een aansprakelijkstelling; 3.         in die verwijsbrief heeft aangegeven dat klaagster depressief is geraakt; 4.         zich niet aan de afspraak heeft gehouden om eerst onderzoek te doen naar de experts op het gebied van explantatie en een risicoanalyse te maken, de uitkomsten ervan met klaagster te bespreken alvorens actie naar een andere arts te ondernemen, terwijl die verwijsbrief zonder medeweten van klaagster verstuurd is. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht deels gegrond, zonder oplegging van een maatregel.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:67 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2151-2020/232

  Klaagsters dienen een klacht in over de behandeling van wijlen een vriendin tegen een specialist ouderengeneeskunde. Klaagsters verwijt de specialist ouderengeneeskunde onvoldoende informatie te hebben gegeven over de behandeling, de vorm van revalideren en dat zij deze informatie niet heeft willen delen met de contactpersoon, dat zij hun vriendin de verkeerde medicatie heeft gegeven, nalatig is geweest in de dagelijkse zorg van hun vriendin en dat de specialist ouderengeneeskunde niet bereikbaar was voor hun vriendin en de contactpersoon. Het college verklaart één van de klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. De andere klaagster wordt wel ontvankelijk verklaar, maar naar het oordeel van het college zijn de klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:65 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2143-2020/230

  Klaagsters dienen een klacht in tegen een huisarts over de behandeling van wijlen een vriendin. Klaagsters verwijten de huisarts dat zij een verkeerde diagnose heeft gesteld, onvoldoende informatie heeft gegeven over de behandeling, de risico's en andere mogelijkheden, hun vriendin ten onrechte niet hebben doorverwezen en structureel geen adequate zorg heeft verleend. Het college verklaart één van de klaagsters niet ontvankelijk in haar klacht. De andere klaagster is wel ontvankelijk in haar klacht, maar naar het oordeel van het college zijn de klachten tegen de huisarts kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:66 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2148-2020/231

  Klaagsters dienen een klacht in tegen een orthopedisch chirurg over de behandeling van wijlen een vriendin. Zij verwijt de orthopedisch chirurg een verkeerde diagnose te hebben gesteld, onvoldoende informatie over de behandeling, de risico's en eventuele andere mogelijkheden te hebben gegeven en door het stellen van een verkeerde diagnose nalatig te zijn geweest, waardoor de kansen van hun vriendin op genezing ernstig is gereduceerd. Het college verklaart één van de klaagsters niet ontvankelijk in haar klacht. De andere klaagster is wel ontvankelijk in haar klacht, maar naar het oordeel van het college zijn de klachten kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:38 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 20104

  Klacht tegen zelfstandig gevestigd verpleegkundige, die in die hoedanigheid aan klager en zijn zoon in een plan van aanpak een behandeling heeft voorgesteld van onder meer EMDR en familieopstelling. Deze behandelingen behoren niet tot de gebruikelijke deskundigheid van een verpleegkundige. Gesteld noch gebleken is dat verweerster bevoegd en deskundig is om dergelijke behandelingen uit te voeren. Het college acht niet begrijpelijk dat verweerster heeft kunnen denken dat deze ‘behandeling’ zou kunnen leiden tot het in het plan voorgespiegelde resultaat, namelijk hereniging van het gezin en beëindiging van de uithuisplaatsing van klagers minderjarige zoon. Verweerster heeft geen verweerschrift ingediend en ook verder niet de moeite genomen zich ten opzichte van het college te verantwoorden. De klacht is gegrond, het college legt een berisping op en bepaalt dat deze maatregel (met vermelding van de naam van verweerster en de plaats waar zij werkzaam is) openbaar wordt gemaakt met de gronden waarop zij berust, zoals bedoeld in artikel 48, elfde lid, in verbinding met artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, en zevende lid  en artikel 11 Wet BIG.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:122 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.015

  Klacht tegen verpleegkundige. Klacht betreft overleden moeder van klagers. In de laatste fase van haar leven is zij opgenomen in een verzorgingstehuis. In de periode dat zij nog thuis woonde heeft de verpleegkundige samen met collega’s de moeder van klagers gedurende drie maanden verzorgd. De klacht houdt in dat de verpleegkundige haar beroepsgeheim heeft geschonden en zich bij de uitvaart en condoleancebijeenkomst grievend heeft uitgelaten en evident onware mededelingen heeft gedaan. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht deels niet-ontvankelijk verklaard en deels kennelijk ongegrond. Het Centraal Tuchtcollege acht klagers ontvankelijk en verklaart de klacht alsnog grotendeels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:63 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/2326-A2021/026

  Klager verwijt verweerder, arbo-arts, dat hij medisch onzorgvuldig heeft gehandeld en hem niet op een fatsoenlijke en empathische wijze heeft bejegend. Klachten kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:123 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.167

  Klacht tegen psychiater, die met betrekking tot klaagster een geneeskundige verklaring in het kader van de Wet BOPZ heeft opgemaakt. Klaagster verwijt de psychiater dat zij de geneeskundige verklaring met een onjuiste diagnose naar de rechtbank heeft gestuurd, zonder dat klaagster deze had gezien. Klaagster betwist dat de psychiater een onafhankelijke psychiater is omdat zij werkzaam is bij Antes, waar klaagster ook onder behandeling is. Klaagster vindt daarnaast dat de psychiater meteen met haar in gesprek had moeten gaan toen zij een klacht indiende. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het door klaagster ingestelde beroep tegen die beslissing. Daarbij onderstreept het Centraal Tuchtcollege dat de psychiater weliswaar de onjuiste diagnose heeft aangekruist in de geneeskundige verklaring, maar dat dit een vergissing is geweest en dat de psychiater – zodra zij met de fout bekend raakte – haar excuses hiervoor heeft aangeboden aan klaagster en de fout heeft hersteld door een addendum aan de geneeskundige verklaring toe te voegen.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:124 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.201

  .