Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 36 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:26 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/178

  Klacht over pro Justitia rapportage. Klager verwijt verweerster, psychiater, haar conclusies onvoldoende te hebben onderbouwd en dat zij op basis van de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis de diagnostische tekortkomingen van de seksuele stoornis tracht te maskeren. Tevens verwijt klager haar het onderzoek met een negatieve grondhouding te zijn aangevangen. Klachten ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:27 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/177

  Klager dient een klacht in over het door een gz-psycholoog over hem opgestelde pro Justitia rapport. Meer in het bijzonder verwijt klager de gz-psycholoog onder meer dat de onderbouwing van de doorwerking van de antisocilia en narcitsiche persoonlijkheidsstoornis volledig ontbreekt en dat hij met de vastgetelde persoonlijkheidsstoornis en haar kenmerken de diagnostische tekortkoming van de seksuele stoornis tracht te maskeren. De gz-psycholoog stelt dat hij de diagnose ook mocht baseren op de voorgeschiedenis en levensloop van klager, op informatie van betrokken derden en op psychodiagnostisch onderzoek en dus zijn diagnose mocht mede baseren op het reeds bestaande tbs-dossier van klager. Volgens de gz-psycholoog heeft hij inzichtelijk beschreven waarom het niet lukte een seksuele stoornis vast te stellen dan wel uit te sluiten. Ook ten aanzien van de invloed op de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis en de vermoede seksueel deviante stoornis op het delict wordt helder en zorgvuldig beschreven. Het college verklaart de klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:28 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/149 + 2020/235

  De Inspectie dient een klacht in jegens een gz-psycholoog wegens grensoerschrijdend gedrag. De Inspectie heeft drie meldingen over de gz-psycholoog ontvangen en naar aanleiding daarvan onderzoek ingesteld, hetgeen heeft geleid tot onderhavige tuchtklacht, waarin de gz-psycholoog (onder andere) wordt verweten (seksueel getinte) ongepaste opmerkingen te maken en door onprofessionele aspecten bij de behandeling te betrekken, zoals spiritualiteit en buitenlandse goeroes. Ter zitting wordt de klacht gezamenlijk behandeld met de klacht, geregistreerd onder 2019/149, ingediend door één van de patiënten van de gz-psyscholoog.   Gegrond, schorsing inschriving register

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:48 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.029

  Klacht tegen KNO-arts. Klager is zelf huisarts en heeft zich tot de beklaagde KNO-arts gewend, omdat hij vermoedde dat hij een peritonsillair abces had. Klager was al begonnen met een antibioticakuur. De klacht houdt in dat beklaagde een onjuist medisch advies heeft gegeven en klager onheus heeft bejegend. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht (kennelijk) ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:22 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/218

  Klaagster is niet tevreden over de handelwijze van de bedrijfsarts en verwijt deze onder meer dat hij geen gedegen advies heeft gegeven, zich onvoldoende heeft vergewist of er inmiddels ook medische arbeidsongeschiktheid was ontstaan, weigerde om externe deskundigen te consulteren, geen probleemanalyse heeft opgesteld, bewust heeft gedraald met het plannen van een 2e consult en zich incorrect heeft uitgelaten. Verder verwijt klaagster de bedrijfsarts dat hij de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten niet heeft gehanteerd en heeft gehandeld in strijd met de richtlijn van de NVAB. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:23 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/219

  Klaagster is niet tevreden over de handelwijze van de bedrijfsarts en verwijt deze onder meer dat hij geen gedegen advies heeft gegeven, zich onvoldoende heeft vergewist of er inmiddels ook medische arbeidsongeschiktheid was ontstaan en weigerde om externe deskundigen te consulteren. Verder verwijt klaagster de bedrijfsarts dat hij de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten niet heeft gehanteerd en heeft gehandeld in strijd met de richtlijn van de NVAB. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:24 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/123

  Klaagster verwijt verweerders - onder meer - een verkeerde diagnose te hebben gesteld c.q. de diagnose Lyme te laat te hebben gesteld, alsmede onvoldoende samenwerking in dat verband. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:14 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2068

  Nabestaanden van patiënte, die tijdens haar vakantie is overleden, verwijten huisarts dat hij de klachten van de ongeruste patiënte niet serieus heeft genomen, geweigerd heeft om onderzoek uit te voeren, haar diezelfde dag op een verre reis heeft laten gaan en na haar overlijden geen contact met klagers heeft opgenomen. Gezien klachten, anamnese, onderzoek, werkdiagnose en beleid binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening gebleven. Werkdiagnose en beleid. Geen sprake van weigering onderzoek. Uiterst passieve houding na overlijden patiënte. Verplichting tot het bieden van nazorg. Gedeeltelijk gegrond. Waarschuwing en publicatie.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:15 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 2092

    Huisarts wordt verweten dat zij een onjuiste verklaring aan de Raad voor de Kinderbescherming heeft afgegeven en dat zij jegens klager onzorgvuldig heeft gehandeld. Verstrekken van objectieve informatie door hulpverlener. Juiste en objectieve weergave en relevant voor het onderzoek naar het welbevinden van de minderjarige kinderen. Gehandeld met inachtneming van KNMG-wegwijzer Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen. Verweerster heeft de belangen van de kinderen en de transparante wijze van handelen naar beide ouders vooropgesteld. Ongegrond. Publicatie.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:21 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/134

  Klacht tegen bedrijfsarts. Volgens klager was verweerder partijdig in een met zijn werkgever ontstaan arbeidsconflict en heeft hij geen onafhankelijk oordeel gegeven over zijn arbeids(on)geschiktheid. Bovendien heeft hij volgens klager ten onrechte geweigerd zijn medewerking te verlenen aan een second opinion. Verweerder voert verweer.  Gegrond, berisping