Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 45 resultaten

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:49 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.087

  Verzet tegen een voorzittersbeslissing in de zaak tegen een psychiater. Klager verwijt verweerder dat hij klager op spirituele wijze ernstig bedreigt, hem en de rest van Nederland tot zijn geloof wil bekeren en klager ook op andere wijze op afstand probeert te beïnvloeden. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. De voorzitter van het Centraal Tuchtcollege heeft het beroep van klager verworpen. Het Centraal Tuchtcollege verklaart het door klager ingestelde verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:25 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/190

  Klaagster verwijt verweerster, een GZ-psychologe, onder meer dat zij een onjuiste behandeling heeft toegepast, dat zij klaagster zonder haar toestemming heeft doorverwezen naar een andere (niet passende) beroepsbeoefenaar, privacy-schending en het voeren van een onjuist dossier. Verweerster bestrijdt de klachten.   Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:26 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/178

  Klacht over pro Justitia rapportage. Klager verwijt verweerster, psychiater, haar conclusies onvoldoende te hebben onderbouwd en dat zij op basis van de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis de diagnostische tekortkomingen van de seksuele stoornis tracht te maskeren. Tevens verwijt klager haar het onderzoek met een negatieve grondhouding te zijn aangevangen. Klachten ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:27 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/177

  Klager dient een klacht in over het door een gz-psycholoog over hem opgestelde pro Justitia rapport. Meer in het bijzonder verwijt klager de gz-psycholoog onder meer dat de onderbouwing van de doorwerking van de antisocilia en narcitsiche persoonlijkheidsstoornis volledig ontbreekt en dat hij met de vastgetelde persoonlijkheidsstoornis en haar kenmerken de diagnostische tekortkoming van de seksuele stoornis tracht te maskeren. De gz-psycholoog stelt dat hij de diagnose ook mocht baseren op de voorgeschiedenis en levensloop van klager, op informatie van betrokken derden en op psychodiagnostisch onderzoek en dus zijn diagnose mocht mede baseren op het reeds bestaande tbs-dossier van klager. Volgens de gz-psycholoog heeft hij inzichtelijk beschreven waarom het niet lukte een seksuele stoornis vast te stellen dan wel uit te sluiten. Ook ten aanzien van de invloed op de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis en de vermoede seksueel deviante stoornis op het delict wordt helder en zorgvuldig beschreven. Het college verklaart de klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:28 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/149 + 2020/235

  De Inspectie dient een klacht in jegens een gz-psycholoog wegens grensoerschrijdend gedrag. De Inspectie heeft drie meldingen over de gz-psycholoog ontvangen en naar aanleiding daarvan onderzoek ingesteld, hetgeen heeft geleid tot onderhavige tuchtklacht, waarin de gz-psycholoog (onder andere) wordt verweten (seksueel getinte) ongepaste opmerkingen te maken en door onprofessionele aspecten bij de behandeling te betrekken, zoals spiritualiteit en buitenlandse goeroes. Ter zitting wordt de klacht gezamenlijk behandeld met de klacht, geregistreerd onder 2019/149, ingediend door één van de patiënten van de gz-psyscholoog.   Gegrond, schorsing inschriving register

 • ECLI:NL:TGZCTG:2021:48 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.029

  Klacht tegen KNO-arts. Klager is zelf huisarts en heeft zich tot de beklaagde KNO-arts gewend, omdat hij vermoedde dat hij een peritonsillair abces had. Klager was al begonnen met een antibioticakuur. De klacht houdt in dat beklaagde een onjuist medisch advies heeft gegeven en klager onheus heeft bejegend. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht (kennelijk) ongegrond verklaard. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:37 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/158

  Klaagster dient een klacht in tegen een tandarts met het verwijt dat de tandarts haar beroepsgeheim heeft geschonden. Volgens klaagster heeft zij geen toestemming gegeven aan de tandarts om haar tandheelkundig dossier te verstrekken aan de juridisch adviseur van de tandarts, die haar bijstaat in een civiele aansprakelijkheidsprocedure. Verweerster voert verweer. Gegrond, waarschuwing

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:22 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/218

  Klaagster is niet tevreden over de handelwijze van de bedrijfsarts en verwijt deze onder meer dat hij geen gedegen advies heeft gegeven, zich onvoldoende heeft vergewist of er inmiddels ook medische arbeidsongeschiktheid was ontstaan, weigerde om externe deskundigen te consulteren, geen probleemanalyse heeft opgesteld, bewust heeft gedraald met het plannen van een 2e consult en zich incorrect heeft uitgelaten. Verder verwijt klaagster de bedrijfsarts dat hij de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten niet heeft gehanteerd en heeft gehandeld in strijd met de richtlijn van de NVAB. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:23 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/219

  Klaagster is niet tevreden over de handelwijze van de bedrijfsarts en verwijt deze onder meer dat hij geen gedegen advies heeft gegeven, zich onvoldoende heeft vergewist of er inmiddels ook medische arbeidsongeschiktheid was ontstaan en weigerde om externe deskundigen te consulteren. Verder verwijt klaagster de bedrijfsarts dat hij de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten niet heeft gehanteerd en heeft gehandeld in strijd met de richtlijn van de NVAB. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Ongegrond

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2021:24 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2020/123

  Klaagster verwijt verweerders - onder meer - een verkeerde diagnose te hebben gesteld c.q. de diagnose Lyme te laat te hebben gesteld, alsmede onvoldoende samenwerking in dat verband. Ongegrond