Zoekresultaten 2951-2960 van de 2960 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0020 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.179

  Uitvoering aan gegeven opdracht tot innen van alimentatie.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0071 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.06

  Onvoldoende uitvoering gegeven aan opdracht tot het innen van alimentatie en het niet reageren op verzoeken om opgave van de stand van zaken.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0052 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.29

  Onder de omstandigheden van het geval zou een goede taakuitoefening hebben meegebracht dat de gerechtsdeurwaarder klager alvorens tot betekening over te gaan eerst tot betaling zou hebben gesommeerd bij brief met een toelichting op en specificatie van de vordering.  De gerechtsdeurwaarder had er daarbij ook rekening mee moeten houden dat klager er mogelijk niet van op de hoogte was dat een notariële akte van verdeling voor directe tenuitvoerlegging vatbaar kan zijn

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0033 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.112

  De gerechtsdeurwaarders handelen door het niet beantwoorden van brieven, het niet terugbellen en het nalaten actie te ondernemen in een lopend dossier in strijd met hetgeen een behoorlijk gerechtsdeurwaarder betaamt

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0072 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.12

  In strijd met het bepaalde in artikel 19 van de Gerechtsdeurwaarderswet doen van betalingen van de kwaliteitsrekening voor betaling van inkomstenbelasting, privé opnamen en automatiserings- en accountantskosten. Niet terstond aanvullen negatieve bewaringspositie.  

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0067 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.605

  Taak gerechtsdeurwaarder bij ontruiming.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:59 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/667525 / DW RK 19/285 LV/SM

    De gerechtsdeurwaarder wordt verweten de belastingdienst ten onrechte te hebben geïnformeerd dat de beslagvrije voet nihil bedroeg. De maatregel van berisping wordt opgelegd met veroordeling in de proceskosten.

 • ECLI:NL:TGDKG:2020:57 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/673728 / DW RK 19/557

    De gerechtsdeurwaarder heeft een (aanzienlijke) negatieve bewaringspositie laten ontstaan. Voorts heeft de gerechtsdeurwaarder een ontoereikende administratie gevoerd. Ten slotte heeft de gerechtsdeurwaarder sedert begin 2017 niet voldaan aan de Bestuursregel houdende minimumeisen voor de liquiditeitsratio en solvabiliteitsratio van de gerechtsdeurwaarder. Gelet op de gegrondheid van alle klachtonderdelen, meer in het bijzonder de klachtonderdelen die zien op de bewaringstekort(en), ziet de kamer, in lijn met vaste jurisprudentie op dit punt, aanleiding de maatregel van ontzetting uit het ambt op te leggen.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:20 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/676317 / DW RK 19/644 LvB/SM

    Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: waarschuwing. Klaagster heeft terecht gesteld dat de gerechtsdeurwaarder bij het derdenbeslag een te lage beslagvrije voet heeft vastgesteld. Gelet op de genomen maatregelen welke enerzijds direct zijn uitwerking hebben op het gelegd beslag en anderzijds ervoor moeten zorgen dat dit in de toekomst niet weer gebeurt, is aan de gerechtsdeurwaarder slechts de maatregel van een waarschuwing opgelegd. De gerechtsdeurwaarder is eveneens niet in de proceskosten veroordeeld.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:24 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/682059 / DW RK 20/144 LvB/SM

    Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich er – onder meer – over dat de gerechtsdeurwaarder schriftelijk betalingen van klaagster blijft vorderen terwijl er een bezwaarprocedure loopt tegen de vordering. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaard het verzet tegen die beslissing ongegrond.