Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 60 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:139 Hof van Discipline 's Gravenhage 220237

  Beklag ex art. 13 Aw. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de overgelegde stukken niet dat klaagster geen advocaat bereid heeft gevonden om te beoordelen of er juridische mogelijkheden bestaan om met enige kans op succes cassatie in te stellen. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:152 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-613/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:153 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-616/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht over belangenverstrengeling kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:198 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-311/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Dat verweerder is meegegaan in "afleidingsmanoeuvres" van zijn cliënte waardoor de zaak langer duurt dan nodig, is niet gebleken. Verweerder heeft zich evenmin onnodig grievend uitgelaten.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:199 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-417/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:196 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-327/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Kennelijk ongegronde klacht. Nu niet is gebleken van een overeenkomst van opdracht tussen klager en verweerder, valt het verweerder niet tuchtrechtelijk te verwijten dat hij geen klachtbrief heeft gestuurd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:197 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-344/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Dat verweerder het hof onjuist heeft voorgelicht is niet gebleken. Van bedrog is dan ook geen sprake.

 • ECLI:NL:TAHVD:2012:21 Hof van Discipline 's Gravenhage 6296wr

  Wrakingsverzoek. Met betrekking tot de samenstelling van de kamer van het hof waar twee advocaat-leden deel van uitmaken, overweegt de wrakingskamer dat de betrokkenheid van advocaat-leden benodigd is voor de vereiste deskundigheid, dat de wijze van benoeming onafhankelijkheid van die leden waarborgt en daarmee geen sprake is van strijd met art. 6 EVRM. Ook uit de overige gronden blijkt niet van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:150 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-548/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de curator in een faillissement kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2011:5 Hof van Discipline 's Gravenhage 5867

  Verweerder komt in hoger beroep. De raad heeft een klacht tegen hem gegrond verklaard en een schorsing opgelegd. Het beroep van verweerder betreft formele punten, waaronder de termijn waarbinnen de klacht is ingediend, de doorgang van de zitting en de stelling dat de raad van discipline niet onpartijdig is. Het beroep op de onredelijke klachttermijn slaagt. De overige grieven falen. Verweerder wist van de zitting van de raad, dus het risico van niet-verschijnen vanwege verblijf in het buitenland blijft voor zijn rekening. Ter zake van de onpartijdigheid van de raad, overweegt het hof: -              dat op de tuchtrechtspraak voor advocaten artikel 6 EVRM van toepassing is omdat de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in het geding kan zijn; -              dat de gewenste deskundigheid bij de behandeling rechtvaardigt dat de colleges ten dele zijn samengesteld uit beroepsgenoten, en dat dit onvoldoende grond is voor de veronderstelling dat dit afbreuk zou doen aan de onpartijdigheid van de colleges, -              dat de wijze van benoeming (bij wet geregeld, voor een vaste termijn, voor de leden-advocaten voor ten hoogste vier jaar) en de regeling van incompatibiliteiten voldoende waarborgen biedt voor onafhankelijkheid van de leden, -              dat daarnaast de samenstelling van het hof, dat in meerderheid bestaat uit met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht, nog een extra waarborg biedt voor een onafhankelijke en onpartijdige behandeling in hoger beroep. De grief dat geen sprake is van een onpartijdige behandeling van zijn zaak faalt.