Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 129 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:251 Raad van Discipline Amsterdam 20-422/A/A 20-423/A/A

  Verzetbeslissing. Geen aanleiding om aan de juistheid van de voorzittersbeslissing te twijfelen. Klaagster heeft haar klacht te laat, na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 46g lid 1 aanhef en onder a Advocatenwet, bij de deken ingediend. Termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Verzetgronden slagen niet. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:252 Raad van Discipline Amsterdam 20-745/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat in alle onderdelen kennelijk ongegrond. Niet is gebleken dat verweerster moedwillig het dossier niet aan klager heeft verstrekt. Het valt verweerster verder niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij klager niet heeft geïnformeerd over de mogelijkheid de zitting te verzetten. Dat klager door toedoen van verweerster geen eerlijk proces heeft gehad is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:247 Raad van Discipline Amsterdam 20-570/A/A

  Gegronde klacht over eigen advocaat. Verweerder is over het aantal te declareren uren onvoldoende transparant geweest. Verder heeft hij door kort voor de hoorzitting klager wederom te vragen om in te stemmen met de voorgelegde declaratienota, terwijl klager daar zijn kritische kanttekeningen bij had geplaatst, onzorgvuldig gecommuniceerd. Klager heeft hierdoor niet in vrijheid kunnen beslissen. Waarschuwing en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:241 Raad van Discipline Amsterdam 20-731/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. Het stond verweerster vrij de echtscheidingsbeschikking te executeren. De voorzitter acht het begrijpelijk dat verweerster in de correspondentie met klager voorafgaand aan de beslaglegging geen expliciet verzoek om verrekening heeft gelezen. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:248 Raad van Discipline Amsterdam 20-582/A/A

  Gegronde klacht over de advocaat wederpartij. Verweerster heeft met het verzenden van een brief na een zitting van de kantonrechter, niet gehandeld zoals een zorgvuldig handelend advocaat betaamt. De kantonrechter had het procesdebat op de zitting gesloten. Bovendien had klaagsters advocaat verklaard geen toestemming te (zullen) verlenen om de rechtbank te informeren. Voorts heeft verweerster met de brief de kantonrechter onvolledig en onjuist geïnformeerd. Waarschuwing en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:242 Raad van Discipline Amsterdam 20-734/A/A 20-735/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klachten over de eigen advocaten kennelijk ongegrond. Verweerders hebben wel degelijk werkzaamheden voor klaagster verricht. Dat zij het (opgesoupeerde) voorschot niet hebben terugbetaald valt hen dan ook niet te verwijten. Dat verweerders onbereikbaar zijn geweest voor klaagster heeft klaagster tegenover de betwisting daarvan door verweerders niet onderbouwd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:243 Raad van Discipline Amsterdam 20-726/A/A

  Voorzittersbeslissing. Het stond verweerder vrij de zaak van klager niet aan te nemen. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:244 Raad van Discipline Amsterdam 20-737/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:245 Raad van Discipline Amsterdam 20-523/A/A

  Deels gegronde klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft door tekortschietende communicatie met klager zijn zorgplicht geschonden. Hij heeft bij klager de indruk gewekt dat hij in de hoger beroepsprocedure nog steeds als klagers advocaat optrad. Indien verweerder klager niet meer als zijn cliënt zag, had van hem mogen worden verwacht zijn rol voor klager duidelijk schriftelijk vast te leggen. Berisping en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:246 Raad van Discipline Amsterdam 20-544/A/A

  Ongegronde klacht over eigen advocaat. Verweerder is bij het factureren ten aanzien van het bedrag van het griffierecht vooruitgelopen op de informatie van de website van de rechtspraak. Dit is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dit geldt eveneens voor het verwijt van klager dat hij geen factuur heeft ontvangen. Ingeval van een rekening-courantverhouding met gerechten wordt een factuur niet verzonden.