Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 101-110 van de 126 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:136 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-303

  Verzet tegen voorzittersbeslissing; niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:216 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200139D

  Bekrachtiging beslissing raad op dekenbezwaar. Het hof is met de raad van oordeel dat verweerder in strijd met de artikelen 9b, 10 en 46 Advocatenwet heeft gehandeld door de raad van de orde Overijssel en de (waarnemend) deken, te misleiden door de raad van de orde niet actief en volledig te informeren over de gewenste afwijkende constructie met de stagiaires waarbij de stagiaires fysiek op een andere kantoorlocatie in een ander arrondissement zouden gaan werken dan de patroons. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:130 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 18-927

  De raad is van oordeel dat de door klaagster aangevoerde verzetgronden niet slagen; de voorzitter heeft bij de beoordeling de juiste maatstaf heeft toegepast en heeft rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Hij heeft de klacht dus terecht en op juiste gronden kennelijk ongegrond bevonden. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:143 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-473

  Zaak betreft een advocaat in loondienst van een vereniging. Klaagster 2, die als advocaat voor klager en klaagster is opgetreden in procedures tegen die vereniging, heeft geen eigen rechtstreeks belang bij de klacht tegen verweerster en is daarin niet-ontvankelijk. Naar het oordeel van de raad is van tegenstrijdig belang in de zin van Regel 15 geen sprake geweest. De raad heeft niet kunnen vaststellen dat tussen klager en klaagster 1 aan de ene kant en verweerster aan de andere kant aan advocaat-cliënt relatie bestaat. Verweerster treedt als advocaat in loondienst van een grote landelijke vereniging alleen op voor die rechtspersoon en behartigt daarmee het collectieve belang van die vereniging. Het enkele feit dat klager en klaagster 1 door hun lidmaatschap bij de vereniging zijn betrokken, maakt niet dat zij - en alle andere individuele leden van diezelfde vereniging - ook als cliënten van verweerster worden aangemerkt. Het stond verweerster dan ook vrij om namens de vereniging op te treden tegen een door klagers als individuele leden gestarte procedure tegen die vereniging. Ook overigens zijn er geen bijzondere omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan verweerster zich had dienen te onttrekken aan de procedure tegen klager en klaagster.  Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:137 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-363

  Verzetbeslissing. De raad is van oordeel dat de voorzitter bij de beoordeling de juiste maatstaf heeft toegepast en rekening heeft gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Verzet is ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:217 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200135

  Klacht over de eigen advocaat. Verweerster is ernstig tekortgeschoten in de behartiging van de belangen van klaagster door in een periode van vijf jaar niet, althans onvoldoende met klaagster te communiceren en door geen aanvang te maken met het verzoekschrift voorlopig deskundigenbericht. Het hof bekrachtigt de beoordeling van de raad. Verweerster dient als professionele advocaat inzicht te geven in haar handelen en bij gebrek aan stukken is niet gebleken van voortvarend handelen zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Verweerster heeft de zaak van klaagster op zijn beloop gelaten en geen regie gevoerd. Voor zover verweerster meent dat de belangen van klaagster niet zijn geschaad, bevestigt verweerster met die stelling dat zij geen inzicht heeft in wat van haar als redelijk handelend en bekwaam advocaat wordt verwacht. Ondanks een blanco tuchtrechtelijk verleden legt het hof een berisping op, nu verweerster laakbaar heeft gehandeld. Verweerster miskent met haar houding dat haar cliënten afhankelijk zijn van haar rechtsbijstand en deskundigheid en toont geen inzicht in haar handelen door steeds naar klaagster te verwijzen. Gegrond. Berisping. Bekrachtiging beslissing raad.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:131 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-153

  Klaagster heeft ter zitting verklaard dat er sprake van een nieuw feit waar de voorzitter bij het nemen van zijn beslissing geen rekening heeft kunnen houden. Naar het oordeel van de raad heeft het verzet van klaagster tegen de beslissing van de voorzitter heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd, ook niet in het licht van hetgeen door klaagster ter zitting als nieuw feit is aangevoerd.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:138 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-366

  Verzetbeslissing. Klager heeft geen nieuwe gezichtspunten aangedragen die het gestelde bedrog van verweerder aantonen. De voorzitter bij de beoordeling de juiste maatstaf heeft toegepast en voorts acht heeft geslagen op alle relevante omstandigheden van het geval. Het verzet is ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:218 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200004 en 200005

  Klacht over eigen advocaat die via een rechtsbijstandsverzekeraar is ingeschakeld (netwerkkantoor). De bezwaren tegen de klachtomschrijving waarvan de raad is uitgegaan slagen. Het hof stelt de klachtomschrijving opnieuw vast aan de hand van de geformuleerde onderdelen in beroep voor zover die in de inleidende klachtbrief bij de deken zijn voorgelegd.  Verweerders hebben op de in beroep geformuleerde klachten verweer gevoerd.  In de nieuwe klachtonderdelen is klaagster niet-ontvankelijk. Het hof beoordeelt de klachten zelfstandig. De klachten betreffen het eigen financiële belang van verweerders bij de fixed fee van de verzekeraar, een informatieplicht van verweerders over de afspraken met de verzekeraar, de wijze waarop de zaak is neergelegd door verweerders, de rol van verweerder in het dossier en de toezending van dossierinhoudelijke informatie door verweerder aan de verzekeraar, te weten het procesadvies en kans van slagen over de gewenste procedure. Enkel de klacht over de toezending van de dossierinhoudelijke informatie door verweerder wordt gegrond verklaard wegens schending van de geheimhoudingsplicht. De klachten tegen verweerder voor het overige en alle klachten tegen verweerster zijn ongegrond verklaard. Waarschuwing en proceskostenveroordeling voor verweerder.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:132 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-178

  Verzetbeslissing. Verzetgronden slagen niet. De voorzitter heeft de juiste maatstaf toegepast en rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. De in het verzetschrift genoemde nieuwe grond is niet eerder aangevoerd en kan daarom niet worden meegenomen in de beoordeling. Verzet ongegrond.