Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 15161 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:167 Raad van Discipline Amsterdam 20-435/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat wederpartij deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege ne bis in idem en deels kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:168 Raad van Discipline Amsterdam 20-436/A/NH

  Voorzittersbeslissing, Klacht over verweerster in haar hoedanigheid van voorzitter van een vereniging kennelijk ongegrond. Het gaat om privégedragingen die geen verband houden met haar praktijkuitoefening. Evenmin sprake van gedragingen die absoluut ongeoorloofd zijn.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:169 Raad van Discipline Amsterdam 20-451/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:170 Raad van Discipline Amsterdam 20-452/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop en voor het overige kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder de afwikkeling van de nalatenschap heeft gefrustreerd.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:165 Raad van Discipline Amsterdam 20-156/A/A

  Klacht van cliënt over eigen advocaat niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:166 Raad van Discipline Amsterdam 20-157/A/A/D

  Dekenbezwaar (in vijf van de zeven onderdelen) gegrond. Verweerder heeft  (om de beroepstermijn te redden) zonder instructie van de cliënt hoger beroep ingesteld van een strafvonnis in eerste aanleg waarbij zijn cliënt was veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Vervolgens heeft hij zonder voorafgaand contact met de cliënt en zonder de cliënt schriftelijk te informeren over de risico’s en kansen van hoger beroep of over de risico’s van het niet verschijnen in hoger beroep, het hoger beroep ter zitting van het hof door een waarnemer, stagiair van zijn kantoor,  laten behandelen. Nadat cliënt ook niet op zitting was verschenen, heeft deze waarnemer verklaard gemachtigd te zijn namens cliënt om de verdediging te voeren. In hoger beroep heeft het hof cliënt van verweerder vervolgens veroordeeld tot een gevangenisstraf van 162 dagen. Verweerder heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in de gegeven omstandigheden van hem als redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat mocht worden verwacht en met de kernwaarde deskundigheid door onvoldoende pogingen te doen met zijn cliënt in contact te komen, haar niet goed en niet schriftelijk te adviseren, zijn waarnemer niet goed te instrueren en de aansprakelijkheidsstelling van zijn cliënt vervolgens niet tijdig naar zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar door te sturen. Verder heeft verweerder gehandeld in strijd met gedragsregel 29. Voorwaardelijke schorsing van vier weken en kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:131 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200008

  Eindbeslissing op beklag tegen de beslissing van de deken geen advocaat aan te wijzen (art. 13).  Klager heeft in deze kwestie eerder een aanwijzingsverzoek gedaan bij de deken dat was afgewezen en waartegen hij geen beroep heeft ingesteld, waardoor het hof uitgaat van de juistheid van die beslissing. Klager heeft bij het tweede aanwijzingsverzoek geen nieuwe feiten of omstandigheden aangedragen, waardoor de deken op goede gronden ook het tweede verzoek kon afwijzen. Daarbij komt dat klager al eerder een advocaat heeft gehad in deze kwestie maar geen openheid wil geven waarom die relatie is beëindigd en de deken in zoverre dus ook niet kon inschatten of de aanwijzing van een tweede advocaat voor deze zaak is geïndiceerd. Tot slot stelt het hof vast dat klager in een korte tijd twee vergelijkbare verzoeken heeft gedaan in dezelfde kwestie en oordeelt het hof dat een volgend beklag in de voorliggende kwestie door het hof niet in behandeling wordt genomen wegens misbruik van klachtrecht. Beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:132 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200120

  Artikel 13-beklag. Het beklag van klager is onbegrijpelijk en wordt ongegrond verklaard. Op basis van deze informatie kon de deken het verzoek niet beoordelen. Het hof stelt vast dat klager herhaaldelijk op volstrekt ondeugdelijke gronden om aanwijzing van een advocaat heeft verzocht en overweegt dat een volgend verzoek niet in behandeling wordt genomen wegens misbruik van klachtrecht.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:159 Raad van Discipline Amsterdam 19-828/A/A 19-829/A/A 19-830/A/A 19-831/A/A 19-832/A/A 19-833/A/A

  Verzetbeslissing. Geen aanleiding om aan de juistheid van de beslissing van de voorzitter te twijfelen. Juiste maatstaf toegepast en rekening gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:160 Raad van Discipline Amsterdam 20-261/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Niet vast komen te staan dat verweerder zich onvoldoende heeft ingespannen. Verweerder heeft ten aanzien van de communicatie met klaagster niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht. Klacht gedeeltelijk gegrond. De maatregel van een  waarschuwing acht de raad passend en geboden.