Zoekresultaten 1-10 van de 167 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:29 Hof van Discipline 's Gravenhage 220292

  Artikel 13 beklag en misbruik van (klacht)recht. Uit de stukken leidt het hof af dat klager voor dezelfde kwestie als in zaaknummers 200153 en 210213 heeft verzocht om aanwijzing van een advocaat. Het hof is van oordeel dat klager wederom niet heeft aangetoond dat sprake is van een procedure die een redelijke kans van slagen zou hebben. Beklag ongegrond.Nu klager blijft volharden in het indienen van (kansloze) beklagschriften over dezelfde kwestie, moet hij er rekening mee houden dat het hof een volgend beklag over dezelfde dan wel een aanverwante kwestie, wegens misbruik van recht, buiten behandeling zal stellen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:30 Hof van Discipline 's Gravenhage 220285

  Art. 13 beklag. Deken niet bevoegd het verzoek tot aanwijzing van een advocaat in behandeling te nemen. Het hof verklaart het beklag ongegrond. Klaagster moet er rekening mee houden dat een volgend beklag, wegens misbruik van recht, buiten behandeling zal worden gesteld.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:31 Hof van Discipline 's Gravenhage 220265

  Art. 13 beklag. Klager heeft niet duidelijk gemaakt op welke grond(en) hij het niet eens is met de beslissing van de deken. Het hof verklaart het beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:32 Hof van Discipline 's Gravenhage 220283

  Art. 13 beklag. Klager heeft niet duidelijk gemaakt op welke grond(en) hij het niet eens is met de beslissing van de deken. Het hof verklaart het beklag ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:33 Hof van Discipline 's Gravenhage 220277

  Appelverbod, te laat ingediend beroep. Klager heeft zijn hoger beroepschrift niet binnen de beroepstermijn, zoals vermeld in artikel 56 lid 1 en 3 Advocatenwet, ingediend. Het hof is niet gebleken van omstandigheden die in dit geval de (ruime) overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar maken. De slotsom is dat het beroep van klager niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2023:51 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/4299

  Ongegronde klacht tegen een psychiater. Klaagster meent dat de psychiater de patiënt niet goed heeft behandeld door, ondanks dringend verzoek van onder andere de patiënt en klaagster, de antidepressiva en het behandelplan niet aan te passen en geen veiligheidsinterventie te doen. De psychiater heeft ervoor gekozen om de medicatie, ondanks verzoeken daartoe, niet te wijzigen zich daarbij baserend op de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen’. De patiënt zou verder behandeld worden door het FACT team alwaar de medicatie tegen het licht zou worden gehouden. In de periode dat de patiënt onder behandeling was van de psychiater is, blijkens het overzicht van contacten, wel gebleken van inzet om de patiënt goed te behandelen en is de medicatieverstrekking ook steeds onder de aandacht geweest van de psychiater. Hij heeft in zoverre zijn rol als regiebehandelaar juist uitgevoerd en zijn handelen is in overeenstemming met het behandelplan waarin staat dat de psychiater de medicatie(verstrekking) zou evalueren, optimaliseren, wijzigen (indien nodig, zo verstaat het college) en monitoren. OokOngegronde klacht tegen een psychiater. Klaagster meent dat de psychiater de patiënt niet goed heeft behandeld door, ondanks dringend verzoek van onder andere de patiënt en klaagster, de antidepressiva en het behandelplan niet aan te passen en geen veiligheidsinterventie te doen. De psychiater heeft ervoor gekozen om de medicatie, ondanks verzoeken daartoe, niet te wijzigen zich daarbij baserend op de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen’. De patiënt zou verder behandeld worden door het FACT team alwaar de medicatie tegen het licht zou worden gehouden. In de periode dat de patiënt onder behandeling was van de psychiater is, blijkens het overzicht van contacten, wel gebleken van inzet om de patiënt goed te behandelen en is de medicatieverstrekking ook steeds onder de aandacht geweest van de psychiater. Hij heeft in zoverre zijn rol als regiebehandelaar juist uitgevoerd en zijn handelen is in overeenstemming met het behandelplan waarin staat dat de psychiater de medicatie(verstrekking) zou evalueren, optimaliseren, wijzigen (indien nodig, zo verstaat het college) en monitoren. Ook ten aanzien van de overige klachtonderdelen heeft het college onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de psychiater tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klacht in alle onderdelen ongegrond verklaard. ten aanzien van de overige klachtonderdelen heeft het college onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de psychiater tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klacht in alle onderdelen ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:28 Hof van Discipline 's Gravenhage 220312

  Hoger beroep tegen verzetsbeslissing van de raad, waarbij het verzet ongegrond is verklaard. De door klager aangevoerde gronden zien uitsluitend op de inhoudelijke beoordeling van de zaak en raken niet aan fundamentele rechtsbeginselen, zoals schending van hoor en wederhoor. Dergelijke klachten leveren naar vaste jurisprudentie geen grond op voor doorbreking van het appelverbod. Beroep niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:383 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-838/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat. Klacht deels niet-ontvankelijk omdat deze is ingediend na het verstrijken van de driejaarstermijn. Klacht voor het overige kennelijk ongegrond. Klager heeft - tegenover de gemotiveerde betwisting door de advocaat - zijn stelling dat de advocaat hem geen stukken heeft gestuurd, onvoldoende onderbouwd.  

 • ECLI:NL:TACAKN:2023:15 Accountantskamer Zwolle 22/1013 Wtra AK

  Betrokkene is bestuurslid en penningmeester van een stichting, een vermogensfonds dat financiële steun verleent aan initiatieven die erop gericht zijn om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Een aantal erfgenamen van een verstandelijk beperkte vrouw, uit en via wier vermogen aanzienlijke bedragen zijn geschonken en nagelaten aan de stichting, voert een civiele procedure over haar nalatenschap tegen de stichting. De nabestaanden hebben vragen gesteld over het beheer van het vermogen van de stichting en over de jaarrekeningen van de stichting. De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op de publicatie van deels onjuiste kerngetallen op de website van de stichting. Betrokkene is daarvoor als bestuurslid en penningmeester verantwoordelijk. Hij heeft in onvoldoende mate toezicht gehouden op de werkzaamheden van de administrateur die de onjuiste cijfers op de website had gepubliceerd. Aan de accountant wordt hiervoor de maatregel van waarschuwing opgelegd. Voor het overige is de klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:384 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-788/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.