Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 201-208 van de 208 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:149 Raad van Discipline Amsterdam 22-076/A/A 22-186/A/A

  Ongegronde klacht over de advocaten van de wederpartij. Het standpunt van verweerders dat de moeder van klager gelet op de akte van statutenwijziging namens de vennootschap bevoegd was om verweerders de opdracht te geven om de vennootschap bij te staan in het geschil met klager, is niet op voorhand kennelijk onjuist. Het valt verweerders voorts niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij klager geen inzage hebben willen geven in hun facturen en de dossierstukken.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:143 Raad van Discipline Amsterdam 22-481/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over een deken gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:150 Raad van Discipline Amsterdam 22-107/A/NH

  Gegronde klacht over de advocaat van de wederpartij. Verweerster heeft zich onnodig grievend over klaagster uitgelaten en onvoldoende distantie betracht ten opzichte van haar cliënte. Dat valt haar tuchtrechtelijk te verwijten. Nu dit gezien moet worden tegen de achtergrond van een geschil tussen een werknemer en een werkgever waarbij de werkgever steken lijkt te hebben laten vallen en er voor verweerster dus alle reden was om het voor haar cliënte op te nemen, verweerster bovendien op de zitting van de raad haar excuses heeft aangeboden en heeft verklaard het in het vervolg anders te zullen doen, ziet de raad aanleiding om af te zien van het opleggen van een maatregel.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:144 Raad van Discipline Amsterdam 22-492/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Klaagster klaagt over inhoudelijke juridische stellingen die verweerder namens zijn cliënten in een lopende civielrechtelijke procedure bij de rechtbank tegen klaagster heeft ingenomen. Het is aan de civiele rechter en niet aan de tuchtrechter om daarover te oordelen (en aan klaagster om daartegen in de civiele procedure verweer te voeren). Dat verweerder op voorhand kennelijk onjuiste stellingen heeft ingenomen en daarmee de belangen van klaagster nodeloos en ontoelaatbaar heeft geschaad, is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:111 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/3794 (herstelbeslissing van de beslissing ECLI:NL:TGZRAMS:2022:82)

  Herstelbeslissing van de beslissing ECLI:NL:TGZRAMS:2022:82

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:151 Raad van Discipline Amsterdam 22-080/A/A

  Ongegronde klacht van deurwaarderskantoor over verweerder als advocaat van de wederpartij. Niet is gebleken dat verweerder zich schuldig heeft gemaakt aan chantage, zich minachtend over klaagster heeft uitgelaten of dat zijn communicatie ondermaats en onnodig beledigend is geweest. Ook de overige verwijten zijn ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:145 Raad van Discipline Amsterdam 22-491/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht is niet-ontvankelijk omdat de vervaltermijn van drie jaar neergelegd in 46g lid1 onder a Advocatenwet is overschreden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:146 Raad van Discipline Amsterdam 22-480/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.